0

Afvalbeheersing door aannemers - algemeen - 074

De bedrijfsprocessen van inkoop en werkvoorbereiding tot en met uitvoering zodanig inrichten dat de vele voordelen van afvalvermindering en afvalscheiding inderdaad worden behaald. De volgende vijf punten dienen in samenhang te worden bekeken, uitgewerkt en toegepast.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Afvalbeheersing is teamwerk

Iedereen binnen uw bedrijf (de inkoper, werkvoorbereider, uitvoerder en niet te vergeten de bouwvakker zelf) krijgt taken. Ook van leveranciers en onderaannemers wordt het nodige verwacht. Inkoper en werkvoorbereider kunnen via contractuele afspraken met leveranciers en onderaannemers de hoeveelheid afval op de bouwplaats drastisch terugdringen.
Uit de praktijk blijkt dat de uitvoerder maar liefst de helft van het afvalvolume gescheiden kan laten afvoeren. En ook de werkmethoden zijn van grote invloed op het (al dan niet) voorkomen, opruimen en gescheiden houden van afval.

2. De start

De Informatiebladen over afvalbeheersing vertellen wat uw eigen mensen, onderaannemers en leveranciers zouden kunnen doen. Dit is althans een vertrekpunt, waar u het directiebeleid in eerste instantie op kunt richten. Deze Informatiebladen bieden u tevens de nodige oriëntatie.

De start is eenvoudig: Vertel iedereen dat het voorkomen, opruimen en scheiden van afval voortaan onderdeel van het werk is. Gebruik de Informatiebladen (of uw eigen documentatie en instructies) en bespreek in het werkoverleg de taken en doelen.

Zorg ervoor dat de sleutelpersonen binnen uw bedrijf, en ook de aannemers bij u op de bouwplaats en niet te vergeten de leveranciers, op de hoogte zijn van uw aanpak.

3. Formuleer heldere doelstellingen

Bijvoorbeeld: 50% van het afval gescheiden verwijderen, geen betonafval op het terrein, onderaannemers nemen hun eigen afval mee, leveranciers nemen verpakkingsafval terug, afspraken vastleggen in contracten...

4. Geef iedereen duidelijke taken

In ieder geval:

 1. Zet een afvaladministratie op (samen met de afvalinzamelaar
 2. Maak per project een afvalscheidingsplan (gezamenlijke taak voor werkvoorbereider en uitvoerder
 3. Benut de kansen voor vermindering van afval (inkoper, uitvoerder, bouwvakker; allen hebben hier een taak)

Geef mensen op sleutelposities de tijd om de hier bedoelde veranderingen in te voeren.

5. Volg de gang van zaken nauwlettend

Terwijl u dit programma afwerkt en toeziet op de vorderingen, inventariseert u de bestaande werkwijzen en de mogelijkheden tot verbetering. Leg uw bevindingen in werkinstructies vast. Blijf deze steeds kritisch bekijken – om zo nodig veranderingen aan te brengen.

ACHTERGROND

Jaarlijks krijgt Nederland zo'n twintig miljoen ton bouw- en sloopafval te verwerken. Gelukkig is dat te verminderen. En het afval dat toch nog ontstaat, is goed te scheiden: voor verwerking en hergebruik. Wat zijn de voordelen van afvalbeheersing?
Afvalbeheersing betekent natuurlijk winst voor het milieu; zo bevordert afvalscheiding het hergebruik van afval. Afvalbeheersing levert ook veel goeds voor uw bedrijf op. Zo worden afvoer en verwerking goedkoper. Sommige soorten afval leveren zelfs geld op – of zijn nog meteen te gebruiken op de bouwplaats! Bovendien geeft scheiden inzicht in de samenstelling van de grote hoop. U ziet precies wat er allemaal wordt weggegooid – en wat daar mogelijk tegen te doen valt. Dat kan forse besparingen opleveren en zal voorts leiden tot efficiënter, beter en zuiniger produceren onder betere en veiliger arbeidsomstandigheden. Immers, de organisatie en werkwijzen, die voor afvalbeheersing nodig zijn, bevorderen kwaliteit en efficiëntie.
Verder verbeteren uw relaties met onderaannemers en leveranciers. Twistpunten als opruimwerk en achtergelaten pallets zijn voortaan verleden tijd – dankzij de eenduidige afspraken die voor afvalbeheersing moeten worden gemaakt.

Kort samengevat zijn de voordelen van afvalbeheersing:

 • minder inkoop van materialen;
 • minder kosten voor verwijdering van afval (ook voor de opdrachtgever, hetgeen bijdraagt tot een betere relatie);
 • minder kans op letsel en schade;
 • minder opruimwerk, efficiënter werken;
 • schonere werkplek, opgeruimde bouwplaats;
 • betere kwaliteit;
 • beter imago voor het bedrijf; en natuurlijk ook:
 • minder belasting van het milieu.

AANDACHTSPUNTEN

Er zijn voor dit onderwerp geen punten van aandacht.