0

publicatie: Handboek diepwanden

Voorwoord

Voorwoord

Bij een aantal projecten met diepwanden in het recente verleden, hebben zich incidenten voorgedaan waardoor twijfel ontstond over de algemene toepasbaarheid van deze techniek, die daarvóór als zeer betrouwbaar te boek stond. De vraag die zich daarbij voordeed was of deze incidenten voortkwamen uit gebrek aan kennis of ervaring of dat andere, wellicht voorheen onbekende fenomenen daarbij een rol hebben gespeeld. Tijdens de discussie die hierover in de commissie is gevoerd is geconcludeerd dat het, afgezien van het laatste aspect, in ieder geval ontbrak aan een goede state-of-the-art publicatie waarin alle kennis en ervaring over ontwerp en uitvoering wordt beschreven. Met dezerapportage hopen wij in deze lacune te voorzien.

Daarnaast wordt momenteel onderzoek verricht aan de TU Delft, teneinde een beter begrip op te bouwen van de processen die een rol spelen bij het uitvoeringsproces van diepwandpanelen. Dit onderzoek maakt geen deel uit van deze rapportage.

Mede naar aanleiding van diverse aankomende projecten waarin toepassing van diepwanden wenselijk is of reeds is voorzien, zoals het project "Spoorzone Delft", is het initiatief genomen om te komen tot dit handboek, dat is ontwikkeld door de gezamenlijke COB/CUR-commissie T114/C174 "Diepwanden".

Bij het verschijnen van deze publicatie was de samenstelling van de commissie als volgt:

ing. J.H. Jonker, voorzitter Movares
ir. J.H. van Dalen, secretaris / rapporteur Strukton / TU-Delft
ir. B.J. Admiraal Volker Staal en Funderingen
dr. M.M.R. Boutz Intron
ir. S. Delfgaauw Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs
ir. M.J.C. Everaars Grontmij
J.H. Groen Cebo
ing. A.F. Groeneweg BAM Grondtechniek
ir. J.K. Haasnoot CRUX Engineering
ir. G. Hannink Ingenieursbureau Gemeentewerken
Rotterdam
ing. E. de Jong VWS Geotechniek
ir. P.J.C.M. de Kort Franki Grondtechnieken B.V.
ing. H. Mortier PMSE Combinatie CrommeLijn (CCl)
prof.ir. A.F. van Tol TU-Delft
ir. ing. V. Veenbergen Deltares
ing. E. van der Waals Ingenieursbureau Den Haag
ir. P. Wernsen BAM Infraconsult BV
ir. G.M. Wolsink Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
dr. ir. K.J. Bakker, coördinator COB
ing. A. Jonker, coördinator CUR Bouw & Infra

De commissie is deelnemende partijen dankbaar voor de openhartige wijze waarop informatie uit alle recente Nederlandse projecten op het gebied van diepwanden beschikbaar is gesteld. Zonder deze informatie had dit handboek niet tot stand kunnen komen.

De volgende financiers hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit handboek:

  • COB
  • Combinatie CrommeLijn
  • Fonds Collectief Onderzoek GWW
  • Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
  • ProRail
  • Strukton

COB en CUR Bouw & Infra spreken hun dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie.

september 2010 Het bestuur van COB
Het bestuur van CURNET