0

referentiedetail module: Plusdetails Geluid

1 Doel, opzet en gebruik

1 Doel, opzet en gebruik

1.1 Doel van de SBR-Referentiedetails

Het doel van de 'SBR-Referentiedetails Woningbouw' is het op praktijkniveau toegankelijk maken van de uitgebreide, complexe regelgeving met betrekking tot de woningbouw. De praktische uitvoerbaarheid vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. In de referentiedetails is de actuele regelgeving verwerkt. Regelmatig wordt de inhoud van de modules met referentiedetails aangepast en/of aangevuld overeenkomstig de meest recente stand van zaken.

De SBR-Referentiedetails:

 • vereenvoudigen de communicatie tussen bouwpartners over het detailleren volgens de regelgeving;
 • verschaffen een kader voor kwaliteitsverbetering;
 • verminderen de kans op bouwfouten;
 • verlagen de advieskosten voor toetsing.

De SBR-Referentiedetails zijn van belang voor:

 • architectenbureaus;
 • bouwbedrijven;
 • toeleveringsbedrijven;
 • ingenieursbureaus;
 • bouwadviseurs;
 • overheidsinstanties op verschillende niveaus;
 • onderwijsinstellingen op het gebied van de bouw.

1.2 Algemeen overzicht modules

De serie SBR-Referentiedetails Woningbouw bestaat inmiddels uit 6 modules:

 • 201_x.I.06 Basisdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw;
 • 205_x.I.06 Comfortdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw;
 • 204_x.I.06 Houtskeletbouw;
 • 207_x.I.06 Renovatie;
 • 208_x.I.06 Verbouwingen;
 • 206_x.I.06 Duurzaam detailleren

Basisdetails zijn details die ten minste voldoen aan de eisen van de huidige bouwregelgeving (Bouwbesluit). De warmteweerstanden van de basisdetails zijn uitgewerkt op Rc≥ 3,5 (m2•K)/W voor de begane grondvloer en de gevel, en op Rc ≥ 4,0 (m2•K)/W voor het dak. In enkele gevallen is voor het dak gekozen voor een Rc ≥ 5,0 (m2•K)/W. De akoestische prestaties van de basisdetails zijn voor verblijfsruimten DnT,A,k ≥ 52 dB (Ilu;k ≥ 0 dB) en LnT,A ≤ 54 dB (Ico ≥ +5 dB). Daarnaast zijn voor verend opgelegde dekvloeren ook basisdetails uitgewerkt met LnT,A ≤ 49 dB (Ico ≥ +10 dB).

De Comfortdetails zijn afgeleid van de basisdetails en hebben een hogere thermische en/of geluidsisolatie dan het Bouwbesluit eist. De warmteweerstanden van de thermische Comfortdetails zijn uitgewerkt op Rc≥ 4,0 (m2•K)/W (begane grondvloer), Rc≥ 5,0 (m2•K)/W (gevel) en Rc≥ 6,0 (m2•K)/W (dak). De akoestische prestaties van de akoestische Comfortdetails zijn DnT,A,k ≥ 57 dB (Ilu;k ≥ +5 dB) en LnT,A ≤ 49 dB (Ico ≥ +10 dB). De thermische en akoestische comfortdetails zijn afzonderlijk uitgewerkt omdat anders de indruk zou kunnen ontstaan dat bepaalde oplossingen die noodzakelijk zijn voor een verbeterde thermische isolatie ook noodzakelijk zijn voor een betere geluidisolatie en andersom. De gebruiker kan desgewenst beide comfortniveaus combineren tot één detail met verbeterde thermische en geluidisolatie. Let er hierbij op dat de aangegeven prestaties voor DnT,A,k en LnT,A in het algemeen alleen haalbaar zijn indien alle aansluitdetails dezelfde akoestische prestaties bezitten. De zwakste schakel bepaald de uiteindelijke akoestische prestatie van het detail.

