0

Brandveiligheid moeten we integraal aanpakken

Lees de blog "Brandveiligheid moeten we integraal aanpakken" door Louis Cleef, Safety Manager Rockwool.

Door Louis Cleef, Safety Manager Rockwool

Nu is het moment om de brandveiligheid en de energie-efficiëntie van onze gebouwvoorraad integraal aan te pakken. De gebouwde omgeving om ons heen verandert. Met nieuwe constructies en moderne technologieën brengen we een fundamentele verschuiving teweeg in de manier waarop nieuwe gebouwen worden ontworpen en gebouwd. 

Tegelijkertijd vinden ingrijpende renovatieprogramma's plaats in oudere gebouwen, als onderdeel van de broodnodige inspanningen om energie te besparen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. 


Meer aandacht voor brandveiligheid

Brandveiligheid verdient meer aandacht. Actuele cijfers onderstrepen dit ook (bron: CBS en Verbond van Verzekeraars):

Branden met een schade van meer dan 1 miljoen Euro

Het afgelopen jaar 2013 hebben zich in ons land 148 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Sinds de start van de registratie van de miljoenenbranden in 1998 deden zich in één jaar nooit meer grote brandcalamiteiten voor. Het oude record dateert uit 2003 met 129 grote branden. De 148 miljoenenbranden in 2013 zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting 636,5 miljoen euro, ruim 70% meer dan de 365,1 miljoen euro in 2012 en op een kleine drie ton na een evenaring van de grootste schadelast ooit in een jaar: de 636,8 miljoen euro in 2003.

Branden in zorggebouwen

Ten opzichte van het jaar 2011 (met 1081 binnenbranden) is er een zeer forse stijging te constateren voor 2012 met 1673 binnenbranden in zorggebouwen, zoals ziekenhuizen en in gebouwen ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg e.d. Met een stijging van 55% is te constateren, dat in 2012 nog nooit zo veel binnenbranden in de zorggebouwen zijn geweest.

Meer aandacht voor gebouwgebruiker

Onze gebouwde omgeving verandert snel als gevolg van trends zoals groene, duurzame, en energie-efficiëntie gebouwen. Panden die bovendien vaak meerdere gebruiksfuncties krijgen. We veranderen onze gebouwen, waarbij de consequenties voor de brandveiligheid niet in alle gevallen zijn te overzien. Ruud van Herpen (Nieman Raadgevende Ingenieurs) onderstreepte dat afgelopen jaar ook in een Fellowspeech over FSE (Fire Safety Engineering op de TU Eindhoven):

Niet alleen de bouwkundige randvoorwaarden wijzigen in geval van nieuwbouw en ombouw van gebouwen. Ook de gebouwgebruiker verandert. Vanwege de vergrijzing vertoont de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking een heel andere samenstelling dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Dit impliceert een ander waarnemingsvermogen en vluchtgedrag dan waarvan standaard wordt uitgegaan.

Door de vergrijzing ontstaat een trend van langer zelfstandig blijvenwonen. Die trend is vanuit economisch perspectief noodzakelijk. Zelfstandig wonen betekent dat bewoners min of meer zelfredzaam zijn. Voor de lichamelijke beperkingen die de ouderdom meebrengt worden oplossingen gevonden; met rollators en scootmobielen worden knelpunten in mobiliteit opgelost. Onder normale condities kunnen ouderen dus prima zelfredzaam zijn. De vraag is of zij dat onder brandcondities dan ook zijn. In elk geval zullen zij meer tijd nodig hebben om zich in veiligheid te brengen. De hulpmiddelen zoals rollators en scootmobielen zullen daarbij misschien eerder belemmerend dan meewerkend zijn. De benodigde vluchttijd zal dus toenemen. 

Regelgeving niet voldoende

Wat nodig is, is een integrale benadering met niet alleen oog voor personen maar ook voor het gebouw. Een duurzaam gebouw moet niet alleen vluchtveilig maar ook een brandveilig gebouw zijn. Dat dit laatste niet wordt afgedekt door alleen te voldoen aan de minimale wet- en regelgeving blijkt als je het Bouwbesluit 2012 er op naleest:

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften is ongewijzigd gebleven: het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit.


Nationaal Brandveiligheidscongres 2014

Als Rockwool geven we op 17 april tijdens het Nationaal Brandveiligheidscongres een toelichting (klik hier voor programma)op het integraal aanpakken van brandveiligheid in twee interessante parallelsessies.

De eerste bijdrage gaat over het afwegen van brandrisico’s. Het bewust afwegen van de aanvaardbaarheid van brandrisico’s in een gebouw (risicobenadering) kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In deze sessie kijken we vanuit drie verschillende perspectieven: vanuit het perspectief van de brandweer, vanuit het perspectief van de adviseur als vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever en vanuit het perspectief van de brandschadeverzekeraar. Wie bepaalt de keuzes uiteindelijk?

De tweede sessie draagt de titel 'Wanneer is goed goed genoeg? – verbouwen met gezond verstand'. Bij verbouw is een goed evenwicht tussen de verplichte bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO) aan de ene kant en brandveilig denken en handelen op het juiste moment aan de andere kant van groot belang. We staan stil bij de verschillende mogelijkheden met een integrale blik op brandveiligheid. Wet- en regelgeving vormen de basis, maar zorgplicht, schadebeperking en bedrijfscontinuïteit kunnen hier nadrukkelijk niet ontbreken. Hoe vind je de juiste balans?