0

Samenwerken in een open convenant: het ideaal steeds meer de realiteit

Lees de blog "Samenwerken in een open convenant: het ideaal steeds meer de realiteit" door Albert Martinus, Lindeloof.

Door Albert Martinus, Lindeloof*

Infrastructurele projecten kunnen de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte een impuls geven. Een open dialoog en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helpen hierbij. Vanaf 2003 heeft Lindeloof proactief bijgedragen aan de ontwikkeling van een open convenant, een noodzakelijke en gewenste ontmoeting tussen overheid en markt. De mogelijkheid om – naast prijs – te worden gewaardeerd voor onze technische kwaliteit, ons omgevingsbewustzijn en onze sociaal-maatschappelijke bijdrage vinden wij zeer waardevol!

Een transparante, gezonde dialoog voor lokale  meerwaarde

Het open convenant ervaren wij als een transparante, gezonde dialoog tussen de Gemeente Rotterdam en marktpartijen. Zowel de gemeente als de markt wil de meerwaarde van het lokale leefgebied duurzaam vergroten via een slimmere ketensamenwerking. Dat doen we samen door:

  • Verwachtingen en ambities helder te stellen;
  • Onderzoeken en studies te benutten;
  • Kwalitatieve uitvragen te definiëren;
  • Pilots voor praktijktoepassingen te organiseren;
  • En borging van opgedane kennis gericht te evalueren.

Binnen het open convenant draait het om product- en proces innovaties, aantoonbare kwaliteitsborging, een lean werkproces van ontwerp tot onderhoud, de juiste inpassing van een project in de leefomgeving vanuit omgevingsmanagement en het realiseren van een terugverdientijd op langere termijn.

De burger als de ‘hoofdpersoon’ voor vernieuwing

Voor Lindeloof is het open convenant echt geslaagd als ‘de vitaliteit’ in alle opzichten groeit. Een vitale leefomgeving houdt voor ons in: de burger is tevreden, ervaart sociale verbinding en voelt zich veilig, geniet van een groene, schone en duurzame openbare ruimte die betaalbaar is, heeft werk en levert een actieve maatschappelijke bijdrage.

Het perspectief van de burger komt weer centraal te staan. Dat leidt tot een goede uitvraag, om ‘waar het echt om gaat’. Het werkproces komt ten goede aan een hogere kwaliteitsbeleving van de leefomgeving. De driehoek overheid-markt-burger draagt steeds meer de verantwoordelijkheid voor de samenleving, waarin de krachtenbundeling nog wel tot echte synergie moet gaan leiden, 1+1=3!

Krachtig vooruit = nieuwe manier van samenwerken aanvaarden!

Een open dialoog en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de enige manier om de traditionele denk- en werkwijze te doorbreken, gewenste verbeteringen in project- en contractmanagement te activeren en te borgen en ook vernieuwingen mogelijk te maken. Naar onze mening maakt het open convenant deze resultaten al goed zichtbaar. Wij zien vooruitgang door als collectief vooruitstrevend, oprecht  en proactief te willen zijn.

Het werken aan het wederzijds vertrouwen is hierin de bepalende factor, zodat wij gezamenlijk in staat zijn de krachten echt te bundelen. Dit betekent 3 stappen vooruit, en soms 2 stappen terug. Een groeiproces van bewust onbekwaam zijn naar onbewust bekwaam worden.

Traditionele verkramping loslaten

Deze nieuwe manier van samenwerking vraagt erom de ‘traditionele verkramping’ echt los te laten, waarbij een gezonde concurrentiepositie behouden blijft, binnen een transparante keten. De bouwstenen zijn aanwezig. Met voldoende openheid tot (zelf)reflectie en de opbouw van de juiste competenties wordt 2015 een mooi jaar om bewust bekwaam te worden en gezamenlijk krachtig vooruit te gaan!

Kennispartnerproject

Op initiatief van het midden- en kleinbedrijf uit de regio Rijnmond sloot de gemeente Rotterdam een open convenant met het MKB. Dat betekent dat ze open en eerlijke afspraken maakten over hun behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvorming, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kon het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. SBRCURnet is bij dit project betrokken als kennispartner.

Vervolg op De Bouwcampus

De succesvolle presentaties over het open convenant tijdens de Infratech krijgen navolging op De Bouwcampus. Op uitnodiging van Johan Vermeer, directeur Ingenieursbureau gemeente Rotterdam, is er in het voorjaar een bijeenkomst voor gemeenten. De bijeenkomst op De Bouwcampus vormt het startsein van een verdere uitwerking van de aanpak door SBRCURnet en Building Changes. Verschillende gemeenten gaan hierna aan de slag met een open convenant. 

*Lindeloof B.V. houdt zich bezig met civieltechnische activiteiten voor overheidsinstanties, bedrijven en de industriële sector.