0

Het Bouwbesluit 2012 stimuleert het bewustzijn en de innovatie op het gebied van duurzamer bouwen

In het Bouwbesluit 2012 dat per 1 april jongstleden in werking is getreden, bevat ook een milieuparagraaf die op 1 januari 2013 in werking treedt. De milieuparagraaf stelt het verplicht om de milieuprestaties van nieuwbouw met een woon- of kantoorfunctie te berekenen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op uitdrukkelijk verzoek van de bouwkolom zijn er op dit moment zijn er nog geen grenswaarden verbonden aan deze milieuprestatie berekening. Men wil eerst ervaring opdoen met de berekeningen en inzicht krijgen op de impact op de bouw en het milieu.

Dit artikel is geschreven door Wiebe de Ridder van SBR naar aanleiding van een gesprek met ir. Piet van Luijk, medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken, DG Wonen, Bouwen en Integratie, afdeling Bouwkwaliteit.

Het Bouwbesluit 2012 dat per 1 april jongstleden in werking is getreden, bevat ook een milieuparagraaf die op 1 januari 2013 in werking treedt. De milieuparagraaf stelt het verplicht om de milieuprestaties van nieuwbouw met een woon- of kantoorfunctie te berekenen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op uitdrukkelijk verzoek van de bouwkolom zijn er op dit moment nog geen grenswaarden verbonden aan deze milieuprestatie berekening. Men wil eerst ervaring opdoen met de berekeningen en inzicht krijgen op de impact op de bouw en het milieu.

Eigen verantwoordelijkheid

De overheid wil als regelgever in dit stadium daarbij vooral de eigen verantwoordelijkheid van bouwers en ontwikkelaars stimuleren. Door de ‘berekeningsverplichting’ gaat de markt ervaring opdoen met maken van bewuste keuzes rond het toepassen van materialen. Deze regelgeving waarin de markt zelf verantwoordelijk is voor het bepalen van de mate van duurzaam bouwen als periode van gewenning is het resultaat geweest van overleg tussen de overheid en de markt. In het eerste jaar kunnen bedrijven uitzoeken waar ze staan op het gebied van duurzaam bouwen. Doordat ze via de berekening meer inzicht verwerven in de milieuprestaties van de producten die ze toepassen is de verwachting dat er meer consensus gaat ontstaan over wat er verwacht mag worden van duurzaam bouwen. Wat deze regeling bijzonder maakt is dat de bepalingsmethoden met bijbehorende milieudata voor de berekening vanuit de bouwsector ontstaan zijn en dat er een breed draagvlak voor is. Door niet de specifieke materialen maar de prestaties van de gebouwen aan de hand van de daarin toegepaste materialen centraal te stellen is deze regeling ook voor de materialen leveranciers werkbaar. De bepalingsmethode is een eenduidige en transparante werkwijze die er voor zorgt dat er overeenstemming is over wat duurzaam bouwen is.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de prestatie van het gebouw of bouwwerk en neemt daarbij de gewaarborgde milieudata van materialen, producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd in beschouwing. Zonder deze berekening wordt in principe geen vergunning verleend, of in het private verkeer een certificaat of opdracht verleend. In de bestaande ‘groene’ rekeninstrumenten is de bepalingsmethode inmiddels geïntegreerd. Hier zijn dan ook verschillende aanbieders voor.

Ervaring op doen

Deze manier van het berekenen van milieuprestaties is voor veel partijen in de bouwkolom nieuw. Ontwikkelaars, bouwers, architecten en andere beslissers moeten kennis en ervaring op gaan doen met deze berekeningen. Vanuit die gedachte hebben de Koninklijke MetaalUnie en de BNA het initiatief genomen tot een Green Deal om vooruitlopend op het voorschrift al ervaring op te doen met het berekenen met ter beschikking staande freetools. Vanuit de rest van Europa wordt er met veel interesse gekeken naar de implementatie van deze regelgeving. Er is namelijk nog geen eenduidig Europees beleid op dit gebied en veel landen nemen een afwachtende houding in. Nederland kiest voor een stap voorwaarts om de doelstelling rond het verlagen van de CO2 uitstoot en het verminderen van het grondstoffen gebruik te kunnen halen. Met deze maatregel loopt Nederland dus zeker niet achterop in het implementeren van beleid rond duurzaam bouwen. De verplichte milieuprestatieberekening moet gaan zorgen voor een verhoogd bewustzijn en innovaties op het gebied van duurzaam bouwen en betere milieuprestaties van nieuwbouw. De rekenmethode moet de markt uitdagen om binnen een gelijk speelveld het zo goed mogelijk te gaan doen.

Deze maatregel focust op de CO2-uitstoot en uitputting van grondstoffen als gevolg van het materiaal gebruik. Er is natuurlijk in samenhang daarmee ook nog veel winst te boeken op het gebied van energie en gezondheid. Deze thema’s worden via andere voorschriften, bepalingsmethoden en instrumenten aangepakt. Het is de ambitie om op basis van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ ook tot een rekenmethode voor de transformatie van gebouwen te komen.

Rekenen met de gratis materialentool van DGBC

Recent heeft de Dutch Green Building Council een gratis materialentool gelanceerd waarmee het mogelijk is om de materialen berekening te maken voor BREEAM-NL. DGBC en SBR bieden een training aan om de materialentool te leren gebruiken. Deze tool maakt op dit moment nog gebruik van enigszins gedateerde milieudata bij de bepalingsmethode. In het najaar zal naar verwachting een update verschijnen die dan gebruikt kan worden in relatie tot het Bouwbesluit 2012. In deze training van een halve dag wordt de deelnemer geïnformeerd over theorie van een milieuprestatieberekening materialen en aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de werking van de gratis materialentool software van DGBC toegelicht. Na deze training is de cursist in staat om milieuprestatieberekening te maken met de software van DGBC. De DGBC-materialentool is te downloaden via de website van DGBC.

Om hier als adviseur, vastgoedontwikkelaar, architect of gebouwbeheerder goed mee om te kunnen gaan heeft u extra kennis en gereedschappen nodig. Deze kennis kunt u verwerven tijdens de training ‘rekenen aan milieuprestaties van nieuwbouwwoningen en kantoren’ op 13 september 2012 of 27 november 2012. Meld u nu aan voor de training rekenen aan milieuprestaties van nieuwbouwwoningen en kantoren.