0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 2

1 Inleiding

1 Inleiding

De overheid acht het haar taak om uit oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidhinder eisen te stellen aan de verschillende geluidsaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen. Voor velen is de geluidsisolatie tussen woningen die daarmee wordt beoogd onvoldoende. In het algemeen wordt aangenomen dat een verhoging van de luchtgeluidsisolatienorm met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Voor contactgeluiden zou dan zelfs een stap van ten minste 10 dB moeten worden gemaakt. Deze aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie maken inmiddels deel uit van het project Duurzaam Bouwen (DuBo). Zij behoren echter nog niet tot het 'standaardpakket'.

Eén van de speerpunten uit het actieplan van het Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB) is de verhoging van de kwaliteit van de geluidsisolatie op vrijwillige basis. Zo zijn ook in het bestemmingsplan Veldhuizen, onderdeel van de Vinex-locatie Leidsche Rijn te Vleuten - De Meern, projecten verrezen met genoemde verhoogde geluidsisolatie, die pasten in dit actieplan. In nauwe samenwerking met de gemeente Vleuten - De Meern, de opdrachtgevers en de bouwer, zijn de gegevens van dit experiment vastgelegd in het SBR-studierapport 490b. Deze publicatie bevat de belangrijkste gegevens uit dit rapport.

Indien u detailleert overeenkomstig de in deze brochure opgenomen details, kan een geluidsisolatie worden bereikt zoals in de tabellen is weergegeven.

Geluid en geluidwerende aspecten
achtergrondgeluid
geluidsbelasting
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies
lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
lucht- en contactgeluidsisolatie binnen de woning
lucht- en contactgeluidsisolatie naar andere ruimten
geluid afkomstig van installaties buiten de woning
geluid afkomstig van installaties binnen de woning
geluidabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimten
speciale aandacht voor: lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
bijzonderheden:
  • toepassing van ter plaatse in beton gegoten ankerloze spouwmuren
  • betonwanden op de beganegrondvloer
  • flexibele aansluiting van niet-dragende binnenwanden
  • Ilu;k = -20 dB wanden tussen sanitaire ruimten en verblijfsruimten
  • bepaling van de geluidsklasse (GK) conform NEN 1070:1999

Projectgegevens
Object : Woningen Polderland, blok 7, 8 en 19, 20 en 21 in bestemmingsplan Veldhuizen, Leidsche Rijn te Vleuten - De Meern
Bouwjaar : 1998/1999
Opdrachtgevers : Bouwfonds Fortis VGO Leidsche Rijn en Amstelland Ontwikkeling Wonen B.V. - Utrecht
Architect : Kloet & Van der Merwe Architecten te Delft
Aannemer : Wilma Bouw b.v.
Adviseur : Wilma Bouw b.v. te Weert en LBP BV te Utrecht
Meetdatum : september - november 1999
Bijzonderheden : realiseren van Llu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ +10 dB