0

De veranderende bouwarbeidsmarkt

Lees de blog "De veranderende bouwarbeidsmarkt" door Ruud Geerlings, programmamanager SBRCURnet.

Door Ruud Geerligs, programmamanager SBRCURnet

De bouwsector verandert. De toekomst van de bouw vraagt om klantgericht denken, duurzaamheid, innovatie en samenwerking. Het aantal mensen dat werkzaam is in de bouw daalt dit jaar nog. Toch is de verwachting dat er over niet al te lange tijd een tekort gaat ontstaan van vakbekwaam personeel. Personeel dat ook andere competenties heeft dan de mensen die nu werkzaam zijn in de bouw. Denk hierbij aan meer sociale en communicatieve vaardigheden ter stimulering van o.a. het samenwerken. Ook wel soft skills genoemd. Er ligt dus een opgave voor zowel de huidige werknemers als voor de nieuwe werknemers om aansluiting te blijven houden bij de veranderingen in de bouwsector.

Waar lopen we verder tegenaan

Er spelen nog andere ontwikkelingen die invloed hebben op de bouwarbeidsmarkt. Door de vergrijzing is het noodzakelijk dat mensen langer (kunnen) blijven werken. Oudere leermeesters hebben een schat aan ervaring die zij kunnen doorgeven aan de volgende generaties.  Daarvoor moeten zij wel aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen. De instroom van jongeren en zij-instromers moet gestimuleerd worden om aan de toekomstige vraag naar vakbekwaam personeel te voldoen. Vanuit de participatiewet wordt gestimuleerd om mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt een zinvolle toegang te geven tot de (bouw)arbeidsmarkt. Onder andere duurzaam bouwen, meer prefab, hogere kwaliteitseisen, veranderende technologieën en materialen vereisen continu verdere kennisontwikkeling. Daarnaast doen samenwerken, gedeelde verantwoordelijkheid en goed kunnen communiceren een groter beroep op de benodigde sociale competenties. 

Sectorplan bouw & infra

In het sectorplan bouw en infra 2013-2015 zien we al veel maatregelen terug die op het bovenstaande inspelen.  SBRCURnet pakt in opdracht van het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid de komende jaren onderstaande onderwerpen op.

1. Langdurige inzetbaarheid – verhogen duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, door meer aandacht te hebben voorgezondheid, betrokkenheid, motivatie, creativiteit en life-long learning (kennis en vaardigheden). Oudere vakkrachten behouden als leermeesters.

2. Optimalisatie kwaliteit – verhogen van de kwaliteit van arbeid en interne flexibiliteit waardoor meer toegevoegde waarde geleverd kan worden, door bijvoorbeeld bijscholing.

3. Social Return -   goede toegang bieden tot de bouwarbeidsmarkt voor mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan langdurige werklozen, oudere werknemers, mensen met een lichamelijke beperking.

4. Instroom jongeren – jongeren motiveren om te kiezen voor leer/werkplekken in de bouw door inspirerende stages en leertrajecten.

Kennispartner

Door kennispartnerprojecten ondersteunen wij bij ambitieuze bouwprojecten kennisvraagstukken rondom de bovengenoemde thema’s. Denk hierbij aan de ontwikkeling en inbreng van vakkennis, het creëren van en aanhaken bij netwerken, coaching, hulp bij marketing, en meer. Hierbij staat de praktijk voorop: de nadruk ligt op samen doen! Kennis die weer gedeeld wordt met de markt. Niet direct om één op één te kopiëren, maar wel om andere partijen te inspireren met deze onderwerpen aan de gang te gaan. Daarnaast krijgen uw goede voorbeelden de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Samen staan we sterker

We hebben met elkaar grote uitdagingen voor de komende jaren op de bouwarbeidsmarkt. Die kunnen we gezamenlijk oppakken. Voor meer informatie en samenwerking neem contact op met Ruud Geerligs, programmamanager SBRCURnet, e-mail: ruud.geerligs@sbrcurnet.nl.