0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 53

Voorwoord

Voorwoord

Begin 1993 heeft Stichting CUR een aantal betrokkenen op het gebied van beheer en onderhoud van betonconstructies verzocht ervaringen en eventueel commentaar met betrekking tot de tot dan toe verschenen CUR-Aanbevelingen op betonreparatiegebied kenbaar te maken. Mede op basis van de inventarisatie van ervaringen met het gebruik van de Aanbevelingen door betrokken marktpartijen en de betreffende certificatie-instellingen die deze Aanbevelingen gebruiken als technische grondslag voor de certificatie van betonreparatie en de daarbij gebruikte betonreparatiemortels is besloten de CUR-Aanbevelingen 11. 21, 27 en 32 te herzien. De Aanbevelingen 11, 21, 27 en 32 worden vervangen door respectievelijk:

  • 53 - Spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels;
  • 54 - Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten cementgebonden mortels;
  • 55 - Betonreparatie met kunstharsgebonden mortels;
  • 56 - Injecteren van scheuren in betonconstructies met kunsthars injectievloeistoffen.

Wanneer schade aan betonconstructies is vastgesteld kan, afhankelijk van factoren zoals:

  • de oorzaak van de schade;
  • de omvang van de schade;
  • de resterende technische en economische levensduur van het object,

worden besloten over te gaan tot het repareren c.q. beschermen van de betonconstructie door middel van spuitbeton. Naast deze toepassing kan spuitbeton ook worden gebruikt om nieuwe betonconstructies of gedeelten daarvan te realiseren.

Deze herziene Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de samenstelling van spuitbeton, alsmede voor de uitvoering en de controle van de daarmee uitgevoerde werkzaamheden. De Aanbeveling is van toepassing op spuitbeton dat zowel door middel van het droge- als het natte procédé wordt aangebracht. Voorts is de Aanbeveling ook van toepassing op vezelversterkt of polymeer gemodificeerd spuitbeton

CUR-Aanbeveling 53 is opgesteld door de onder Voorschriftencommissie 40 'Reparatie en bescherming van betonconstructies' ressorterende werkgroep 2 'Spuitbeton'. Bij het verschijnen van deze Aanbeveling waren commissie VC 40 en werkgroep 2 als volgt samengesteld:

Commissie VC 40:
ir. W. Colenbrander (voorzitter), ir. R.E. Hoogenboom (secretaris/rapporteur), ir. N.X.C. Bax, ir. E.R.J.M. Boel, ing. W.L. Brandhorst, ing. J.C. Fritzsche, ing. R. de Jong, ir. G.J. Klok, ir. D. Stoelhorst, ir. G. Voegt, ing. R. van der Wijk, ing. H.W. Corporaal (coordinator), W. Buist (mentor).

Werkgroep 2:
ir. GJ. Klok (voorzitter), ir. M.R.J. Swinkels (secretaris/rapporteur), ing. J.H. Adriani, ir. H. Borsje, ing. A. Brink, ing. G. van Leeuwen, W. van Ooijen, dr. ir. G.J.L. van der Wegen, ing. H.W. Corporaal (coordinator), W. Buist (mentor).

De Aanbeveling is beoordeeld door Voorschriftencommissie 12 'Beton' en Voorschriftencommissie 18 'Uitvoering' en consistent bevonden met respectievelijk NEN 5950 (VBT 1995) en NEN 6722 (VBU 1988). De Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Beton'.
Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 53 'Spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels' komt CUR-Aanbeveling 11 'Spuitbeton' te vervallen.