0

publicatie: Handboek Keramische tegelvloeren

1 Rolverdeling en afspraken

1 Rolverdeling en afspraken

Dit hoofdstuk geeft globaal aan hoe de rolverdeling tussen de opdrachtgever en de aannemer van tegelwerken normaal gesproken is geregeld. Deze tekst behandelt alleen de hoofdzaken en is geen 'juridisch stuk'. De betrokken partijen wordt aangeraden gedetailleerde afspraken te maken en deze juridisch goed vast te leggen.

Onder de 'aannemer' wordt in dit hoofdstuk verstaan de 'aannemer van tegelwerken', ofwel de opdrachtnemer.

De 'opdrachtgever' kan vele gedaanten hebben: een particulier, de hoofdaannemer van een werk, eigenaar van een bedrijfsgebouw enzovoort. Onder de 'opdrachtgever' worden in dit hoofdstuk ook begrepen diegenen die namens hem optreden zoals een architect of andere adviseur.

Opstellen van de overeenkomst

 • Soms maakt de opdrachtgever het bestek, soms de architect of een andere adviseur in opdracht van de opdrachtgever. Soms maakt de tegelzetter een werkomschrijving. In alle gevallen zal dit later tot de overeenkomst behoren.
 • Is de overeenkomst eenmaal gesloten, dan maakt het niet meer uit wie de omschrijving oorspronkelijk heeft opgesteld. Beide partijen zijn de inhoud overeen gekomen en moeten zich er dus aan houden.

Inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer van het tegelwerk omvat ten minste een omschrijving (op tekening of omschreven in tekst) van de volgende onderdelen:

 • Het type tegel (zie par. 3.1).
 • De aan te houden peilen (rekening houdend met de beoogde vloerafwerking), hellingen e.d.
 • De tegelpatronen en in te werken sparingen, vakken, roosters, enz.
 • Het voegenschema en de ligging van eventuele bewegingsvoegen (dilatatievoegen).
 • Alle andere prestatie-eisen die aan de vloer worden gesteld (zie hst. 2). Dit betekent: per eis moet de meetmethode en het criterium worden vastgelegd. Waar van toepassing moeten ook de (klassen voor) toelaatbare afwijkingen worden vastgelegd.
 • Relevante eigenschappen van de ondergrond (zie hieronder).
 • Afspraken over de uitvoering zoals toegankelijkheid van de vloer, werktijden, opleverdatum e.d.
 • Eventuele latere veranderingen in de overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door de betrokken partijen.
 • Het is mogelijk dat de opdrachtgever aan de aannemer materialen of leveringen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type. In dat geval is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan de keuze van deze materialen en leveringen. Wel is de aannemer verplicht de opdrachtgever te wijzen op gebreken die mogelijk optreden bij verwerking en/of toepassing van deze materialen, voor zover van de aannemer mag worden verwacht dat hij deze gebreken op grond van zijn kennis kan voorzien. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Ook is de aannemer altijd verplicht ervoor te zorgen dat de verwerking zo goed mogelijk gebeurt.

Keuze en bestellen van tegels

 • De opdrachtgever maakt zijn tegelkeuze bij een leverancier die wordt erkend door de aannemer van het tegelwerk. De keuze gebeurt op basis van demonstratietegels, waarvan het type op eenduidige manier is vastgelegd. Deze demonstratietegels dienen als 'contractueel monster' voor de levering (zie par. 2.3.1, par. 2.4).
 • Partijen kunnen een waarde afspreken waarbinnen kleurverschillen aanvaardbaar zijn, en deze vastleggen in de contractuele documenten (zie par. 2.3.1).
 • Aan de hand van de productinformatie (zie par. 3.1.6) controleert de aannemer van het tegelwerk of de tegel zal voldoen aan de gevraagde prestatie-eisen (zie par. 2.3). Indien de aannemer van het tegelwerk van mening is dat de tegel technisch gezien niet zal voldoen, dient hij dit te melden aan de opdrachtgever.
 • De aannemer van het tegelwerk bestelt de nodige hoeveelheid tegels. Daarbij moet zeer duidelijk worden vermeld om welk type tegel het gaat (zie par. 3.1).

