0

publicatie: Meetbare financiële voordelen (PGS)

Woord vooraf

Woord vooraf

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de vastgoedvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist inspanningen in zowel technisch, organisatorisch als financieel opzicht. Het gaat om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Bovendien vindt dit alles plaats in een markt voor vastgoedonderhoud die snel verandert.

Opdrachtgevers richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, namelijk de ontwikkeling en het strategisch beheer van woningen en ander vastgoed. Voor de uitvoerende taken op het gebied van beheer en onderhoud zoeken zij gespecialiseerde bedrijven als partner.

In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij het onderhoud van vastgoed biedt SBR de professionals die betrokken zijn bij het planmatig onderhoud alle basisinformatie die nodig is om een prestatiegerichte onderhoudsstrategie te realiseren. Deze informatie omvat onder meer prestatiegerichte onderhoudsprocessen en prestatie-eisen voor bouwdelen.

Deze SBR-publicatie is bedoeld voor beheerders van vastgoed en laat zien dat er, naast kwaliteit en procesverbeteringen, ook meetbare financiële voordelen kunnen zijn bij prestatiegericht samenwerken bij onderhoud. In deze publicatie wordt een kostenvergelijking gemaakt tussen prestatiegericht samenwerken en traditioneel aanbesteden van onderhoud. Vooral het onderhoud van gevels krijgt aandacht.

Voor- en nadelen van prestatiegericht samenwerken ten opzichte van traditioneel aanbesteden van onderhoudswerk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben te maken met continuïteit in de onderhoudsvraag, de relatie en de prijs. Een duurzame relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leidt tot kennis van elkaars processen, het meedenken hierover en het bevorderen van wederzijdse procesverbeteringen en innovaties.

In het onderzoek van 2005 werden al 10 cases bestudeerd. Omdat prestatiegericht samenwerken in de praktijk vele varianten kent, is besloten het onderzoek 2005 te verbreden met meer cases en tevens het voor dit onderzoek ontwikkelde rekenmodel te verbeteren. Hiertoe zijn in 2007 meer cases onderzocht en zijn andere woningcorporaties en onderhoudsbedrijven bij het onderzoek betrokken.

Met deze nieuwe en de oude cases kunnen de kostenverschillen tussen prestatiegericht samenwerken en traditioneel aanbesteden en uitvoeren van onderhoud beter worden onderbouwd. Dat geldt zowel voor directe kostenbesparingen die te maken hebben met een levensduurkostenbenadering, als voor de optimalisatie van het onderhoudsontwerp en besparingen op indirecte kosten die te maken hebben met een lagere tijdsbesteding bij het tot stand komen van transacties.

WVB Vastgoed Onderhoudsbedrijven is overtuigd van de voordelen van prestatiegericht samenwerken. De lidbedrijven van deze werkgeversvereniging zijn in staat om gebouwen technisch optimaal in stand te houden en voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld door Stichting Certificering Technisch Vastgoedonderhoud (SCTV), uitgever van het onafhankelijke keurmerk voor resultaatgericht vastgoedonderhoud: het VGO-keur.

Drs. E.A.H.W. Wessels
Voorzitter WVB Vastgoed Onderhoudsbedrijven