0

publicatie: Praktijkboek Bouwfysica & bouwtechniek

Voorwoord

Voorwoord

Steeds beter bouwen
Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen voor gebouwen steeds strenger geworden. Door Europese afspraken omtrent de uitstoot van CO2 zijn de eisen voor de isolatie van de gebouwschil per 2015 aanzienlijk verhoogd. De technische ontwikkeling van nieuwe bouwproducten en uitvoeringsmethoden zorgen ervoor dat er kwalitatief steeds beter gebouwd kan worden. Denk aan luchtdichtheid, maar ook aan geluidwering van gebouwen en opwarming door zontoetreding. Bovendien worden de meetmethoden om de daadwerkelijke gebouwde kwaliteit te toetsen ook steeds beter.

Wettelijke eisen en verwachtingen
De eisen waaraan de gebouwschillen gebouwgebonden installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Deze eisen zijn geformuleerd als prestatie-eisen. De vereiste prestaties voor de gebouwschil zijn grotendeels bouwfysische prestaties die meetbaar zijn of berekend kunnen worden. Denk aan warmte, vocht, licht, geluid en brand. Aan de wettelijke minimumeisen van het Bouwbesluit moet sowieso voldaan worden, niet alleen in het ontwerp, maar ook in het daadwerkelijk gerealiseerde gebouw. Door de hogere eisen aan gebouwen en door de technische mogelijkheden zijn de verwachtingen van de eigenaar of gebruiker van een gebouw ook steeds hoger. De gebouwde kwaliteit moet daarom steeds verder blijven verbeteren.

Kwaliteitsborging
Om deze verwachtingen waar te maken wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd*. Hiermee wil de wetgever de bouw stimuleren om de prestaties van een gebouw niet alleen op papier kloppend te krijgen, maar ook in het daadwerkelijk gerealiseerde gebouw. Alle grondgebonden eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfshallen voor maximaal 10 personen (gevolgklasse 1) moeten in de toekomst getoetst worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger met een erkend kwaliteitsborgingsinstrument. De omgevingsvergunningaanvraag wordt dan niet meer inhoudelijk getoetst door de gemeente.

* de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt mogelijk ingevoerd per 1 januari 2019.

Aansprakelijkheid
In het Burgerlijk Wetboek wordt ook de aansprakelijkheid voor de bouwer verscherpt: bij gebreken na oplevering ligt de bewijslast voortaan bij de bouwer. Dat betekent dat de bouwer in conflictsituaties aan moet tonen dat het gebouw daadwerkelijk voldoet aan de eisen die vooraf gesteld waren (wettelijke eisen en evt. hogere ambities). Het aantoonbaar voldoen aan de vooraf gestelde eisen en ambities wordt in de toekomst daarom steeds belangrijker.

Bouwfysische prestaties
Deze publicatie springt daar op in: om in de praktijk te voldoen aan de vereiste bouwfysische prestaties, is het van belang dat je weet welke bouwtechnische maatregelen en aandachtspunten belangrijk zijn om te voldoen aan de gestelde eisen en daarmee de kwaliteit te borgen. Ook is het van belang globale kennis te hebben van de achtergronden hiervan. In dit boek zijn de laatste algemeen geaccepteerde bouwtechnische inzichten verwerkt volgens de laatste stand der techniek. Door de “tips voor kwaliteitsborging” in dit boek ter harte te nemen, wordt de kans op onverwachte problemen na oplevering substantieel verkleind.

Deze publicatie is gemaakt om een belangrijke bijdrage te leveren aan het praktische begrip van alles wat bouwtechnisch nodig is om een goed gebouw te realiseren. De kans op problemen na oplevering wordt hiermee verder verkleind en de bouwtechnische kwaliteit van nieuwe gebouwen wordt hiermee verder verbeterd.

Ir. Aldo de Jong
Productmanager SBRCURnet