0

Miljoenennota - Kansen voor bestaande bouw?

Lees de blog "Miljoenennota - Kansen voor bestaande bouw?" door Sven Boekhout, projectmanager SBRCURnet.

door Sven Boekhout, projectmanager SBRCURnet

Tijdens Prinsjesdag heeft ons kabinet wederom maatregelen gepresenteerd die onze economie gezonder en sterker moeten maken, althans dat is de bedoeling. Voor de bouwsector is er een aantal belangrijke maatregelen genoemd dat veel stof heeft doen opwaaien. Zoals de verhuurdersheffing, waarover in augustus al een akkoord is gesloten tussen minister Blok en Aedes en het afschaffen van de 6% btw-regeling op arbeid bij renovatie, herstel en tuinonderhoud. SBRCURnet vroeg leden van de BouwBeter Denktank welke maatregelen zij positief of negatief vinden en welke impact dit heeft op hun werkzaamheden en op de sector in het algemeen.

De 6% btw regeling

Leden van de BouwBeter Denktank noemen het afschaffen van het verlaagde btw-tarief van 6% op arbeid bij renovatie, herstel en tuinonderhoud een van de negatieve maatregelen uit de miljoenennota 2014. De verlaging van het btw-tarief van 21 naar 6% is sinds 1 maart 2013 van kracht en komt voort uit het woonakkoord. Aan het effect van de maatregel werd in het begin getwijfeld, maar het EIB heeft recent begroot dat dit tijdelijke btw-voordeel alleen al in 2013 €600 miljoen extra bouwproductie genereert. Dit levert de bouwsector 5000 arbeidsjaren werk op en zorgt voor het behoud van arbeidsplaatsen, waardoor belangrijke kennis en ervaring de sector niet verlaat.

Afschaffing van het verlaagde tarief zou betekenen dat arbeidsplaatsen weer onder druk komen te staan en de renovatiemarkt mogelijk stokt. Daarom pleiten onder andere Bouwend Nederland en Uneto-VNI er voor om dit lage btw-tarief in stand te houden. Recent kwam er goed nieuws uit den Haag. Onderhandelingen met het kabinet hebben er toe geleid dat de 6% regeling waarschijnlijk verlengd zal worden. Een positieve ontwikkeling voor de bouwsector!

Verhuurdersheffing

Een andere negatieve maatregel uit de miljoenennota 2014 vindt men de invoering van de verhuurdersheffing. Het ontbreekt aan een goed gefundeerde onderbouwing. De heffing zal de komende jaren oplopen tot 1,7 miljard euro. Een bedrag dat woningcorporaties mooi hadden kunnen investeren in de verduurzaming van hun woningbezit, maar waarmee nu het begrotingstekort wordt gedicht.

De invoering van de verhuurdersheffing hing al tijden als een zwaard van Damocles boven het hoofd van woningcorporaties. In september bereikten het kabinet en de koepelorganisatie voor woningcorporaties (Aedes) hierover dan ook eindelijk een akkoord. Na veel gesteggel is het dan zo ver, de verhuurdersheffing komt er daar is geen ontkomen meer aan.

Herbestemming biedt kansen

Helemaal ontsnappen aan de verhuurdersheffing zal dus niet gaan, maar er valt wel er een substantiële korting te behalen op de verhuurdersheffing als leegstaande kantoorpanden worden herbestemd tot woningen. Hoeveel de substantiële korting precies zal bedragen is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het verhuurders waarschijnlijk 95 miljoen aan heffingen zal schelen.

Zou dit verhuurders stimuleren leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen? In de Bouwbeter Denktank denkt men dat de deze maatregel maar voor een deel invloed zal hebben op het terugdringen van de totale leegstandsportefeuille. De herbestemming van kantoren in de binnenstad of aan de rand van woonwijken wordt gezien als een reële mogelijkheid. Naast de technische haalbaarheid is het ook van belang dat er pragmatisch met de regelgeving wordt omgegaan en dat alle betrokken partijen goed samenwerken. Herbestemmen vraagt namelijk om een ‘goed huwelijk’.

Energiebesparende maatregelen

Het geld dat woningcorporaties afgenomen wordt in de vorm van de verhuurdersheffing kan deels weer hun kant op komen door energiebesparende maatregelen te treffen in het woningbezit. In het Energieakkoord is namelijk vastgelegd dat verhuurders 400 miljoen subsidie kunnen ontvangen door in de periode 2014-2017 investeringen te doen in energiebesparing.

Een mooie pot subsidie zou je denken, maar de energiesubsidie is slechts een vierde van de totale bedrag aan verhuurdersheffing dat ze op deze manier weer terug kunnen krijgen. Door eerst het geld te innen (in de vorm van de verhuurdersheffing) en vervolgens weer deels terug te geven in de vorm van subsidie voelt het alsof de overheid meer controle wil over de investeringen van woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningbezit.

Doorkwakkelen

Zal er met de komst van deze maatregelen concreet wat veranderen in bouwsector? We wisten al lang dat de focus de komende jaren op de verduurzaming van de bestaande bouw is gericht en dat het aandeel nieuwbouw de komende jaren beperkt zal zijn. In de BouwBeter Denktank denkt men in ieder geval dat de investeringen in energiebesparende maatregelen de markt weer snel in beweging zullen brengen en dat het de nieuwbouw voor een deel zal compenseren.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat woningcorporaties momenteel in de hoek zitten waar de klappen vallen. Veel hangt af van de vraag of zij de komende jaren daadwerkelijk hun woningbezit zullen gaan verduurzamen. Doen zij dit dan kan dit de bouwsector weer een hoop werk opleveren. Tot die tijd zullen de maatregelen uit de miljoenennota niet veel invloed hebben en zal de bouwsector door blijven kwakkelen.

Bouwbeterdenktank

De BouwBeter Denktank is een initiatief van SBRCURnet om kennisvraag en kennisaanbod zo goed mogelijke op elkaar af te stemmen. Het is een online community waar bouwprofessionals hun mening en ervaring delen en waar ze discussiëren over actuele thema’s en ontwikkelingen in de bouw.

Vindt u het leuk om uw kennis te delen met andere bouwprofessionals en bent u bereid actief deel te nemen aan discussies op deze kennis community dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar linda.dehaan@sbrcurnet.nl