0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 100:2013

Voorwoord

Voorwoord

In juni 2004 verscheen CUR-Aanbeveling 100 met daarin criteria voor het specificeren en beoordelen van schoonbe-ton. Van schoonbeton is sprake als aan het betonoppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld hoger dan de standaardklasse zoals vastgelegd in NEN 8760. De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Dus voorafgaand aan de uitvoering moeten al beslissin-gen worden genomen en keuzen worden gemaakt.
Het is van groot belang om vooraf heldere afspraken te maken over welk resultaat wordt verlangd en welke afwijkin-gen acceptabel zijn. Dit vereist een duidelijk kader waarin de te benoemen beoordelingsaspecten voor schoonbeton en de bijbehorende eisen eenduidig zijn vermeld. Deze CUR-Aanbeveling 100 geeft hieraan invulling.

Schoonbeton is het eindproduct van een proces met veel partijen, daaraan gekoppelde invalshoeken en met verschil-lende mogelijkheden van vervaardigen. Deze CUR-Voorschriftencommissie benadrukt dat een goede en tijdige com-municatie gedurende dit proces tussen de betrokken partijen essentieel is. De betrokken partijen zijn onder andere opdrachtgever, architect, uitvoerend bedrijf en beton- en bekistingleverancier. Alleen met goede communicatie kan een eindproduct tot stand komen dat voldoet aan ieders verwachting. Het aanstellen van een specifieke coördinator voor schoonbeton bevordert deze onderlinge afstemming en communicatie. Deze coördinator wordt in deze CUR-Aanbeveling dan ook verplicht gesteld.

Bij het herzien van de CUR-Aanbeveling is gebruik gemaakt van de ervaringen die sinds 2004 met CUR-Aanbeveling 100 zijn opgedaan. Dit heeft geleid tot verbeteringen en aanvullingen, bijvoorbeeld:

  • Meer aandacht voor het specificeren van de wensen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de moge-lijkheden binnen het project, de uitvoeringsmethode en bijvoorbeeld de beleving door de gebruiker.
  • De klassen B1 en B2 zijn verduidelijkt. Tevens is een nieuwe oppervlakteklasse B9 geïntroduceerd. B1 en B2 zijn klassen voor glad beton, waarvoor de beoordelingsaspecten en eisen zijn vastgelegd. B9 is een vrije klasse waarvoor de beoordelingsaspecten en eisen moeten worden bepaald.
  • De introductie van een coördinator schoonbetonwerk als spin in het web.
  • Er is in deze uitgave voor gekozen de schrijfwijze ‘ schoonbeton’ in plaats van ‘schoon beton’ aan te houden. Dit om aan te duiden dat schoonbeton een product is. Ook heet de CUR-grijsschaal nu de CUR-grijsschaal-beton omdat hij specifiek is bedoeld voor het beoordelen van schoonbeton.
  • De bijbehorende CUR-grijsschaal-beton is aangepast, waarbij een lichte tint is toegevoegd en twee donkere zijn komen te vervallen. Teven is de schaal ‘grijzer’ geworden. Om verwarring te voorkomen zijn de aanduidingen aangepast door in plaats van een letter nu een Romeins cijfer te gebruiken.

De Aanbeveling is te gebruiken bij het nader specificeren van een klasse B uit NEN 8670 maar kan ook zelfstandig worden gebruikt. In hoofdstuk 1 worden doel en toepassing van deze CUR-Aanbeveling beschreven. Hoofdstuk 2 verklaart de gebruikte termen, voor zover deze misverstanden kunnen opleveren. Gelet op het belang vooraf zaken goed te regelen wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie en het beschrijven van het schoonbetonwerk. Daar-bij wordt gebruik gemaakt van een klasse-indeling die is opgenomen in hoofdstuk 4, zoals de klassen B1 en B2. Eisen aan de te gebruiken materialen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, uitvoeringsaspecten komen aan bod in hoofdstuk 6. Hoe de beoordelingsaspecten getoetst moeten worden is omschreven in hoofdstuk 7. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in visueel waarnemen en meten. Hoe eventuele onvolkomenheden hersteld kunnen worden, is opgenomen in hoofdstuk 8. De CUR-Aanbeveling bevat verder een aantal bijlagen met achtergrondinformatie alsmede een con-trolelijst. Onderdeel van deze CUR-Aanbeveling is de CUR-grijsschaal-beton die in gedrukte vorm beschikbaar is en wordt gebruikt bij het beoordelen van tintverschillen.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-Voorschriftencommissie 93 “Herziening CUR-Aanbeveling schoonbe-ton”. Op het moment van publicatie van deze Aanbeveling was deze commissie als volgt samengesteld:
J.H.M. Oude Kempers (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris en rapporteur), Ing. J.M. Eikelenboom, ing. J. de Goede, J. Heuveling, ir. R.N.J. Huijben, ing. J.H. Köhne, ing. A. Memelink, F. Segaar, ing. M.R. van der Wolf, ing. W. van Wolfswinkel, R. van Zutven, drs. E. Vega (coördinator).

NEN/CUR-commissie 353 039/VC12 ‘Beton’ en NEN/CUR-commissie 351 085 ‘Uitvoering”stemmen in met de inhoud van deze CUR-Aanbeveling 100:2013.
CUR-Aanbeveling 100 van 2004 komt hiermee te vervallen.