0

publicatie: Brandveiligheid in hoge gebouwen

Titelpagina

Brandveiligheid in hoge gebouwen

Handreiking

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze handreiking beoogt de consensus hierover tussen alle betrokken partijen te bevorderen.

Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt handvatten om een optimale brandveiligheid in hoge gebouwen te realiseren.

2014
644.14
978-90-5367-570-0
11-09-2014