0

Checklist dilatatievoegen in dek- en afwerkvloeren - 094

Het zodanig ontwerpen en uitvoeren van dilatatievoegen en -voegconstructies in dek- en afwerkvloeren, dat scheurvorming en schade aan de voeg(constructie) en/of de aansluitende vloervelden wordt voorkomen.

1. AANPAK

Ter formulering van de eisen die aan dilataties (voegtype, voegconstructie, voegprofiel) moeten worden gesteld heeft SBR een Modelchecklist dilatatievoegconstructies ontwikkeld (zie oplossingsrichting 2). Deze lijst maakt de relevante factoren inzichtelijk, zoals voegbewegingen en belasting van de aangrenzende vloervelden. De checklist omvat zowel gebruikseisen als prestatie-eisen en is bruikbaar voor:

 • het verzamelen van informatie van leveranciers en applicateurs omtrent de mogelijkheden in een specifiek project;
 • het vergelijken van de verkrijgbare dilatatievoegprofielen qua toepasbaarheid.

De checklist is geen algemeen recept. Soms is het noodzakelijk een constructeur of gespecialiseerd technisch adviseur te raadplegen.

Figuur 1 Voorbeeld van een dilatatievoegconstructie.

2. MODELCHECKLIST DILATATIEVOEGCONSTRUCTIES

A Type vloer en afwerking
• Is het nieuwbouw of renovatie? ...
• Hoe is de constructieve opbouw van het vloerpakket (draagvloer, afwerklagen)? ...mm
• Hoe dik zijn de verschillende lagen? ...mm
• Indien zand-cementdekvloer:
- Wordt de dekvloer hechtend of zwevend aangebracht? ...
- Wordt er vloerverwarming toegepast? ja/nee
• Indien gietasfaltvloer:
- Is het een koud of warm verwerkbare asfaltsoort? ...
• Indien tegelvloer:
- Hoe dik zijn de toegepaste tegels? ...mm
- Wat zijn de tegelafmetingen? ...mm x ...mm
- Hoe is het tegelpatroon? ...
• Indien kunststofvloer:
- Is het een impregneer-, coating- of troffelvloer? ...
• Indien monolitisch afgewerkte betonvloer:
- Krijgt de vloer nog een andere afwerking? ja/nee
(tapijt, marmoleum, tegels o.i.d.)
- Zo ja, welke? ...

B Voegbreedte
• Hoe groot is de uitgangsvoegbreedte? ...mm
(te bepalen door constructeur en architect; zie ook H)

C Temperaturen (in bouw- en gebruiksfase)
• Wat is de gemiddelde gebruikstemperatuur? ...°C
• Wat is de optredende maximumtemperatuur? ...°C
• Wat is de optredende minimumtemperatuur? ...°C
(denk ook aan onderhoudssituaties waarbij installaties uitgeschakeld moeten worden)

D Voegbeweging
• Horizontaal:
- Verkorting door kruip? ...mm
- Verkorting door afkoeling? ...mm
- Uitzetting door opwarming? ...mm
- Constructieve voegbeweging? ...mm
- Anders? ...mm door ....
• Verticaal:
- Zettingsverschillen? ...mm
- Constructieve voegbeweging? ...mm
- Anders? ...mm door ....
• Anders:
Bij rotatiebeweging: grootte en richting van de beweging? ...mm, ...graden

E Verkeersbelasting
• Loopverkeer? ja/nee
• Rijverkeer:
- Soort voertuig/voertuigen ...
- Soort voertuigbewegingen ...
- Is schokvrije voertuigpassage noodzakelijk? ja/nee
- Welke vlakheid dient de vloer te hebben ter plaatse van de voeg? ...mm
- Wat is de gemiddelde (gebruiks)snelheid? ...m/s
- Maximale wiellast van het voertuig? ...kg
- Leeggewicht voertuig? ...kg
- Maximaal hef- of laadvermogen? ...kg
- Wielen:
* soort (luchtbanden, volrubber wielen, harde kunststof of stalen wielen) ...
* diameter ...mm
* breedte ...mm

F Water- of vloeistofdichtheid van de voeg
• Schrobwaterdicht? ja/nee
• Waterdicht tegen niet-drukkend water? ja/nee
• Waterdicht tegen drukkend water? ja/nee
• Grootte water- of vloeistofdruk? ...N/mm2

G Chemische bestandheid tegen:
• Dooizouten? ja/nee
• Schoonmaakmiddelen? ja/nee
• Zuren? ja/nee
• Olie? ja/nee
• Andere stoffen, namelijk: ...

