0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 111

Voorwoord

Voorwoord

Met gestandaardiseerde proefstukken is het mogelijk het gedrag van op trek belast staalvezelbeton met een spanning-rekrelatie te beschrijven. In deze relatie is ook het na-scheurgedrag opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk de gangbare rekenmethoden voor constructief beton (gewapend, ongewapend, (gedeeltelijk) voorgespannen) uit te breiden met rekenmethoden voor staalvezelbeton, al dan niet in combinatie met betonstaal. Hierbij wordt een selectie uit de na-scheurtreksterkten, bepaald met de 'buigproef', gebruikt.
Bij het opstellen van de op de Nederlandse situatie afgestemde rekenmethoden heeft het document 'Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – Background and experiences', opgesteld door commissie TC 162-TDF van RILEM en gepubliceerd in 2003, model gestaan.
Deze Aanbeveling heeft betrekking op bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels in combinatie met betonstaal, waaronder zich geen kruipruimte bevindt, gefundeerd op palen en op de grond gestort. De Aanbeveling is qua opzet afgestemd op de Nederlandse regelgeving en bevat aanvullende bepalingen op NEN 6720.

Dit type vloeren werd vóór en tijdens het opstellen van deze Aanbeveling al in de praktijk toegepast. Te hanteren rekenmethoden en uitvoeringsaspecten waren vastgelegd in een toetsingshulpmiddel van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Met het verschijnen van deze Aanbeveling is regelgeving beschikbaar gekomen.
In bijlage A zijn de uitdrukkingen volgend uit het kracht- en momentevenwicht in een gescheurde doorsnede weergegeven.

Op het moment van verschijnen van deze CUR-Aanbeveling was de samenstelling van CUR-voorschriftencommissie 64 'Staalvezelbeton' als volgt:
prof.dr.ir. J.C. Walraven (voorzitter), dr.ir.drs. C.R. Braam (secretaris, rapporteur), ing. A.A. van den Bos (rapporteur rekenvoorbeeld), ir. G.Chr. Bouquet MICT, P.W.J.M. Creemers (corresponderend lid), ir. X. Destree, ing. A. Hoekstra, prof.dr.ir. D.A. Hordijk, ir. P.A.M. Maas, ir. H. Ouwerkerk, ing. R. Sagel, Dipl.-Ing. M. Schulz, ing. A.H. Verhagen, ir. E.M.M. Vermeulen, J. Verwaard, dr.ir. M.R.A. van Vliet, ir. J.M.H.J. Smit (coördinator) en prof.ir. J.H. van Loenen (mentor).

Deze CUR-Aanbeveling is beoordeeld door CUR-voorschriftencommissie 20 'TGB Betonconstructies' en consistent bevonden met NEN 6720. Deze CUR-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Beton'.