0

Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) gietvloer aanbrengen - 158

Zicht krijgen op de eigenschappen van een calciumsulfaat gebonden (anhydriet) gietvloer, die van belang zijn bij de keuze voor een gegeven toepassing

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Mechanische sterkte en laagdikte

Door de grotere buigtreksterkte (en te verwaarlozen verhardingskrimp) kunnen calciumsulfaatgebonden dekvloeren dunner zijn dan traditionele (cementgebonden) dekvloeren. Voor zwevende dekvloeren op slap (akoestisch) isolatiemateriaal hebben gietvloeren, zoals een calciumsulfaatgebonden dekvloer, de voorkeur. Deze halen namelijk zonder verdichten de sterkte-eis. Dat is belangijk: verdichten op slap isolatiemateriaal is bijna niet mogelijk doordat de ondergrond meeveert. Zie het Infoblad Zwevende dekvloer; constructieve schade voorkomen. Zie het Infoblad Calciumsulfaat gebonden (anhydriet) gietvloer; sterkteklasse en laagdikte.

2. Geschiktheid voor vochtige ruimten

Gips, het bindmiddel van een calciumsulfaatgebonden dekvloer, is in pincipe niet goed bestand tegen water. Toepassing in natte ruimten (badkamer, zwembad) is daarom gebonden aan voorwaarden.

3. Vlakheid

Door het grote zelfnivellerende vermogen en doordat de specie eenvoudig is te verspreiden met een drijfrei, zijn hoge eisen aan de vlakheid goed haalbaar. In NEN 2747 wordt de classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken beschreven. Voor aanvang van het werk moet, aan de hand van de 7 vlakheidsklassen zoals beschreven in NEN 2747, en keuze gemaakt worden voor de gewenste klasse.

4. Aantal naden, vormvastheid

Een calciumsulfaatgebonden dekvloer is zeer vormvast. Er is maar weinig krimp: minder dan 0,2 mm/m. Daardoor zijn grote oppervlakken te maken zonder bewegingsvoegen (behalve natuurlijk waar de draagvloer die noodzakelijk maakt). Een calciumsulfaatgebonden dekvloer hoeft niet hechtend op de draagvloer te worden aangebracht. De dekvloer 'schotelt' namelijk niet en blijft dus overal rusten op de draagvloer. Bij belopen klinkt de vloer niet hol.

5. Gewicht

Calciumsulfaatgebonden mortel heeft een hoge dichtheid (tussen 2000 en 2200 kg/m3. Door de hoge plasticiteit ontstaan in de dekvloer weinig holle ruimten. Samen met de sterkte van het materiaal kan hierdoor de dikte van de dekvloer kleiner zijn dan van een traditionele dekvloer. Dat levert een lager gewicht van het gehele vloerpakket.

6. Invloed op de bouwtijd

Na aanbrengen van de specie begint het kristalliseren, dat maximaal 72 uur duurt. Verdere verharding gebeurt daarna door droging. Droging is te versnellen door tussen draagvloer en dekvloer een folie of dampremmende laag aan te brengen, die verhindert dat vocht uit de draagvloer in de dekvloer kan komen. In een goed geventileerde ruimte bedraagt de droogtijd van de dekvloer ongeveer één week per 10 mm dikte, tot een dekvloer van ongeveer 40 mm dik. Dikkere dekvloeren drogen relatief langzamer.

7. Bijdrage aan de geluidisolatie

Binnen een gegeven hoogte levert een calciumsulfaatgebonden dekvloer, door zijn hoge dichtheid, een relatief grote massa. Dat draagt bij aan de luchtgeluids- en contactgeluidsisolatie. Overigens hangt vooral de contactgeluidsisolatie ook af van het type vloerafwerking (vloerbedekking) op de dekvloer. Een zwevende dekvloer, die 'vrij' is gehouden van wanden en draagvloer via isolatiemateriaal, isoleert contactgeluiden beter dan een dekvloer direct op de draagvloer (zie Infoblad Geluidsisolatie verbeteren met een zwevende dekvloer).

8. Bijdrage aan de thermische isolatie

Is de dekvloer zwevend uitgevoerd op thermische isolatie, dan neemt de relatief dunne dekvloer snel de ruimtetemperatuur aan. Er is weinig warmte-overdracht naar aangrenzende bouwdelen zoals draagvloer en wanden. Vloerverwarming reageert relatief snel op temperatuurwisselingen, doordat niet veel massa hoeft te worden opgewarmd.

9. Bijdrage aan de brandveiligheid

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren zijn onbrandbaar. Bij hogere temperatuur komt gebonden kristalwater vrij, wat een brandvertragende werking heeft.

10. Leidingen in de dekvloer wegwerken

Dankzij de lage viscositeit van de specie worden leidingen in de dekvloer volledig door specie omgeven.

ACHTERGROND

Calciumsulfaat is een verzamelnaam voor bindmiddelen die na reactie met water (kristallisatie) gips vormen. De samenstelling kan enigszins verschillen:

  • Anhydriet. Dit kan worden gewonnen uit indampgesteenten (natuuranhydriet), of komt vrij als restproduct bij fabricage van fluorwaterstof (synthetisch anhydriet), of wordt geproduceerd uit rookgasontzwavelingsgips dat ontstaat bij het ontzwavelen van rookgassen van kolengestookte elektriciteitscentrales (rookgasontzwavelingsanhydriet).
  • Alphagips (ook alphahalfhydraat genoemd). Ook dit wordt geproduceerd uit rookgasontzwavelingsgips. De samenstelling is iets anders dan die van rookgasontzwavelingsanhydriet.

Naast het bindmiddel bevat de specie toeslagmateriaal (meestal zand), water en plastificeerder.

AANDACHTSPUNTEN

  • Arbeidsomstandigheden Een calciumsulfaatgebonden dekvloer wordt aangebracht als gietvloer. Dat betekent dat de specie met een slang op de draagvloer wordt gegoten. Met een drijfrei wordt de zelfnivellerende specie gelijkmatig verdeeld. Zwaar werk als verdelen, afreien en verdichten van het materiaaal kan achterwege blijven. Overigens bestaan er ook cementgebonden gietvloeren, die nagenoeg dezelfde voordelen hebben.
  • Kwaliteit Dankzij de eigenschappen van het product en het proces is de kwaliteit van de dekvloer goed beheersbaar. Gecertificeerd kunnen worden: - De productie en levering van grondstoffen. - De productie en levering van specie. - Het qanbrengen van de dekvloer.
  • Milieu en gezondheid Synthetisch anhydriet en bindmiddelen uit rookgasontzwavelingsgips zijn, qua gezondheid en milieubelasting, verantwoorde vervangers voor een aantal traditionele bindmiddelen. Een voorbeeld van zinvol gebruik van industriële reststoffen.

OVERIGE INFORMATIE