De detailcode van de Comfortdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw is afgeleid van het bijbehorende basisdetail. Achter een basisdetail, dat is uitgewerkt tot een Comfortdetail, is een letter en een volgnummer toegevoegd. Voor de thermische comfortdetails is dat de letter T en voor de akoestische Comfortdetails de letter G. Het kan voorkomen dat een basisdetail geschikt is voor zowel woningen alsook woongebouwen, terwijl het daarvan afgeleide Comfortdetail uitsluitend voor woningen toepasbaar is.

Daarnaast is een aantal details ontwikkeld volgens het passiefhuisconcept. Een passiefhuis is een zeer energiezuinige en comfortabele woning waardoor de vraag naar energie minimaal is. Kenmerk van het passiefhuisconcept is een integrale aanpak van het beperken van de transmissie en lekverliezen. Dat betekent dat er in de details zeer veel aandacht is geschonken aan de thermische isolatie en de luchtdichtheid. De warmteweerstand varieert van Rc = 6,5 (m2•K)/W voor de begane grondvloer tot, Rc = 10,0 (m2•K)/W voor gevels en daken. Ook wordt er drievoudige beglazing toegepast. Voor een verdere uitleg over het passiefhuisconcept wordt verwezen naar de publicatie Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten Passiefhuis laagbouw. Voor nadere informatie voor het realiseren van een extreem goede luchtdichting kan de SBR publicatie Luchtdicht bouwen worden geraadpleegd.

De Houtskeletbouwdetails zijn uitgewerkt voor het houtskeletbouwsysteem. Ook voor de houtskeletbouwdetails zijn een aantal thermische comfortdetails ontwikkeld. De betreffende details zijn opgenomen in de module Houtskeletbouw. Hiervoor is gekozen gezien het specifieke karakter van het houtskeletbouwcasco. Deze details met een hogere thermische isolatiewaarde zijn te herkennen aan de variantomschrijving ‘verhoogde Rc-waarde’ op het detailblad. Ook bij renovatie en verbouwingen moet in principe worden voldaan aan de nieuwbouweisen. Er zijn echter situaties waar dat niet kan. In die gevallen moet ontheffing worden aangevraagd.

Module Niveau Warmteweerstand (Rc-waarde in (m2•K)/W)
Begane grondvloer Gevels Dak
Basisdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab beton Basis 3,5 3,5 4,0 (uitz. 5,0)
Houtskeletbouw Basis 3,5 3,5 4,0
Renovatie Basis 3,5 3,5 3,5
Verbouwingen Basis 3,5 3,5 4,0
Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab beton Comfort thermisch 4,0 5,0 6,0
Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab beton Comfort akoestisch 3,5 3,5 4,0
Houtskeletbouw Comfort thermisch 4,0 5,0 6,0
Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab beton Passiefhuis 6,5 8,0 - 10,0 10,0
Houtskeletbouw Passiefhuis 6,5 10,0 10,0
Renovatie Passiefhuis 3,5 - 6,5 8,0 - 10,0 10,0
Renovatie Ontheffing 1,3 1,3 1,3
Verbouwingen Ontheffing 1,3 1,3 1,3

In alle modules worden details gegeven voor woningen en woongebouwen. Een aantal details is ook bruikbaar voor utiliteitsbouw. Het combinatiedeel bevat de details van de verschillende draagstructuren. Elk detail komt daarin slechts één keer voor. De gebruiker kan de detailbladen op het scherm bekijken en printen. Tevens kunnen de tekeningen worden geïmporteerd in het eigen tekenprogramma.

Naast de Woningbouwdetails zijn er ook Referentiedetails voor de Utiliteitsbouw. Op dit moment bestaat de SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw uit 1 module:

 • 211_x SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw - Staal

1.3 Opbouw van de detailcodering

De detailcodering is op een logische manier opgebouwd. De code voor een detail bestaat in basis uit zeven cijfers. Voor de comfortdetails is hieraan code T toegevoegd in geval van een thermisch comfortdetail of code G in geval van een akoestisch comfortdetail, gevolgd door een variantnummer van het betreffende comfortdetail. De betekenis van de verschillende cijfergroepen in de code is aangegeven in onderstaande figuur. De eerste groep van drie cijfers, de detailpositie, is ook weergegeven in de isometrietekeningen. Daar is de plaats van een detail ruimtelijk weergegeven.

