0

publicatie: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

1 Inleiding

1 Inleiding

Het begrip 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag' (wbdbo) blijkt 14 jaar na introductie in de wetgeving (Bouwbesluit 1992) vaak nog moeilijk te doorgronden en toe te passen. De te treffen voorzieningen om aan de vereiste wbdbo te voldoen kunnen enerzijds grote kosten met zich meebrengen, anderzijds zijn deze voorzieningen essentieel om gebouwen voldoende brandveilig te kunnen maken. Onbegrip leidt soms tot te dure en soms tot te onveilige gebouwen. De oorzaak van dit onbegrip is vaak terug te voeren op de verwarring van het begrip wbdbo met de diverse deelbegrippen die ermee samenhangen, zoals de weerstand tegen branddoorslag en weerstand tegen brandoverslag.

Voor SBR is deze situatie aanleiding om te proberen een zo duidelijk mogelijke beschrijving van het begrip wbdbo te geven. SBR heeft daartoe Lichtveld Buis & Partners BV als rapporteur aangesteld.

De scope van deze publicatie is gericht op het begrip wbdbo uit het Bouwbesluit en het normblad NEN 6068, dat krachtens het Bouwbesluit van toepassing is om de wbdbo te bepalen. Ten tijde van het opstellen van deze publicatie betrof dit de versie NEN 6068:2005, waarmee in deze publicatie bedoeld wordt NEN 6068:2004, inclusief het wijzigingsblad NEN 6068/A1:2005. De toelichting van dit rapport geeft ook de grenzen van het toepassingsgebied van deze norm aan en de moeilijkheden daarbuiten.

Soortgelijke definities voor de wbdbo en rekenmethoden voor de straling bij brand die op NEN 6068 gebaseerd zijn en hierop lijken maar er wel van kunnen afwijken, zoals omschreven in het brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van Brand [Cieraad: 1995], of andere wetgeving zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

De volgende thema's worden behandeld in de hoofdstukken:

  • De wettelijke eisen aan de wbdbo en het beoogde doel.
  • De begrippen wbd, wbo en wbdbo worden toegelicht, alsmede de samenhang met brandwerendheid en straling.
  • De verschillende stappen van de bepalingsmethode van de wbdbo. Daarbij wordt nader ingegaan op enkele specifieke moeilijkheden bij de interpretatie.
  • Aan de hand van een toepassingsvoorbeeld wordt een berekening van de wbo met behulp van een computerprogramma geïllustreerd.
  • Achtergronden van de bepalingsmethode van de weerstand tegen brandoverslag worden verklaard aan de hand van de historische ontwikkeling.
  • De voorwaarden voor toepassing van brandoverslagberekeningen worden behandeld.
  • Voorbeelden uit de praktijk. Tevens wordt ingegaan op toepassing van het beginsel van spiegelsymmetrie.
  • Ten slotte wordt aangegeven hoe kan worden gehandeld buiten het toepassingsgebied van de norm NEN 6068:2005.