0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 1

Woord vooraf

Woord vooraf

De overheid acht het haar taak om uit oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidshinder eisen te stellen aan de verschillende geluidsaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen (0 dB). Voor velen is de geluidsisolatie tussen woningen die daarmee wordt beoogd onvoldoende. In het algemeen wordt aangenomen dat een verhoging van de luchtgeluidsisolatienorm met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Voor contactgeluiden zou dan zelfs een stap van ten minste 10 dB moeten worden gemaakt.
Deze aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie maken inmiddels deel uit van het Nationaal pakket Woningbouw; Duurzaam bouwen - Nieuwbouw, maar behoren nog niet tot het ‘standaardpakket’.
Bovendien worden deze waarden als eisen gesteld in de zogenaamde 'Regeling Groenprojecten', ingesteld door het ministerie van VROM.

Een van de speerpunten uit het actieplan van het Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB) is verhoging van de geluidsisolatiekwaliteit op vrijwillige basis. Een experiment van Woningbouwvereniging de Dageraad (destijds ‘Amsterdam-Zuid’) om in gestapelde nieuwbouw een deel van de woningen op een hoger geluidsisolatieniveau te brengen, paste in dit actieplan. In nauwe samenwerking met Bureau P/A van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam zijn de gegevens van dit experiment vastgelegd in het SBR-studierapport 450b.00. De belangrijkste gegevens uit dit studierapport zijn samengevat in deze brochure.
Indien u detailleert overeenkomstig de in deze brochure opgenomen details, kan een geluidsisolatie worden bereikt zoals in de tabellen 6 en 7 (samenvatting meetresultaten) is aangegeven.

Geluid en geluidswerende aspecten
Achtergrondgeluid
Geluidsbelasting
Geluidswering van uitwendige scheidingsconstructies
Lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
Lucht- en contactgeluidsisolatie binnen de woning
Lucht- en contactgeluidsisolatie naar andere ruimten
Geluid afkomstig van installaties buiten de woning
Geluid afkomstig van installaties binnen de woning
Geluidsabsorptie in gemeenschappelijke
Speciale aandacht voor: lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
Bijzonderheden:
  • toepassing van zware gietbouw wanden en zwevende dekvloeren
  • vergelijking tussen prestaties van referentiewoningen en woningen met extra voorzieningen
  • kostenconsequenties
  • kopwand aan wegzijde voorzien van geluidswerende voorzieningen

Projectgegevens
Object : Complex van 233 woningen gelegen in woongebouwen, verdeeld over verschillende blokken in maximaal 5 bouwlagen. Gesitueerd in plan Aker Middenstrook te Amsterdam, stadsdeel Osdorp.
Bouwjaar : 1996/1997.
Opdrachtgever : Woningbouwvereniging de Dageraad (destijds ‘Amsterdam-Zuid’).
Architect : Architectenbureau L. Lafour en R. Wijk b.v.
Aannemer : UBA Bouw b.v.
Adviseur : Geluidsisolatie: Bureau P/A, Stedelijke Woningdienst Amsterdam.
Metingen door : Bureau P/A, Stedelijke Woningdienst Amsterdam en PRC-Bouwcentrum / Lichtveld Buis & Partners.
Meetdatum : Maart en juni 1997.
Bijzonderheden : Geluidsexperiment in 14 woningen met extra voorzieningen.