0

publicatie: Proces en prestatie-eisen liftinstallaties (PGS)

1 Inleiding

1 Inleiding

Goed functionerende en veilige liftinstallaties zijn essentieel voor het woongenot van bewoners in gebouwen die zijn uitgerust met liftinstallaties. Anders dan bij bouwkundige delen kan de kwaliteitsachteruitgang door veroudering en het gebruik van de liften een plotseling effect op het functioneren van de liftinstallaties hebben: storingen. Dit heeft dan een direct effect op het woongenot van de bewoner.
De woningcorporatie vertaalt de onderhoudsbehoefte van de installaties vanuit haar beheersstrategie in een specificatie van het projectresultaat. Bij prestatiegericht onderhoud gebeurt dit in de vorm van een vraagspecificatie op basis van prestatie-eisen. De eerste stap in deze vertaling is het bepalen van het gewenste prestatieniveau van de installatie of onderdelen ervan en het vaststellen van voorwaarden aan de uitvoering van het onderhoud en het onderhoudsproces.
Door periodiek preventief onderhoud aan de liftinstallaties wordt de kans op storingen verkleind. Door verplichte periodieke keuringen is de kans op onveilige situaties beperkt. Frequent onderhoud van liftinstallaties maakt een wezenlijk deel uit van de meerjarenonderhoudsbegroting en het jaarlijks onderhoudsbudget.

Voor de te ontwikkelen prestatiegerichte samenwerkingsvorm(en) voor de liftinstallaties golden de volgende uitgangspunten:

  • het prestatiegericht samenwerkingsproces en de prestatie-eisen voor liftinstallaties passen in de methodiek van prestatiegericht samenwerken bij onderhoud;
  • overeenkomsten worden gesloten tussen de opdrachtgever en een onderhoudsbedrijf (opdrachtnemer);
  • opdrachtnemers zijn voor zowel het planmatig (preventief) onderhoud als het correctief of storingsonderhoud (ook reparatieonderhoud genoemd) verantwoordelijk;
  • vervangingen van installatiedelen (geen hoofdcomponenten) maken deel uit van de overeenkomst;
  • prestatieafspraken omvatten prestatie-eisen met betrekking tot én de liftinstallaties én de dienstverlening (service);
  • prestatie-indicatoren en prestatie-eisen met betrekking tot de liftinstallaties zijn afgeleid van de te stellen functionele eisen aan liftinstallaties;
  • de overeenkomst omvat prestatie-indicatoren en prestatie-eisen per installatie en gemiddeld per groep installaties;
  • er moet een betrouwbare meetmethode (bepalingsmethode) zijn om de prestaties te meten.

Het meten van de prestaties en het rapporteren hierover door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever maakt een wezenlijk deel uit van een prestatieovereenkomst. In deze publicatie wordt veel aandacht besteed aan de opzet van managementrapportages.