0

publicatie: Richtlijn meten en monitoren van bouwputten

Voorwoord

Voorwoord

De voorliggende CUR/Delft Cluster Richtlijn "Meten en monitoren van bouwputten" is het resultaat van de werkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn verricht in het kader van het Delft Cluster kennisprogramma "Nieuw perspectief voor fundering en bouwput" en de daarbij behorende CUR/Delft Cluster commissie H416, "Meten en monitoren van bouwputten".

Door intensievere benutting van de schaarser wordende ruimte, resulterend in dieper en hoger bouwen, wordt ondergronds bouwen en de aanleg van de daarbij benodigde bouwputten complexer. Betere beheersing van risico's bij bouwputten is, vooral in dichtbebouwde gebieden, een urgent maatschappelijk probleem. Met regelmaat manifesteren zich in bouwprocessen "bouwputproblemen". Deze problemen veroorzaken voor de omgeving hinder, overlast, brengen voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen aanzienlijke faalkosten met zich mee en resulteren in imagoschade voor de bouwsector.

Met goed gebruik van meten en monitoring kan kwaliteits- en risicomanagement, in alle fasen van het bouwproces, de in het project aanwezige ontwerp-, omgevings- en uitvoeringsrisico's minimaliseren. Met de richtlijn "Meten en monitoren van bouwputten" krijgen opdrachtgevers, adviseurs, ontwerpers en uitvoerende partijen de beschikking over een leidraad die alle betrokkenen inzicht verschaft in de inpassing van bouwputmonitoring in alle fasen van het bouwproces.

De commissie is ervan overtuigd dat met deze richtlijn, uitgaande van goede contractuele inbedding, de inrichting van een goed meet- en monitoringprogramma voor bouwputten mogelijk is. Dit geldt voor zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen. Op basis van de nu beschikbare meet- en monitoringtechnieken en door systematische risicoanalyse kan voor bouwputten een effectief monitoringplan opgesteld worden. Brede toepassing van deze richtlijn, in alle fasen van het bouwproces, zal de aanwezige risico's sterk reduceren, de faalkosten verminderen en de hinder en overlast voor de omgeving beperken.

De commissie is zich er tevens van bewust dat met deze richtlijn "Meten en monitoren van bouwputten" een eerste aanzet tot een gestructureerd monitoringproces beschikbaar is. De commissie beveelt daarom de bij het proces betrokken partijen twee vervolgtrajecten in het kennisdomein bouwputten aan:
Meten en monitoren van bouwputten in de praktijk: stimuleer de komende jaren de doorwerking van de richtlijn in de praktijk en bevorder brede toepassing in alle fasen van het proces. Volg de met de richtlijn opgedane ervaringen en draag zorg voor het tijdig actualiseren en aanpassen van de richtlijn.
Richtlijn ontwerp van bouwputten: het vanuit opdrachtgeverschap creëren van goede randvoorwaarden voor bouwputten, het voor ontwerpers bieden van een goede ontwerprichtlijn voor bouwputten en het voor de uitvoerende partijen bieden van goede uitvoeringsrichtlijnen voor aanleg, gebruik en verwijdering van bouwputten, vereist een eenduidige, sectorbreed gedragen richtlijn die alle beschikbare bouwputkennis en ervaring ontsluit en voor de kenniswerkers optimaal toegankelijk maakt.

Bij het verschijnen van deze ontwerprichtlijn was de samenstelling van de CUR/DC commissie H416 "Meten en monitoren van bouwputten" als volgt:

L. Mosselman, voorzitter NVAF
ir. T.J. Bles, rapporteur Deltares
ir. A. Verweij, secretaris Deltares
ir. J.P.J. Bogaards Royal Haskoning
ing. H.E. Brassinga Gemeentewerken Rotterdam
H.A. Dekker Smet-Keller Funderingstechnieken v.o.f.
ing. H.J. Everts ABT/ TU Delft
ing. J.R.S. Flink MSc Grontmij Infrastructuur & Milieu
ing. E. de Jong VWS Geotechniek
drs. G. de Lange Deltares
ing. P.H. Langhorst BAM Grondtechniek
ir. P.P.T. Litjens Rijkswaterstaat, dienst Infrastructuur
ing. Th.J.A. Meeuwsen B.V. Ingenieursbureau M.U.C.
Dipl-.Ing. H.D. Netzel CRUX Engineering
dr. O. Oung Gemeentewerken Rotterdam
drs. J.W.M. Salemans Deltares
R. van der Salm Fugro Ingenieursbureau B.V.
ir. B.J. Schat Arcadis Nederland B.V.
ir. A.J. van Seters Fugro Ingenieursbureau B.V.
prof.ir. A.F. van Tol Deltares / TU Delft
P. Vink B.V. Ingenieursbureau M.U.C.
ir. A.F. van Weele IFCO B.V.
ing. T. de Wit Geomet B.V.
ir. T. Siemerink, coördinator CUR Bouw & Infra

Naast de input uit de commissie is ook waardevolle input ontvangen van de volgende personen:

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Instituut voor Bouwrecht
mr. A.Z.R. Koning Instituut voor Bouwrecht
ing. T.G. van Reeuwijk CROW
Ch.P.J. Veels NIVRE

Ten behoeve van het voor de richtlijn uitgevoerde kennisprogramma zijn financiële bijdragenontvangen van:

  • Delft Cluster
  • NVAF
  • Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
  • Deltares

Delft Cluster en CUR Bouw & Infra spreken hun dank uit aan alle leden van de commissie en hun organisaties, alsmede de geraadpleegde experts buiten de commissie, voor de geleverde bijdrage aan dit resultaat van de CUR/Delft Cluster commissie H416 "Meten en monitoren van bouwputten".