0

publicatie: Referentieniveaus voor de kwaliteit van gebouwen

1 Inleiding

1. Inleiding

De invoering van het rechtens verkregen niveau’ als toetsniveau voor verbouw van bestaande gebouwen biedt een uniform uitgangspunt voor specifieke vraagstukken waarin nieuwbouwkwaliteit niet altijd kan worden gehaald. Consequentie van deze nieuwe regel is dat in situaties waarin geen rechtens verkregen niveau is gedefinieerd, de meest minimale voorschriften voor bestaande bouw van toepassing zijn. Vooral voor herbestemmingsprojecten zal dit op verschillende vlakken het geval zijn.

Dit biedt kansen voor herbestemming van leegstaand vastgoed, maar het werpt tegelijkertijd de vraag op wat een goede referentie is voor het kwaliteitsniveau dat eindgebruikers acceptabel vinden bij verbouw. Dit kan bovendien verschillen per gebruikersgroep.

Zijn er voldoende handvatten beschikbaar om de kwaliteit van bestaande gebouwen te bepalen? Op welke manier worden gebouweigenaar, gebouwbeheerder en eindgebruiker in staat gesteld om duidelijkheid te verkrijgen omtrent het daadwerkelijke kwaliteitsniveau van wat hij koopt, huurt of gebruikt? Hoe verhoudt zich dit in relatie tot het Bouwbesluit? De kwalificatie dat een getransformeerd pand “voldoet aan het Bouwbesluit” geeft amper houvast, zelfs al is deze kwalificatie formeel juridisch correct.

Uiteindelijke doel is om voldoende handvatten beschikbaar te hebben om het kwaliteitsniveau van bestaande woningen en/of van tot woning getransformeerde gebouwen, op objectieve wijze vast te kunnen stellen voor alle relevante gebouwaspecten. Mogelijk is het noodzakelijk om hiervoor nieuwe handvatten te ontwikkelen. Hiermee zal ook het kwaliteitsniveau in relatie tot het niveau van het Bouwbesluit expliciet gemaakt worden.

Om de kaders van het project goed afgebakend te krijgen en het project te kunnen plaatsen binnen reeds bestaande initiatieven, is gestart met een inventarisatiefase. Deze onderzoeksrapportage is het resultaat van die inventarisatie.