0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 109:2013

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord bij de tweede uitgave

Voorwoord bij de tweede uitgave

CUR-Aanbeveling 109 "Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen" is verschenen in maart 2007. In de afgelopen jaren is ruime ervaring opgedaan met de toepassing van deze Aanbeveling. Daarnaast is de meetmethode verder ontwikkeld.
Vanuit de sector is gevraagd om de kennis en ervaring en de verdere ontwikkeling van de meetmethode te verwerken in een herziene versie van deze Aanbeveling, zodat het gebruik van deze Aanbeveling naadloos aansluit op de huidige praktijk van akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen.

CUR-voorschriftencommissie VC 99 heeft het proces begeleid om tot deze herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 109 te komen. VC 99 was als volgt samengesteld:
H. de Bruin, A.C. Bunte, ing. D. Cazemier, ir. S. van Dijk, ing. A.J. van der Geest, drs. V. Hopman, ing. P. IJnsen, ing. N. Mulder, ir. T.K. Muller, ing. W.A. Nohl, A.J. van Rietschoten BA, ir. R. Spruit, dr.ir. H.G. Stuit, M.G.M. Verhoeven, ing. J. de Vos, ing. C.J. Vroom, ing. A. Jonker (coördinator).

Rapporteurs van deze herziene Aanbeveling waren A.J. van Rietschoten, BA en dr.ir. A.J.G. Schellingerhout.

Voorwoord bij de eerste uitgave

Voorwoord bij de eerste uitgave

De uitvoering, interpretatie en rapportage van het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen blijkt in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze te geschieden. Er bestaat geen eenduidigheid omtrent:

 • uitvoering van de meting;
 • te hanteren procedures (o.a. wie voert de meting uit);
 • invloed van de ouderdom van de palen;
 • interpretatie van de meetgegevens;
 • rapportage.

Verschillende instanties voeren de metingen daardoor verschillend uit en interpreteren ook de meetresultaten verschillend. Voor de afnemer van de funderingspalen leidt dit tot onzekerheid en zorg omtrent de kwaliteit van de palen. Ook kan de bouwvoortgang als gevolg van onenigheid over de interpretatie onnodig worden belemmerd.

Deze CUR-Aanbeveling heeft tot doel een uniforme aanpak en beoordeling te bewerkstelligen, waardoor bovengenoemde bezwaren worden geëlimineerd. De Aanbeveling is bedoeld voor de volgende instanties, bedrijven en personen:

 • bevoegd gezag (gemeenten);
 • toezichthouders;
 • constructeurs;
 • opdrachtgevers;
 • uitvoerende partijen;
 • leveranciers van apparatuur;
 • aannemingsbedrijven.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-commissie VC 86 ‘Akoestisch doormeten van funderingspalen’. Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als volgt: H. de Bruin, A.C. Bunte, ir. H.R.E. Dekker (corresponderend lid), ing. A. van Heezen, P. IJnsen, ir. B.G.M.J. Lencioni, N. Mulder, ir. T.K. Muller, ing. W.A. Nohl, ir. R. Spruit, ir. H.G. Stuit, M.G.M. Verhoeven, C.J. Vroom, ing. A. Jonker (coördinator).
Rapporteurs van deze Aanbeveling waren ing. J. de Vos en ir. H.L. Jansen. Ir. T.K. Muller heeft een belangrijke bijdrage aan de tekst van de Aanbeveling geleverd.