0

Het denken in waardeketens en netwerken

Wat kun je met waardeketens en netwerken? Welke eigenschappen en voorwaarden heb je nodig om deze twee werkvormen toe te passen in het vastgoedmanagement?

Door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

Wat kun je met waardeketens en netwerken? Welke eigenschappen en voorwaarden heb je nodig om deze twee werkvormen toe te passen in het vastgoedmanagement?

De wereld verandert en de snelheid van vernieuwing neemt exponentieel toe. Gevolg: de vraag naar “nieuwe” flexibele en effectieve werkvormen wordt steeds groter. Het antwoord: andere manieren van samenwerken. Willen we hier goed op inspringen, dan moet de bouwbranche processen organiseren in ketens of projecten, netwerken ontwikkelen en gedreven zijn door dezelfde bedoeling.

Een eerste belangrijke stap: met elkaar te delen hoe je gewend bent samen te werken. Dit doen we nu op verschillende manieren en we kunnen er van uitgaan dat iedereen daar op zijn eigen manier over denkt en in acteert.

In de zoektocht naar het slimmer organiseren van vastgoedmanagement zijn Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) en de Community of Practice RGS (CoP RGS) ontstaan. RGS is gericht op het werken in waardeketens. En de CoP RGS is gericht op netwerken. Twee verschillende manieren om samen te werken. Het is de uitdaging van het Kernteam CoP RGS om deze twee werkvormen te integreren en elkaar te laten versterken:

  1. Samenwerken in waardeketens;
  2. Samenwerken in netwerken.

Waardeketens

Als Ketenregisseur in het vastgoedmanagement heb ik gezien dat corporaties en uitvoerende bedrijven recent begonnen zijn met het organiseren van processen, in plaats van functies en taken. Binnen de Communicty of Practice RGS is het inmiddelsvoor de deelnemende bedrijven duidelijk dat processen over de grenzen van organisaties heen lopen, en onderdeel zijn van proces- en waardeketens (Porter, 1985). Resultaat Gericht Samenwerken is een beweging die dit erkent en daar vorm aan geeft.

De kern van de RGS-inzichten is dat interne (bedrijfs)processen zich voortzetten in de bedrijfsprocessen van leveranciers, klanten en andere stakeholders. Hierbij gaat de (Be)sturing verder dan de eigen organisatiegrenzen en (be)sturen wordt regie voeren. Bij effectief samenwerken in waardeketens gaat het om integratie, waarbij partijen in staat zijn om over hun eigen grenzen met elkaar mee te denken. Bijvoorbeeld een onderhoudspartij denkt met de corporatie mee over de lange termijn onderhoudsstrategie van de woningen.

Veel corporaties spreken erover dat ze ‘regie’ willen voeren in het vastgoedmanagementproces. Maar het is niet altijd even duidelijk wat ze daar mee bedoelen! Het komt veel voor dat deze bedrijven nog het bewustzijn van een taakgerichte organisatie hebben.

Netwerken

Naast het denken over waardeketens is er een ontwikkeling richting het samenwerken in netwerken (zie o.a. Bakker en Hardjono, 2013).


Netwerken zijn doelgerichte samenwerkingsverbanden tussen autonome partijen die voor het realiseren van het project wederzijds afhankelijk zijn (Covey, 2003). Vanuit de traditionele besturingsgedachte van control en directe sturing gezien is samenwerken in netwerken losser en daardoor lastiger. Wel samenwerken, maar geen ‘baas’. In deze vormen van samenwerking is het effectiever om te sturen op basis van meesterschap, autonomie en zingeving (D. Pink).Talenten, competenties en skills worden vaker tijdelijk in projecten samengebracht.

De kracht van netwerken zit in de synergie. Bedrijven werken alleen samen als er een toegevoegde waarde is. De keuze van partijen is dan ook afhankelijk van de opdracht – en loopt in principe tot de opdracht is vervuld. Zo ontwikkelen zich effectieve ‘Communities of Practice’ die als een tijdelijke ‘gemeenschap’ werken.

Een CoP is dan ook een netwerkvorm die uitgaat van het delen van kennis, samenwerking en netwerkvorming.

Wij zijn van mening dat voor RGS, de CoP een belangrijke versnelling geeft aan de ontwikkeling van samenwerkings- en organisatievormen in het professionele vastgoedmanagement van de nabije toekomst.

“Organiseren en de organisatiekundige opgave worden steeds meer het beheren en regisseren van een portfolio van samenwerkingsrelaties tussen organisaties en tussen partijen die samen een ‘open’ ecologisch organisatiesysteem vormen “ (Jonker, 2011).

Over de auteur 

Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN, en begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid, door het bieden van een andere kijk. Hierbij voert hij de creatieve supervisie. Meer informatie: Info@LEVIEN.NU of 06-11723897.

Meer over de CoP RGS 

Via een reeks blogs deelt Levien de Jager zijn ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) en zijn rol als regisseur in het regieteam. Hij voert samen met SBRCURnet de regie van deze CoP.