0

publicatie: Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten (LOVGM)

1 Inleiding

1 Inleiding

Deze rapportage van het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij Gemeenten (LOVGM) bestaat uit twee delen: een professionele vertaling van de uitkomsten en de zuivere weergave van de onderzoeksuitkomsten.

De professionele vertaling van de uitkomsten (hoofdstuk 2) wordt afgerond met duidelijke conclusies en aanbevelingen vanuit de onafhankelijke gemeentelijke vastgoedexpertise van het Instituut VGM.

In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 zijn de antwoorden zuiver weergegeven over 4 onderdelen, die hieronder zijn benoemd. U kunt daarmee ook zelf interpreteren waar uw gemeente staat ten opzichte van het landelijke beeld.

Door als gemeente in deze LOVGM-spiegel te kijken en te weten waar u staat, biedt verdere professionalisering ook de beste kansen. U kunt immers zien wat er nog voor u ligt en daarop uw verdere plannen baseren.

Vertrouwelijkheid
Het Instituut VGM waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens voor de aan het onderzoek deelnemende gemeenten.

Getotaliseerd
De antwoorden van de deelnemende gemeenten zijn getotaliseerd weergegeven.

Geldigheid
Zonder uitzondering zijn wederom alle 403 Nederlandse gemeenten (stand per 1 januari 2014) telefonisch benaderd. Van alle gemeenten was 90% (83% in 2012) akkoord met het toezenden van een digitaal enquêteformulier.

Uiteindelijk hebben 129 gemeenten het formulier ingevuld retour gezonden. Daarmee is de respons 32% (33% in 2012) van alle gemeenten.

De deelnemende gemeenten zijn verdeeld in 5 categorieën:

Tabel 1 Deelnemende gemeenten uitgesplitst naar inwoneraantal.

Per inwonersgroep Minder dan 15.000 inwoners Tussen 15.000 en 30.000 inwoners Tussen 30.000 en 50.000 inwoners Tussen 50.000 en 100.000 inwoners Meer dan 100.000 inwoners Totaal
Aantal deelnemende gemeenten 22 54 29 12 12 129
Percentage van benchmark 17% 42% 22% 9% 9% 100%
Percentage landelijk 21% 39% 22% 11% 7% 32%
Aantal deelnemende gemeenten 2012 25 51 31 20 10 137
Aantal deelnemende gemeenten 2010 18 20 16 12 9 75

Tabel 2 Deelnemende gemeenten ten opzichte van landelijke kengetallen.

Benchmark Totaal Percentage
Percentage aantal deelnemende gemeenten van totaal 129 403 32%
Totaal aantal inwoners in benchmark 5.929.017 16.827.775 35%
Totaal landoppervlak in benchmark (km2) 11.043 33.718 33%

De validiteit van het onderzoek is gewaarborgd en de uitkomsten zijn betrouwbaar te noemen.

De uitkomsten van het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij Gemeenten zijn, statistisch gezien, te generaliseren naar de gehele populatie van Nederlandse gemeenten.

Achtergronden en uitgangspunten
Meer informatie over de uitgangspunten van het onderzoek, de hoofdonderzoeksvraag, de definities en het begrip ‘vastgoedmanagement’ en de 4 categorieën onderzoeksvragen kunt u vinden in de bijlage.

We volstaan hier met het benoemen van de twee uitgangspunten, de hoofdonderzoeksvraag en de 4 typen deelvragen:

Het eerste uitgangspunt is het gegeven dat vastgoed cruciaal is voor het dagelijks functioneren van mensen en organisaties en daarmee is vastgoed (en huisvesting) een belangrijk middel om direct of indirect doelen van mensen en organisaties te helpen verwezenlijken. Ten tweede is het een gegeven dat gemeenten veel vastgoed bezitten en gebruiken.

De hoofdonderzoeksvraag die daaruit volgt is de volgende:

Als enerzijds vastgoed cruciaal is voor het dagelijks functioneren en als anderzijds gemeenten zoveel vastgoed hebben, hebben gemeenten het vastgoedmanagement dan professioneel georganiseerd?

De vragen die zijn gesteld om daar achter te komen, zijn over 4 onderdelen verdeeld, te weten de plaats van vastgoedmanagement binnen de gemeenten, de rol die vastgoedmanagement speelt binnen de gemeenten, de houding ten opzichte van vastgoedmanagement binnen de gemeenten en als laatste enkele kengetallen over vastgoedmanagement bij gemeenten.

Aan de hand van de antwoorden is een analyse gemaakt, die in het volgende hoofdstuk 2 wordt weergegeven.