0
SBR Trillingsrichtlijn Deel A Schade aan bouwwerken 2017

DOWNLOAD GRATIS DE PUBLICATIE ALS PDF

SBR Trillingsrichtlijn A

Schade aan bouwwerken 2017

Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken, bijvoorbeeld door machines, passerend verkeer, explosies, wind, of bouwwerkzaamheden. Daardoor bestaat een kans op schade die afhankelijk is van de aard en constructiewijze van het bouwwerk. Een verificatie van de trillingsbelasting op een bouwwerk in relatie tot het incasseringsvermogen van dat bouwwerk is daarom vanuit veiligheidsperspectief zeer wenselijk. Deze verificatie kan gebeuren door een trillingsmeting aan het bouwwerk, al dan niet in combinatie met andere typen metingen en berekeningen.

De publicatie SBR-Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017 behandelt de wijze waarop trillingsmetingen aan bouwwerken kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten van de trillingsmetingen moeten worden verwerkt en beoordeeld. Deze richtlijn biedt procedures voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk. De richtlijn maakt met betrekking tot de grenswaarden voor de trillingsbelasting geen onderscheid tussen constructieve en niet-constructieve schade.

Ten opzichte van eerdere edities van de publicatie zijn drie onderwerpen nader onderzocht:

  • de schadekans in relatie tot de trillingsniveaus;
  • de invloed van verdichting van de bodem door trillingen;
  • de invloed van initiële spanningen in een bouwwerk en de bouwkundige staat van een bouwwerk op de beoordeling van de trillingsniveaus.

Deze meet- en beoordelingsrichtlijn is bedoeld om te worden toegepast op bestaande bouwwerken.

De richtlijn geeft inzicht in de beoordeling van de gemeten trillingsbelasting en de ordegrootte van de kans op schade als gevolg van een bepaald trillingsniveau.

De richtlijn heeft betrekking op alle trillingsbronnen voor zover de daardoor veroorzaakte trillingen in het beschouwde frequentiebereik voorkomen. De grenswaarden in de richtlijn kunnen ook worden gebruikt voor de beoordeling van een berekende trillingssnelheid voor nieuw te bouwen bouwwerken.

De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in deze richtlijn. De rapportages behorende bij deze onderzoeken zijn als achtergronddocumenten beschikbaar.


Artikelnummer 6523.18
ISBN 978 90 5367 652 3
Auteur(s) C.J. Ostendorf
Aantal pagina's 90
Jaar van uitgave 2018