0

publicatie: Kansen in de civiele techniek

Voorwoord

Voorwoord

AI enige tijd bestaat de behoefte om de risico-analytische technieken, die kunnen worden toegepast bij bouwen milieuproblemen, van een gewaarborgd en praktisch toepasbaar basisdocument te voorzien. De CUR heeft, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het initiatief genomen om een handboek "Kansen in de civiele techniek" samen te stellen, dat de probabilistische aanpak voor ontwerp, advisering en realisering bij bouwprojecten voor het bedrijfsleven en de overheid hanteerbaar maakt.

Voor het opstellen van het handboek heeft CUR-onderzoekcommissie E 10 “Risico-analyse" de relevante ervaringen rond de uitvoering van grote civieltechnische werken in het recente verleden systematisch verzameld en bewerkt. Hierdoor is deze informatie waardevol voor een breed scala van toepassingen en vormt zij ook een goede basis voor verdere ontwikkelingen en toepassingen.

De opzet van het handboek is zo breed mogelijk, waarbij de civiele techniek als uitgangspunt heeft gediend. Er is echter in het handboek ook plaats voor niet-civieltechnische toepassingen, waar risico-analyse kan worden ingezet voor verantwoorde onderbouwing van besluiten. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van de milieu-aspecten van bouwmaterialen, waarbij emissies en van milieubelastende elementen probabilistisch te benaderen zijn. Een ander belangrijk onderwerp is momenteel de veiligheidfilosofie voor ondergrondse werken. Reeds tijdens het commissiewerk werd de verzamelde kennis toegepast bij andere onderzoekprojecten, bij het opstellen van richtlijnen voor waterkeringen en concrete bouwwerken zoals de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en het nieuwe hoofdkantoor van ABN-Amro.

Op moment van verschijnen van dit handboek was de samenstelling van de onderzoekcommissie E 10 “Risico-analyse" als volgt:

PROF.DRS.IR. J.K. VRIJLlNG, VOORZITTER TU-Delft, Faculteit der Civiele Techniek
DRS. A. ROOS, SECRETARIS CUR
DR. B.J.M. ALE Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
D. VAN DER BRAND Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
IR. L. DE BRUYN Ballast Nedam Engineering B.V.
DR. K.G. BUENO DE MESQUITA M&O Consultants B.V.
IR. P.H.A.J.M. VAN GELDER TU-Delft, Faculteit der Civiele Techniek
IR. W. VAN HENGEL Rijkswaterstaat, Bouwdienst
IR. J.P.F.M. JANSSEN Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde
ING. G.c. DE JONG Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
IR. M.T. VAN DER MEER ONRI/Fugro B.V.
IR. W. MEERMANS TU-Delft, Faculteit der Civiele Techniek
IR. J.M. NEDEREND AVECO BMK
IR. R.W. VAN OTTERLOO Kema Nederland B.V.
IR. F.R. REDEKER Redeker & Partners B.V.
PROF.DR.IR. H.A.J. DE RIDDER Hollandsche Beton- en Waterbouw BV.
A.A. VAN DE VELDE ABN-Amro Bank N.V., Concernhuisvesting en Vastgoed
PROF.IR A.C.W.M. VROUWENVELDER TNO-Bouw
IR. J.F.M. WESSELS Lloyd's Register
IR. H.K.T. KUIJPER, RAPPORTEUR TU-Delft, FacuJteit der Civiele Techniek
PROF.IR. J. STUIP, COORDINATOR CUR
PROF.DR.IR. J.F. AGEMA, MENTOR CUR

De eindredactie werd verzorgd door ir. H.K.T. Kuijper. Regelmatig werden tussenresultaten van de commissie besproken met de Contactgroep Risicoanalyse (CRA). De illustraties zijn verzorgd door Jacqueline Jessurun b.v.

De CUR spreekt haar dank uit aan alle instellingen die kennis en kunde hebben gedeeld voor de samenstelling van deze publicatie. Bijzondere dank gaat uit naar de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, het ICES-investeringsprogramma voor ondergronds bouwen (COB) en de ABN-Amro Bank N.V. voor hun financiële bijdrage.

maart 1997

Het bestuur van de CUR