0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

publicatie: Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe Leidraad. SBR en TNO hebben de handen ineengeslagen om de terminologie, het procesmodel en de stappenplannen in elkaar te schuiven. Dit is een grote stap op weg naar door de markt gewenste uniformiteit.

De Leidraad bevat de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot bouwregelgeving, het inkoopbeleid van opdrachtgevers, de nieuwe Aanbestedingswet en instrumenten om kwaliteit meetbaar en bespreekbaar te maken. Dit laatste is een trendbreuk om functioneel specificeren in de praktijk ook echt handen en voeten te geven.

TNO heeft in 2011 en 2012 gewerkt aan het Branche Innovatie Contract (BIC). Op verzoek van de ondernemersvereniging WVB en met financiële bijdragen van het ministerie van Economische Zaken en van ondernemers aangesloten bij de WVB zijn de belangrijkste problemen, uitdagingen en de omgeving waarin bedrijven opereren onderzocht. Daarbij zijn ook de noodzaak voor de sector om zich te ontwikkelen (transformeren) en een toekomstbeeld van de sector beschreven. Daarbij hoort een passende resultaatgerichte bedrijfsvoering en, daar waar opdrachtgevers daarom vragen, een ketengerichte projectaanpak.

Deze nieuwe Leidraad richt zich primair op de leiding en kadermedewerkers van onderhoudsbedrijven. Daarbij besteden we vanzelfsprekend ook aandacht aan de overige ketenpartijen, zoals: opdrachtgevers, adviseurs, leveranciers, e.d. Opdrachtgevers zijn in beweging. De recessie maakt het noodzakelijk dat opdrachtgevers nog scherper op de huisvestings- en exploitatiekosten letten. Alles moet voor minder geld en liefst tegen dezelfde of hogere kwaliteit. Het gaat om de beweging van prijs naar kosten, en dan liefst over de levensduur gezien. Investeringen moeten worden afgewogen op hun impact op kwaliteitsthema’s. Rendement en klantwaarde zijn belangrijk. Het ‘scherp aan de wind varen’ met betrekking tot de benodigde investerings- en onderhoudskosten is een uitdaging die professionele opdrachtnemers graag aangaan. Resultaatgericht samenwerken (RGS) ondersteunt die uitdaging op een actieve manier. Het leidt aantoonbaar tot lagere investerings- en onderhoudskosten, maar daarnaast ook tot een sneller proces en een optimale kwaliteit en tevredenheid van de klant (de bewoner of gehuisveste organisatie).

Figuur VW1 Organogram OnderhoudNL met sectoren.

SMV, WVB en FOSAG zijn recent opgegaan in de nieuwe brancheorganisatie OnderhoudNL. Voor het eerst in de geschiedenis is er nu sprake van één brancheorganisatie met een hoog ambitieniveau. De brancheorganisatie kent vijf sterke sectorverenigingen met een onmisbare regionale verankering. OnderhoudNL Totaal is er daar een van [OnderhoudNL Totaal, 2012].

De nieuwe publicatie is bedoeld als afscheid van de oude brancheorganisaties en als welkomstgroet aan de nieuwe koepelorganisatie.

Opdrachtnemers die resultaatgericht samenwerken willen zich onderscheiden in de markt. Ze willen voor de opdrachtgevers herkenbaar zijn. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het VGO-keurmerk. VGO (VastGoedOnderhoud) ontwikkelt zich als betrouwbaar keurmerk in de grootzakelijke markt. In de beeldvorming van steeds meer opdrachtgevers vervult het keurmerk een functie in de preselectie. OnderhoudNL Totaal vindt het VGO-keurmerk belangrijk en vindt dat de werkingssfeer ervan moet worden uitgebreid, reden waarom OnderhoudNL Totaal ook in het leven is geroepen. OnderhoudNL Totaal bestaat uit OnderhoudNL-bedrijven die in het bezit zijn of willen komen van het VGO-keurmerk en behartigt hun belangen. Het VGO-keurmerk dient daarbij als bewijs van de benodigde organisatie en competenties.

Wij wensen de sector veel succes met het transformeren naar resultaatgerichte, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en organisaties.

Dick Keus (TNO) en Geert Vijverberg (Vijverberg Consulting)