H Tijdstip van afdichting van de voeg
• Wat is de omgevingstemperatuur op het moment van aanleg van de voegconstructie?
- Lente ...°C
- Zomer ...°C
- Herfst ...°C
- Winter ...°C

I Onderhoud en reparatiemogelijkheden
• Moet de voeg onderhoudsvriendelijk zijn? ja/nee
- Zo ja, in welke zin onderhoudsvriendelijk? ...
• Welk onderhoud is wenselijk/noodzakelijk? ...
• Frequentie van het onderhoud? 1 x per ... jr
• Is er een onderhoudscontract? ja/nee
• Hoe lang is de onderhoudstermijn? ... jr
• Is eenvoudige reparatie mogelijk en zo ja, hoe? ja/nee
- Zo ja, hoe? ...

J Garanties
• Welke garanties worden gewenst? ...
• Welke garanties worden gegeven? ...
• Wat is de lengte van de garantietermijn? ...jr
• Wie geeft garantie (aannemer, leverancier, applicateur) ...
• Wordt garantie gegeven op onderdelen (zie ook de Figuur[link naar figuur bij
Achtergrond] en prestaties? ja/nee
- Zo ja: welke? (bevestiging, vlakheid, inlage etc.) ...
• Wordt garantie gegeven op de volledige voegconstructie? ja/nee

ACHTERGROND

De laatste jaren stijgt het aantal gebreken bij oplevering en ook na de tweede oplevering houden gebruikers/bewoners klachten. Veel van deze klachten betreffen de afbouw en afwerking van gebouwen, zoals klachten over scheuren in vloeren en vloerafwerkingen en schade aan voegconstructies en/of de aangrenzende vloerafwerking.

Bij grotere vloervelden en boven steunpunt constructies of op plaatsen waar – gelet op de aard van de constructie – grote vervormingen of zettingen zijn te verwachten is het aanbrengen van dilataties de aangewezen oplossing. Dilataties vormen een volledige doorsnijding van de vloerconstructie in kleinere velden die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen in zowel horizontale als verticale richting (met name onder invloed van belastingen en temperatuurveranderingen). Een dilatatievoeg moet zodanig zijn gemaakt, dat de dilatatie zijn functie onbelemmerd kan vervullen. Een dilatatievoegconstructie omvat naast een vervormbaar profiel of inlage soms ook profielen en andere onderdelen om de randen van de vloervelden en het voegwerk te beschermen, en de werking van de dilatatie te verbeteren.

Een goed functionerende, duurzame dilatatievoegconstructie is alleen maar te ontwerpen als de eisen vooraf duidelijk worden omschreven. Inzicht in de voegbewegingen en in de op de voeg (en aansluitende vloervelden) uitgeoefende belastingen is noodzakelijk om een juiste keuze te kunnen maken van het toe te passen voegtype en voegprofiel.

Dilataties in constructieve vloeren en vloerafwerkingen kunnen noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • In de aansluiting tussen verschillende bouwdelen van één gebouw.
 • Bij verwachte zettingen van de ondergrond en/of de fundering.
 • Als constructieve scheiding tussen draagelementen.
 • Bij verwachte sterke temperatuurveranderingen.
 • Als materialen naar verwachting zullen zwellen of krimpen onder invloed van vocht.
 • Als materialen onderhevig zullen zijn aan kruip en relaxatie.
 • Om uitvoeringstechnische redenen.

AANDACHTSPUNTEN

 • De Modelchecklist levert een bijdrage aan het pakket van eisen voor de vloer, waarin de dilatatie zich bevindt. Alvorens specifieke eisen aan de dilatatievoegconstructie te stellen, moet het nodige bekend zijn over het vereiste prestatieniveau van de vloer zelf.
 • De constructeur is de aangewezen partij voor het aangeven van plaats en voegbewegingen van de dilataties – en van de eventuele krachten die door de voeg moeten worden opgenomen.
 • De architect bepaalt meestal het type dilatatievoegprofiel in dek- en afwerkvloeren. Hij doet dit in goed overleg met eindgebruiker en constructeur.
 • De leverancier/applicateur beschikt over specifieke kennis en ervaring omtrent de toepassing van dilatatievoegprofielen in specifieke situaties.