0

Beoordelen van teermastiek dakbedekkingssystemen - 138

Objectieve besluitvorming ten aanzien van de levensduurverlenging van teermastiek dakbedekkingssystemen in relatie tot praktische uitvoering en milieuschade.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Registreer de aanwezigheid van teermastiek

Handhaving van teermastiek daken in een moderne dakbedekkingsconstructie leidt tot een dak dat in alle opzichten aan de huidige eisen kan voldoen. Al die tijd is de zorg voor het teerafval op de stortplaats niet nodig. Door het registreren dat in het dak teer functioneel ligt opgeslagen kan bij de uiteindelijke sloop van het gebouw (dak) de teer milieuverantwoord worden verwerkt.

2. Houd nieuw materiaal gescheiden / te scheiden van teermastiek

Teermastiek dakbedekkingssystemen gelden als chemisch bouwafval. De hiervoor geldende voorwaarden maken het slopen en afvoeren van een teermastiek dak een kostbare zaak. Wanneer moderne bitumen materialen op deze teermastiek dakbedekkingssystemen worden gekleefd, vermengen producten, die worden aangemerkt als chemisch bouwafval, zich met producten die dat niet zijn. Resultaat van deze combinatie zal zijn dat het totaal wordt aangemerkt als chemisch bouwafval. Om dit te voorkomen moet een oplossing worden gekozen die gescheiden blijft van het oude dak of met betrekkelijk weinig inspanning in de eindfase is te scheiden.

3. Nagaan of het teermastiek dak nog even lang meekan als het gebouw

Oude teermastiek daken zijn vaak aangebracht op isolatiematerialen die nog geruime tijd kunnen functioneren. Door de meestal organische samenstelling van deze isolatielagen kan er na verwijdering van de teermastiek dakbedekking, zodanige schade ontstaan dat ingrijpende sloop- en vernieuwingswerkzaamheden aan de onderconstructie nodig zijn. Omdat met een dakrenovatie de levensduur minstens 25 jaar wordt verlengd en het eind van de economische levensduur van deze oudere woongebouwen nadert, moet worden gezocht naar een oplossing die handhaving van het teermastiek dak voorstaat omdat de kosten anders onevenredig hoog worden.

ACHTERGROND

Teermastiek dakbedekkingssystemen zijn op grote schaal gemaakt tot het begin van de jaren zeventig. Deze dakbedekkingssystemen zijn vooral losliggend aangebracht en afgewerkt met grind (Figuur 1). Een voorzichtige schatting is dat er in Nederland nog zo'n 20 tot 25 miljoen m2 teermastiek op platte daken ligt. Daken dus met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Er zijn prima methoden om met gericht onderhoud de levensduur van deze daken met nog zo'n 25 jaar te verlengen. De conditie van het dakbedekkingssysteem, de wens of noodzaak van een thermische renovatie, de uitvoeringsomstandigheden (overlast) en de milieubelasting van teermastiek zijn daarbij de bepalende factoren.

Figuur 1. Teermastiek dakbedekking geballast met grind.

AANDACHTSPUNTEN

  • Let op de conditie van de onderconstructie. Is deze nog in goede staat en niet door vocht of andere invloeden aangetast of beschadigd?
  • Stel van tevoren vast dat de thermische isolatie onder de teermastiek dakbedekking nog droog en vast van samenhang is.
  • Let op de bouwkundige aansluiting. Is een dakrenovatie met bijvoorbeeld aanvullende isolatie of afschotisolatie technisch mogelijk zonder dat er ingrijpende bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen?
  • Bepaal de resterende levensduur van het gebouw respectievelijk het dak. Met een moderne gesloten dakbedekkingsconstructie met bitumen of kunststof dakbanen kan de levensduur minimaal 25 jaar worden verlengd.
  • Inspecteer het dak op de aanwezigheid van teermastiek lekkages. Indien er sprake is van veel teermastiek lekkages is sloop meestal onvermijdelijk.

OVERIGE INFORMATIE

  • Teermastiek daken, hoofdstuk C 5105 Handboek Daken, uitgave Ten Hagen & Stam
  • Van den Hout, A.F.: Oude teerdaken ... inpakken of wegwezen?, Dakenraad nr. 3, februari 1995
  • Hendriks, prof. dr. ir Ch.F.: Teer uit de keten, Asfalt nr. 4, december 2000
  • Hendriks, prof. ir N.A.: Moet teer nou uit de keten of niet?, Dakenraad nr. 44, oktober 2000