0

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

SBRCURnet is aan deze agenda gebonden via deelname aan de Bouwcoalitie: 50 partners uit de bouwwereld die als een soort ‘parlement’ meewerken


Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes dinsdag 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. SBRCURnet is aan deze agenda gebonden via deelname aan de Bouwcoalitie: 50 partners uit de bouwwereld die als een soort ‘parlement’ meewerken aan de inhoud en uitrol van Bouwagenda.

De ambitieuze vernieuwingsagenda voor 2017-2021 bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. “Dat is dus nog hard werken. Maar dat zijn we gewend in de bouw”, aldus SBRCURnet-directeur Jeannette Baljeu in de blog ‘Beste Bernard Wientjes’ die zij eerder schreef voor Bouwkennisblog.nl.  

SBRCURnet werkt graag mee aan deze ontwikkeling, want  “ook als kennisinstellingen zien wij dat we meer moeten en kunnen samenwerken. We hebben wel gezamenlijk overleg maar nog niet structureel in de programma’s die we doen. Wat mij betreft kan dat ook bij ons beter. Gelukkig zie ik die houding ook bij mijn collega-directeuren van praktijkkennisinstellingen.”

Ministers loven initiatief

In de kabinetsbrief van 29 november 2016 hebben de drie ministers van Economische Zaken, Wonen en Rijksdienst, en Infrastructuur & Milieu in samenspraak met de bouwsector ‘De Bouwagenda’ geïnitieerd. Doel is om te komen tot een ambitieus vernieuwingsprogramma waarin de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen bovenaan staan. Als antwoord hierop hebben ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen op De Bouwcampus in een open dialoog een plan van aanpak opgesteld.

Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: “Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen is de bouw van groot economisch belang. Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouwsector ook in het laatste kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van Nederland. Met deze bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ik ben dan ook blij met deze actiegerichte agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden voor een nieuw kabinet.”

Een twaalfkoppige Taskforce geeft uitvoering aan De Bouwagenda. Voorzitter Bernard Wientjes overhandigde de eerste exemplaren van het visiedocument op 28 maart aan het Kabinet op een bijeenkomst in het Haagse Nieuwspoort, in het bijzijn van ruim 200 betrokkenen.

Bekijk hier het visiedocument van De Bouwagenda.

Renoveren en verduurzamen

Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen;
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn;
  • opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Revolutie nodig

Om de ambities waar te maken zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong en ruim baan voor innovatie nodig, aldus Wientjes. ‘Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.’

Coalities

De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes licht toe: ‘opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderhuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen’. Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de slag. Dit team heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

Bouwcampus als werkplek

De Taskforce Bouwagenda is niet van plan steeds ‘opnieuw het wiel uit te vinden’, integendeel! Het verzamelen, benutten, versnellen en waar nuttig combineren van bestaande bewegingen, programma’s, convenanten, innovaties, met respect voor de initiatiefnemers, is de kern van zijn werk. Daar waar op een bepaald terrein de innovatie ‘al van de kant af’ is, is er versnelling mogelijk en valt ook op andere terreinen relatief snel resultaat te boeken. Hierbij maakt de Taskforce Bouwagenda graag volop gebruik van De Bouwcampus, waar innovaties praktisch toepasbaar worden gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de de website van de Bouwagenda.