0

Een goede opdrachtgever kan het in de helft van de tijd

Lees de blog "Een goede opdrachtgever kan het in de helft van de tijd" door Geert-Jan Verkade, programmamanager SBRCURnet.

Door Geert-Jan Verkade, programmamanager SBRCURnet

Door mijn ervaringen met diverse GWW-projecten weet ik dat opdrachtgeverschap niet gemakkelijk is. Vooral niet voor gemeenten of ander overheden. De vraag ‘kunt u deze werkzaamheden ook in de helft van de tijd (Halftime) klaren?’ lijkt daarom zeker voor dit soort opdrachtgevers absurd. Maar die vraag daagt ze tegelijk ook uit, en dwingt ze om creatief en innovatief te worden. Dit vergt en vereist omdenken: je gaat projecten niet aanbesteden op geld, maar op tijd. Een recent initiatief in Rotterdam laat zien dat deze aanpak heel succesvol kan zijn, zeker als het je daarbij ook nog lukt om met vereende krachten duurzaamheid naar een hoger plan te tillen.

Goed opdrachtgeverschap is niet eenvoudig

Is een gemeente of andere overheid opdrachtgever, dan hebben we het niet alleen over een regisseur die werkt met een accountmanager aan de uitvoerende kant. Zowel die regisseur als de accountmanager maken onderdeel uit van een complex krachtenveld. Een spel waarin verschillende betrokkenen in allerlei rollen actief zijn. Denk aan de Raad, het college en de ambtenaren op meerdere niveaus aan de ene kant, en aan medewerkers van de uitvoeringspartner en onderaannemers aan de andere. Tussen die partijen vindt voortdurend interactie plaats, wat coördinatie en afstemming noodzakelijk maakt. Goed opdrachtgeverschap is niet zo gemakkelijk te realiseren.

Gemeenten staan voor grote opgaven. Krimpende budgetten, een uitdijend takenpakket met dito te behalen doelstellingen. In de Grond-, Weg en Waterbouw worden de opgaven ook complexer. Een duurzame planvorming, inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte (Buiten Ruimte) kan een structurele bijdrage leveren aan de invulling van de opgave waar de stad en het buitengebied voor staan. Uitdaging is dat opdrachtgevers, de start van de keten, samen met de bedrijven in de GWW-sector de Aanpak Duurzaam GWW gaan toepassen (zie www.duurzaamgww.nl).

Ontwikkeling in de praktijk

Door samen te werken in het kader van een zogenoemd ‘ openconvenant Rotterdam MKB infra bedrijven Rijnmond’, geven partijen in Rotterdam en omgeving hier concreet invulling aan. Ze gaan samen in op de behoeften, gewenste investeringen, ideeën van bedrijven en initiatieven. En zowel de bedrijven als de gemeente krijgen een training in het werken volgens Duurzaam GWW en Halftime. Vervolgens ontwikkelen ze verschillende concrete projecten, voeren die uit en delen uitkomsten en leerervaringen. Van ‘uitvoeringsgericht’ naar ‘kwaliteitsgericht met Emvi als hefboom’, naar ‘integraal gericht met duurzaam proces product en tevreden en leefbaar’.

Rotterdam en de bedrijven starten een pilot, waarbij ze invulling geven aan deze professionaliteit vanuit een sociaalmaatschappelijk verantwoordelijke aanpak.

De partijen hebben de ambitie om door publiek-private samenwerking:  

  • processen van elkaar te willen verbeteren;
  • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
  • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen, de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
  • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren en
  • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.

Er doen nu tien deelnemers mee aan  het openconvenant MKB Rijnmond.

Halftime

Een van de speerpunten binnen het Rotterdamse convenant is het werken volgens het concept Halftime.

Infrastructurele projecten zoals het vervangen van riolen en het herinrichten van pleinen en rotondes leiden bij burgers en bedrijven in Nederland steevast tot dezelfde klachten: slechte bereikbaarheid en hinder, bijvoorbeeld door omleidingen, geluidoverlast van materieel, en ga zo maar door.
 Denkend vanuit het concept ‘Halftime’ ligt juist daar de uitdaging en de meerwaarde: ‘Kan de herinrichting van een plein of rotonde in minder tijd – misschien zelfs in de hélft van de tijd?’, met navenant minder hinder voor omwonenden en gebruikers? Denkend vanuit de publieke zaak telt nog een derde overweging, namelijk worden belastinggelden effectief en zonder verspilling aangewend?

Keten efficiënt organiseren

Halftime biedt een methode waarmee je de tijd die het kost om een infrastructureel project te realiseren, kunt verkorten. Met veel minder hinder en overlast dan bij de traditionele aanpak. Werk je volgens Halftime, dan commiteer je je als opdrachtgever, aannemer en leverancier aan het eerder opleveren dan traditioneel gepland. Ook streef je naar minimale verspilling van financiële middelen, zodat je inefficiënte werkprocessen zoveel mogelijk voorkomt. Voortdurende onderlinge afstemming helpt de samenwerking te optimaliseren.

De keten efficiënt organiseren en het maken van controleerbare en zichtbare werkafspraken is bij het werken volgens Halftime essentieel. Hierbij is niet alleen de uitvoering, maar ook de voorbereiding van belang: de fasen van aanbesteding, gunning en planning. Je kunt de doorlooptijd aanzienlijk verkorten door in een vroeg stadium met partijen om tafel te gaan. Werkzaamheden aan de Stadhoudersweg in Rotterdam laten zien dat dit kan. Deze drukke verkeersader is volledig heringericht. De aanvankelijk verwachte doorlooptijd was drie maanden. Door slim te organiseren en planmatig te werken lukte het in drie weken.

Meer weten? Neem dan contact op met Geert-Jan Verkade, geertjan.verkade@sbrcurnet.nl