0

publicatie: Onderzoek gezondheidsklachten in woningen

1 Inleiding

1 Inleiding

Dit cahier biedt woningcorporaties en andere professionele beheerders van woongebouwen een leidraad voor de behandeling van klachten van bewoners over het binnenmilieu.
De geboden informatie is specifiek bedoeld voor woninginspecteurs, onderhoudstechnici en andere medewerkers van woningcorporaties en andere woningverhuurders die te maken krijgen met klachten over het binnenmilieu. Overigens kan het cahier ook interessant zijn voor bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht van gemeenten, bouwkundig adviseurs, bouwfysica-adviseurs en medisch milieukundigen van GGD-en.

Voor verhuurders is het vaak lastig op een goede manier om te gaan met klachten die met het binnenmilieu te maken hebben. Daarbij gaat het om klachten over bijvoorbeeld tocht, geurhinder van de buren, droge lucht, geïrriteerde ogen, allergie e.d. Het oplossen van dergelijke klachten is om twee redenen complex. Ten eerste omschrijven bewoners klachten vaak in termen van door hen veronderstelde oorzaken. Ten tweede hebben dergelijke klachten meestal meerdere oorzaken. Het is daarom noodzakelijk om zorgvuldig en systematisch te werk te gaan.
Vandaar dat in dit cahier een methode voor systematisch omgaan met binnenmilieuklachten wordt gepresenteerd.

De eigen beleving van klachten door bewoners vormt het uitgangspunt bij de opzet van dit cahier, dit in tegenstelling tot veel andere methoden (zoals de Gezondheidskaartmethode van Adviesbureau Nieman).

Merk op dat eventuele gezondheidseffecten (bezorgdheid) ten gevolge van elektromagnetische straling afkomstig van hoogspanningsleidingen of basisstations voor mobiele telefoons niet behandeld worden in dit cahier. Voor nadere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar recente publicaties van derden (bijvoorbeeld van de Gezondheidsraad, zie www.gezondheidsraad.nl).

In dit cahier komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De relatie woningkenmerken - gezondheid
  • De systematiek van professioneel klachtenonderzoek
  • De relatie structureel beheer - binnenmilieuklachten
  • Aandachtspunten bij grote en complexe binnenmilieuproblemen
  • Veelvoorkomende oorzaken van binnenmilieuklachten
  • Mogelijke oplossingen voor binnenmilieuklachten

Ook zijn in dit cahier praktische hulpmiddelen te vinden zoals het binnenmilieuklachtenformulier en de Sneltoets, waarmee u in korte tijd een algemene indruk kunt krijgen van de gezondheidskundige kwaliteit van de woning plus relevante bewonerskenmerken.