0
CUR Aanbeveling 113

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 113 Deel A

Oeverstabiliteit bij zandwinputten

Het vinden van nieuwe locaties voor zandwinning wordt steeds moeilijker. Bestaande locaties voor zandwinning worden daarom maximaal benut, met zo steil mogelijke taluds. Daarbij kan de stabiliteit daarvan in gevaar komen, met oeverinscharing tot gevolg. CUR-Aanbeveling 113 geeft een uniform toetsingskader voor zandwinningen en een beeld van de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op het risico van ongewenste oeverinscharing bij zandwinputten.

Deze uitgave over oeverstabiliteit bij zandwinputten bestaat uit drie gedeelten: een CUR-Aanbeveling (deel A), een onderbouwend rapport (deel O) en een blik op de toekomst (deel T).

De ongewenste oeverinscharingen zijn soms onverwacht groot en kunnen daardoor leiden tot schade aan de omgeving van de zandwinput. Dit is de laatste decennia vooral gebleken in het westen en het noordoosten van Nederland. CUR-Aanbeveling 113 geeft een overzicht van de huidige kennis en inzichten en formuleert daarop gebaseerde aanbevelingen ten aanzien van uit te voeren grondonderzoek, analyse van de taludstabiliteit, risicobeschouwing en uitvoeringsbegeleiding. De aanbevelingen zijn er op gericht dit soort ongewenste gebeurtenissen zoveel mogelijk te vermijden en tegelijkertijd een zo groot mogelijk rendement uit de zandwinningen te halen. Met ‘zandwinning’ wordt hier tevens ‘grindwinning’ bedoeld.

In het rapportgedeelte is de onderbouwing te vinden van de aanbevelingen voor de aan te houden taludopbouw. Het rapport gaat met name in op de motivering van de geformuleerde aanbevelingen en bevat informatie voor ontwerpers van zandwinputten, exploitanten en aannemers.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA113
Jaar 2008