0

Bepaling resterende levensduur PVC-dakbedekkingssystemen - 133

Vaststellen wanneer reparatieonderhoud van een PVC-dakbedekkingssysteem zinvol is en wanneer aanvullend of vervangend onderhoud aan de orde is.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Levensduur van PVC-dakbedekkingsconstructies

Met dakbedekkingsconstructie worden hier bedoeld alle lagen boven de onderconstructie. In volgorde: dampremmende laag, thermische isolatie, eventuele scheidingslaag, PVC-dakbedekkingssysteem en eventuele afwerking. Dit betekent: - het vaststellen van constructieve aspecten en toetsing aan huidige regelgeving van o.a. windvastheid, brandveiligheid, afschot en hemelwaterafvoer; - bepaling van bouwfysisch gedrag, onder andere hygrisch functioneren (cumulatieve condensatie, warmteweerstand); - bepaling van de conditie van de thermische isolatie (vochtgehalte); - bepaling conditie PVC-dakbedekkingssysteem.

2. Levensduur van PVC-dakbedekkingssystemen

Met PVC-dakbedekkingssystemen worden bedoeld de PVC-dakbanen met alle aansluitingen zoals overlappen, afvoeren, doorvoeren, voegen, dakranden en opstanden. Belangrijke aspecten zijn daarbij de bevestiging van het dakbedekkingssysteem aan de onderconstructie, de conditie van de overlappen en eventuele krimp van de dakbanen. (zie Figuur 1 en 2)

Figuur 1. PVC-dakbedekkingssysteem met manifeste krimp als gevolg van ondoelmatige kimfixatie.

Figuur 2. PVC-dakbedekkingssysteem met lineaire kimfixatie van een gezet PVC-gecacheerd hoekprofiel.

3. Bepaling resterende levensduur van PVC-dakbanen

In kwaliteitsverklaringen wordt voor PVC-dakbedekkingssystemen een verwachte levensduur van circa 20 jaar aangegeven. Indien een leverancier voor een type dakbaan een hogere levensduur of een langere levensduurverwachting opgeeft, moet dit worden onderbouwd met een rapport van bewezen en verwachte levensduur uitgebracht door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Afgezien van deze levensduurverwachting dient ten behoeve van planmatig onderhoud de conditie van aan de buitenlucht geëxposeerde PVC-dakbanen vanaf het 15e levensjaar te worden bepaald. PVC-dakbanen toegepast onder een ballastlaag van grof grind zijn gevoelig voor vroegtijdige veroudering door micro-organismen. Dit betekent dat een conditiemeting vaker moet worden uitgevoerd, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

ACHTERGROND

De levensduur van een dakbedekkingssysteem is de periode waarin met inbegrip van technische maatregelen de waterdichtheid blijft bestaan. Onder de technische maatregelen worden reinigend en reparatieonderhoud verstaan. Reinigend onderhoud omvat het zuiveren en reinigen van dakvlakken, waarbij vuil, voorwerpen, plantengroei en dergelijke worden verwijderd. Reparatieonderhoud is het incidenteel herstellen van gebreken als scheuren, capillaire losse overlappen, lekkages en alle andere waarneembare gebreken. Dit reparatieonderhoud kan niet eindeloos worden gepleegd. Als er sprake is van een structureel gebrek dan moet worden gedacht aan aanvullend of vervangend onderhoud. Om de duurzaamheid van een PVC-dakbedekkingssysteem op een willekeurig moment te kunnen aangeven is het nodig dat al dan niet aanwezige risico's worden onderkend, geregistreerd en afgewogen. Bij onderhoudsinspecties van oudere PVC-daken is de bepaling van de resterende levensduur op grond van louter visuele beschouwing onmogelijk. Aangezien deze zekerheid uit het oogpunt van planmatig onderhoud gewenst is, zal nader onderzoek nodig zijn.

AANDACHTSPUNTEN

  • Bepaal de conditie van de onderconstructie en dakbedekkingsconstructie alvorens de conditie van het PVC-dakbedekkingsmateriaal te bepalen.
  • Ga na of in geval van een ballastlaag het oppervlak vervuild is.
  • Controleer de bouwkundige details en de conditie van de afvoeren en doorvoeren.
  • Bepaal de conditie van de PVC-dakbanen conform het Informatieblad Bepaling conditie van PVC-dakbanen ten behoeve van meerjarenplanning.

OVERIGE INFORMATIE

  • SBR-Infoblad 134: Bepaling conditie van PVC-dakbanen ten behoeve van meerjarenplanning