Levering van tegels

 • De opdrachtgever van het tegelwerk keurt de tegels vóór de plaatsing en verstrekt de aannemer van het tegelwerk zijn goedkeuring (zie par. 2.4).

Controle en acceptatie van de ondergrond

 • De eigenschappen van de ondergrond worden vastgelegd in het bestek of in een ander schriftelijk contractstuk.
 • De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de ondergrond voldoet aan de afgesproken eisen.
 • De aannemer van het tegelwerk vraagt bij de opdrachtgever naar alle aanwezige informatie over de ondergrond, die voor het tegelwerk relevant kan worden geacht.
 • De opdrachtgever stelt alle informatie over de ondergrond die voor het tegelwerk relevant kan worden geacht ter beschikking aan de aannemer van het tegelwerk.
 • De aannemer van het tegelwerk controleert de aard en de toestand van de ondergrond voor aanvang van het werk op tekortkomingen (zie par. 4.4).
 • Stelt de aannemer van het tegelwerk tekortkomingen vast, dan meldt hij deze bij de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk.
 • Meldt de aannemer van het tegelwerk geen afwijkingen, dan mag de opdrachtgever ervan uitgaan dat deze de ondergrond heeft geaccepteerd, d.w.z. geschikt acht voor het aanbrengen van de afgesproken tegelvloer.

Op de bouwplaats

 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de omstandigheden in de ruimte waarin de tegelvloer moet worden gelegd, voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld bescherming tegen weersomstandigheden en temperatuur (zie par. 5.1).
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimte is vrijgemaakt van alle materialen, materieel en afval van alle aard zoals pleisterafval en hout.
 • De vloer mag tijdens de werken niet door andere personen worden gebruikt en dient na het werk te worden afgesloten. De aannemer en opdrachtgever maken afspraken over de manier waarop dat wordt uitgevoerd en wie daarvoor zorgt.
 • De aannemer van het tegelwerk zorgt voor reiniging van de tegelvloer direct na plaatsing, de zogenaamde 'opleveringsschoonmaak' (zie par. 5.5).
 • De reiniging aan het einde van de bouwwerkzaamheden maakt geen deel uit van het werk van de tegelzetter.
 • De aannemer van het tegelwerk is niet verantwoordelijk voor het te vroeg belopen van de vloer. Wel kan hij aangeven wanneer het eerste voetgangersverkeer toelaatbaar is, en vanaf welk ogenblik de vloer op normale wijze mag worden belast. Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaatsingsmethode en eventueel met de voorschriften van de leverancier van het plaatsingsproduct (zie par. 5.5).
 • De bescherming van de vloer na plaatsing behoort normaliter niet tot de taak van de aannemer van het tegelwerk (zie par. 6.2).

Oplevering

 • Na de uitvoering van de vloer controleren de opdrachtgever en de aannemer van het tegelwerk samen de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Doel van deze controle is te beoordelen of de prestaties van de tegelvloer overeenstemmen met de prestaties die in het bestek of de opdracht zijn overeengekomen (zie par. 2.6).
 • Bij de oplevering draagt de aannemer van het tegelwerk de verantwoordelijkheid voor de tegelvloer over aan de opdrachtgever.
 • Aanbevolen wordt de oplevering schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te laten ondertekenen.
 • De aannemer van het tegelwerk herstelt geconstateerde gebreken binnen een afgesproken tijd.

Garantie

 • De aannemer van het tegelwerk is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn werk zoals opgegeven in de bestelling en/of het bestek.
 • De aannemer van het tegelwerk is uitsluitend verantwoordelijk voor de vloer bij de oorspronkelijk beoogde toepassing. Hij is niet verantwoordelijk bij eventuele schade door latere veranderingen in het gebruik.