0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 114

Voorwoord

Voorwoord

In de bouwwereld speelt "kwaliteit", net als in andere disciplines, een belangrijke rol. Een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen wordt steeds belangrijker.
De ontwikkeling van verschillende contractvormen, de verdeling van risico's over de betrokken partijen en een veranderende tijdgeest (werkdruk, claimcultuur, nieuwe contractvormen..) ondersteunen deze constatering. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en gebrek aan eenduidigheid op dit gebied, draagt ertoe bij dat toezicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient.

Deze CUR-Aanbeveling heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. Voorts is ernaar gestreefd inhoud te geven aan de benodigde "deskundigheid" van de toezichthouder, alsmede aan het uitdragen van de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifieke geotechnische risico's. Realisatie van deze doelen verschaft de betrokken partijen meer duidelijkheid en begrip over de rol van gedegen toezicht bij de realisatie van paalfunderingen.

Deze CUR-Aanbeveling is bedoeld voor de volgende instanties, bedrijven en personen:

  • toezichthouders
  • funderingsbedrijven
  • aannemers
  • bestekschrijvers
  • constructeurs
  • adviesbureaus
  • verzekeraars
  • bevoegd gezag

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-commissie VC 90 "Toezicht op de realisatie van paalfunderingen". Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als volgt: ing. P. Anemaet, M. Boone, ir. J.W. Bosschaart, ir. S. van Dijk, ing. N. Goedhart, R. Gorter, A. van den Heerik, A.J.C. van Heezen, E. Jager, F.M. Klawer, mr. H. de Koning, ir. B.L.M.G. Lencioni, ing. N.T. Loonen, L.A. Moonen, ing. H. Pels Rijcken, P. Pietjouw (corresponderend lid), ing. G. Ploeg, ing. A.E.J. Potter, R.J. van der Rassel, ing. C.J. Vroom, H. Zijlstra, ing. A. Jonker (coördinator).

Gedurende de looptijd van de CUR-commissie hebben de volgende personen een bijdrage geleverd: ing. W. van Hooydonk, MBA Eur. en R. Houkes.

Rapporteurs van deze Aanbeveling waren H. de Bruin en ing. M.P. Rooduijn. Redactionele ondersteuning is geleverd door ir. H.L. Jansen.

Daar waar in deze Aanbeveling voor het aanduiden van begrippen de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan men in het algemeen ook de vrouwelijke vorm lezen.

Oproep
CUR Bouw & Infra heeft belangstelling voor ervaringen met het gebruik van deze Aanbeveling in de praktijk. Suggesties voor aanpassingen en verbeteringen kunnen bij CUR Bouw & Infra worden ingediend. Circa twee jaar na het verschijnen van deze Aanbeveling zal worden bezien of een herziene uitgave gewenst is.

Hei- en boorstaten
Onderdeel van deze CUR-Aanbeveling is een set hei- en boorstaten. Deze zijn te downloaden vanaf www.curbouweninfra.nl.