0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 117:2015

Voorwoord

Voorwoord

Inspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van civieltechnische constructies. Een systematische werkwijze is belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden onderhouden. Om hierop in te spelen, heeft de CUR in 1985 een Leidraad ‘Inspectie van bestaande betonconstructies’ uitgegeven. CUR-onderzoekcommissie B 35 ‘Reparatie en bescherming van beton’ heeft vervolgens veel onderzoek uitgevoerd en ervaring opgedaan. Naar aanleiding hiervan is besloten om de genoemde leidraad te herzien en uit te brengen als CUR-Aanbeveling. Deze staat bekend als CUR-Aanbeveling 72 en heeft betrekking op betonconstructies in de operationele fase en de beheerfase. De Aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose. Advisering ten aanzien van te nemen onderhoudsmaatregelen vormt géén onderdeel van de Aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling van constructies met schade.

Inmiddels wordt CUR-Aanbeveling 72 veelvuldig voorgeschreven in aanbestedingen ten behoeve van inspectie- en onderzoekwerkzaamheden. Door het succes van de Aanbeveling wordt deze ook vaak gebruikt voor de beschrijving van inspecties en onderzoeken van andere materiaalsoorten dan beton. Dit geeft veelvuldig onduidelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Hierdoor ontstond steeds meer de behoefte aan uniformiteit en eenduidigheid op het vlak van:

  • te volgen procedures;
  • regels en eisen die gesteld worden aan de diepgang van de werkzaamheden;
  • het doel en het minimale niveau van de rapportage.

Om deze redenen is CUR-Aanbeveling 72 in eerste instantie als vertrekpunt genomen om uit te breiden naar een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit heeft geresulteerd in een algemeen geldende CUR-Aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken en de daarbij behorende specifieke handboeken. In eerste instantie voor civieltechnische (infrastructurele) constructies. Het is echter niet ondenkbaar dat ook voor objecten uit het bouwkundige en utilitaire vastgoed gebruik kan worden gemaakt van deze nieuwe aanpak. Er is getracht om aansluiting te vinden bij andere normen en richtlijnen zoals de NEN 2767 Conditiemeting. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende, nieuwe CUR-Aanbeveling 117.

Op dit moment worden de SBRCURnet handboeken behorende bij deze CUR-Aanbeveling 117 uitgewerkt voor de materialen staal, beton en hout. Bij gebleken draagvlak zullen de handboeken verder worden uitgebreid met andere materialen, kritieke onderdelen en disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek. Indien op een bepaald vlak reeds publiekelijk beschikbare kennisdocumenten en normen bestaan, zal hier naar verwezen worden. Voor de actuele status van de handboeken en templates zie www.sbrcurnet.nl/cur-aanbeveling-117.

Toekomstige ontwikkelingen, zoals risicogestuurd inspecteren en inspectie met drones (robots), die de SBRCURnet-commissie in samenspraak met het NVDO Inspectieplatform, opdrachtgevers, opdrachtnemers en verenigingen voor ogen heeft, zijn ten tijde van het opstellen van deze Aanbeveling nog niet volledig inzichtelijk. Met name het opstellen en afstemmen van de handboeken vergt veel tijd (zie ook hoofdstuk 3).

Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van SBRCURnet-commissie 1715 ‘Inspectie en advies civieltechnische constructies’ als volgt: Jarit de Gijt (voorzitter), Maurice Reusen (rapporteur), Ad Oskam (secretaris), Jan Arends, Dirk Simon Beerda, Ane de Boer, Hans ten Boom, Robert van Breugel, Paul Copier, Yvonne Courage, Rindert van Dalen, John van Dijk, Emile Hoogterp, Martin de Jonker, Ton Keesmaat, Mark Lodema, Frits van Loenen, Erik Meijs, Nico Meininger, Klaas Otter, Jeroen Oentrich, Mark van Ramshorst, Maarten van Riel, Peter Rienks, Wilco Timmer, Jan van Vliet, Eric Waltje en Fred Jonker (coördinator SBRCURnet).