0

publicatie: Monolitisch afgewerkte betonvloeren

Voorwoord

Voorwoord

De laatste tijd worden in het werk gestorte betonvloeren en druklagen steeds vaker al direct na het storten afgewerkt volgens het monolitische systeem - met andere woorden: een dekvloer blijft achterwege. De redenen voor deze keuze zijn veelal kostenbesparing en het bereiken van een hoogwaardige kwaliteit. Monolitisch afwerken elimineert het risico van loslatende dekvloeren.

Het huidige denken in termen van prestatie-eisen heeft bij de bouwpartners veranderingen teweeggebracht in hun behoefte aan informatie. Deze moet vooral praktisch bruikbaar zijn. Verder willen opdrachtgevers en ontwerpers in een almaar vroeger stadium steeds meer weten over de uitvoering. Tegelijkertijd groeit bij de uitvoerenden de behoefte aan praktisch bruikbare kennis over het ontwerp.

Informatie over de afwerking van betonvloeren dient zich dan ook uit te strekken tot ontwerp én uitvoering, waarbij praktische bruikbaarheid voorop staat. Op het gebied van dekvloeren is dergelijke informatie ruimschoots voorhanden, maar het monolitische systeem roept in de praktijk nog vaak vragen op. Dit inzicht heeft geleid tot deze handleiding Monolitisch afgewerkte betonvloeren van ontwerp tot oplevering, die zich toespitst op ontwerp, detaillering en uitvoering.

Met deze publicatie wil SBR (Stichting Bouwresearch) voorzien in de behoefte aan praktisch bruikbare kennis voor alle betrokken partijen. Hopelijk zal dit bijdragen tot adequate realisatie van monolitisch afgewerkte betonvloeren.

De publicatie Monolitisch afgewerkte betonvloeren van ontwerp tot oplevering is gebaseerd op een gelijknamig onderzoeksrapport. De SBR-studiecommissie Monolietvloeren heeft het werk van de rapporteurs begeleid en daarbij gezorgd voor de nodige terugkoppeling naar de bouwwereld.

De commissie had de volgende samenstelling:

ing. R. Albers Vereniging Nederlandse Cementindustrie, voorzitter
W.H. Moorthaemer PRC Bouwcentrum b.v.
P. Schurink, ing J.C. van Es SBR projectmanager
L.E. van der Steen Vloertechniek BV
ing. G.J. Verkerk Ingenieursbureau Zonneveld b.v., rapporteur
ing. J.P. van der Windt Ingenieursbureau Zonneveld b.v., rapporteur