1.4 Gebruik van de digitale details

1.4.1 Een detail zoeken

Een detail zoeken gaat het snelst door de mogelijkheden aan de linkerkant te gebruiken.
U kunt zelf bepalen welke zoekmethode u het prettigst vindt.

Zoek een Referentiedetail via de verschillende filters aan de linkerkant.

1.4.2 Details vergelijken, printen en opslaan als een collectie (project)

Als u een aantal details heeft aangevinkt, heeft u een aantal opties die u kunt gebruiken.

Mogelijkheden na aanvinken meerdere details.

1.4.3 Details verschillend weergeven

U kunt de details in een lijst weergeven (dit staat standaard aan). Maar u kunt de details ook in kleine en grote afbeeldingen weergeven.

Verschillende weergaven van de details.

Elke module bevat een aantal algemene hoofdstukken dat ingaat op het doel, de opzet en de achtergrond van de referentiedetails en op de wijze waarop de prestaties zijn berekend of afgeleid. De kern van elke module is de verzameling details, onderverdeeld in funderingsdetails, vloerongebonden details, vloerdetails en dakdetails. Bij elk detail is aangegeven in welke toepassingen dit gebruikt kan worden. Alvorens de referentiedetails te raadplegen, is het wenselijk vooraf dit hoofdstuk (Doel, opzet en gebruik) en hoofdstuk 2 (Uitgangspunten bij de SBR-Referentiedetails) te lezen.

Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de achtergronden is te vinden onder de verschillende bijlagen:

 • Bijlage A: Afkortingen en begrippenlijst. Overzicht van de gebruikte afkortingen en toelichting op de termen die in de detailtekeningen worden gebruikt.
 • Bijlage B: Eisen aan details. Geeft de relatie tussen de details en de regelgeving aan, met name de eisen in het Bouwbesluit.
 • Bijlage C: Achtergronden bouwfysische prestaties. Verantwoording van de bouwfysische prestaties die bij de details zijn vermeld.
 • Bijlage D: Arbeidsomstandigheden. Een checklist voor gebruik bij het detailleren met aandachtspunten en aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de bouwplaats.
 • Literatuur.

1.5 Informatie bij een detail

1.5.1 De printversie is als volgt opgebouwd

Het detailblad bevat een groot aantal gegevens die van belang zijn voor dat detail. Bladzijde 1 is een detailblad met een toelichting op de informatie die daarop is te vinden.

Bladzijde 2 geeft aanvullende informatie over het detail. De aanbevelingen kunnen worden opgenomen in kwaliteitszorgsystemen. Ze zijn ook geschikt als communicatiemiddel tussen de verschillende participanten in het bouwproces en als instructiemiddel voor bijvoorbeeld tekenaars en bouwplaatsmedewerkers. Veel aanbevelingen betreffende luchtdichtheid zijn gebaseerd op de instructieboeken 'Luchtdicht Bouwen', uitgegeven door SBR (SBR-360). Daarin is elke belangrijke aansluiting gefotografeerd en van een detailinstructie voorzien. Zie bijlage A voor een verklaring van de afkortingen die in de aanbevelingen zijn gebruikt.

1.6 Productdetails

De standaard SBR-Referentiedetails zijn neutraal en onafhankelijk van specifieke fabrikanten getekend. Toch is er behoefte om vanuit het algemene SBR-Referentiedetail naar productoplossingen te gaan. Daarom zijn er ook Productdetails ontwikkeld.
Dit zijn standaard SBR-Referentiedetails waarin één of meerdere productoplossingen van leveranciers zijn toegepast. De bouwfysische parameters en aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering zijn dan ook voor dit product bepaald.
De SBR-Productdetails zijn te herkennen aan een “P” voor de detailcode en hebben een leverancierscode als achtervoegsel.

U vindt een overzicht van de productdetails op deze pagina: http://www.sbr.nl/producten/referentiedetails/productdetails