0

Bouwen volgens een omgevingsvergunning - 393

Overzicht van de rechten en plichten die de houder van omgevingsvergunning heeft.

STARTEN VOOR EIGEN RISICO

Een omgevingsvergunning die direct in werking treedt, mag direct gebruik van worden gemaakt. De werkzaamheden worden dan wel voor eigen risico uitgevoerd. De kans bestaat namelijk dat bezwaar of beroep wordt aangetekend. Wanneer er positief wordt beslist op dat bezwaar of beroep, wordt de vergunning vernietigd en zullen de uitgevoerde werkzaamheden ongedaan moeten worden gemaakt.
Afwijkingen omgevingsvergunning, vooraf melden
Als er in het plan iets verandert, dan moeten de gegevens over de wijziging (tekeningen, berekeningen) direct aan de gemeente worden voorgelegd. Een kleine wijziging zal in bijna alle gevallen worden toegevoegd aan de bestaande omgevingsvergunning.
Bij een ingrijpende verandering van het bouwplan zal de gemeente verzoeken een nieuwe, gewijzigde vergunning aan te vragen. Voor de nieuwe aanvraag hoeven alleen de gegevens van de wijziging te worden ingediend bij de gemeente.
Bouwen zonder of afwijkend van omgevingsvergunning
Als eenmaal wordt gebouwd zonder dat de benodigde omgevingsvergunning is verkregen of in afwijking van de verkregen omgevingsvergunning, dan is er sprake van illegaal bouwen. De gemeente moet in beginsel handhavend optreden tegen illegaal bouwen.
Meestal zal de gemeente eerst de illegale bouwwerkzaamheden stilleggen. Vervolgens wordt bekeken of het illegaal gebouwde kan worden gelegaliseerd; daarvoor moet alsnog een (gewijzigde) bouwvergunning worden aangevraagd. Wanneer legalisatie niet mogelijk blijkt, moet het bouwplan worden aangepast volgens de verleende bouwvergunning of weer worden afgebroken.
Tegen het handhavende optreden van de gemeente (stillegging en/of verplichting om het bouwplan aan te passen) kan bezwaar worden aangetekend. Dit kan binnen zes weken na de verplicht opgelegde bouwstop. Wordt dit bezwaar ongegrond verklaard, dan is vervolgens beroep in te stellen bij de rechter. Ook kan alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraad. Dit geldt niet voor bouwwerken die vergunningvrij zijn onder de Wabo (zie infoblad NIEUW: vergunningvrij bouwen).
Bouwwerkzaamheden liggen stil
Als 26 weken na het verkrijgen van de bouwvergunning nog niet met de bouw is begonnen, of als de bouw langer dan 26 weken stil ligt, kan de gemeente de bouwvergunning intrekken. Als dit gebeurt, kan dit betekenen dat het gebouwde moet worden afgebroken. De gemeente moet overigens wel een goede reden hebben (naast het verstrijken van de 26 weken) om de vergunning in te trekken.
Voldoen aan bouwvergunning of Bouwbesluit?
Indien op het moment dat de vergunning is verkregen, blijkt dat de verleende vergunning niet geheel in overeenstemming is met het Bouwbesluit 2012, dan is de verkregen bouwvergunning leidend. De bouw moet dus volgens de bouwvergunning worden uitgevoerd, ook al wordt niet voldaan aan het Bouwbesluit. Om in dat geval toch te kunnen bouwen volgens het Bouwbesluit, moet een wijziging op de bouwvergunning worden aangevraagd.
Blijkt voor een onderdeel niet duidelijk uit de bouwvergunning hoe het moet worden uitgevoerd, dan moet dat onderdeel voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Als dit niet wordt uitgevoerd volgens de eisen van het Bouwbesluit, dan kan de gemeente handhavend optreden en dus naderhand verlangen dat het wordt aangepast aan het Bouwbesluit.
Bouwvoorschriften altijd geldig
Wanneer voor de bouwwerkzaamheden geen bouwvergunning nodig is, betekent dit niet dat niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit hoeft te worden voldaan. Dat moet altijd! De gemeente heeft de mogelijkheid om achteraf handhavend op te treden als niet aan de regelgeving wordt voldaan. Dan moet het bouwwerk dus naderhand worden aangepast aan de bouwvoorschriften.
Bouwwerk is gereed
Wanneer het bouwwerk gereed is, moet dit bij de gemeente worden gemeld. De meeste gemeenten hanteren hiervoor een formulier ‘gereedmelding bouw’. Vanaf dat moment vervalt de bouwvergunning wordt het bouwwerk gezien als ‘bestaand’.
Het moment dat het bouwwerk gereed is, hoeft niet samen te vallen met de oplevering. De oplevering is een moment in de overeenkomst tussen de uitvoerende partij en de opdrachtgever, waarbij de gemeente geen rol speelt.

ACHTERGROND INFORMATIE

De houder van de vergunning heeft op basis van de bouwvergunning het recht gekregen om te bouwen, maar tevens de plicht om exact conform die bouwvergunning te bouwen. De aanvrager is hier altijd verantwoordelijk voor, ook als een gemachtigde is aangesteld.

AANDACHTSPUNTEN

Geen bijzondere aandachtspunten.

OVERIGE INFORMATIE

  • SBR-publicatie ‘Bouwen volgens de regels’
  • ‘Woningwet 2003’
  • ‘Wijziging woningwet per 1 april 2007’, Staatsblad 2007, 27
  • ‘Dossier bouwregelgeving’ op de website van het Ministerie van BZK: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving. Dit bevat onder meer enkele informatiebrochures.
  • SBR-Infoblad 392: ‘Behandeling aanvraag bouwvergunning’
  • SBR-Infoblad 379: ‘Instanties bij aanvraag vergunning’
  • SBR-Infoblad 381: ‘Verantwoordelijkheden voor het bouwbedrijf’
  • SBR-Infoblad 382: ‘Leges voor bouwvergunning’