0

Comfortdetails; verhoogde geluidsisolatie - 254

Het bereiken van geluidwering die ten opzichte van de Bouwbesluiteisen verbeterd is.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

In de details van het boek 'SBR-referentiedetails Woningbouw Comfort' zijn voor woningscheidende waarden voor de constructies de volgende geluidwering gerealiseerd:

 • Luchtgeluidsisolatie Ilu;k = +5 dB
 • Contactgeluidsisolatie Ico = +10 dB

Dit wordt uitgewerkt voor de aansluitingen:

 1. Fundering - bouwmuur
 2. Gevel - bouwmuur
 3. Dak - bouwmuur
 4. Woningscheidende vloeren
1. Fundering - bouwmuur

Ontwerper
Geef een strook minerale wol aan in de spouw tussen prefab vloeren ter voorkoming van geluidsoverdracht. Indien verdiepingshoge wandelementen worden toegepast of wanneer de bouwmuur wordt gemetseld, is deze strook niet aan te raden.

Werkvoorbereider / uitvoerder
Vermijd akoestische koppelingen ten gevolge van het metselen van de kim of het vullen van de kelknaden door tussen prefab betonnen vloeren zorgvuldig een aaneengesloten strook minerale wol aan te brengen, dikte ca. 5 mm meer dan de spouw. Deze strook niet toepassen wanneer de ankerloze spouwmuren gemetseld worden of wanneer er uitvulspecie wordt toegepast tussen vloer en bouwmuur (afwijkende verdiepingshoogten). In die situatie is het beter wanneer de valspecie op de funderingsbalk terechtkomt. Indien er veel vervuiling ontstaat, de spouw schoonmaken.

Figuur 1: Funderingsdetail 104.2.0.04.G1 ankerloze spouwmuur van 150 mm kalkzandsteen en ribcassettevloer.

Figuur 2: Funderingsdetail 104.2.0.04.G3 ankerloze spouwmuur van 120 mm kalkzandsteen, ribcassettevloer en een zwevende dekvloer.

Uit de figuren 1 en 2 valt op te maken dat de akoestische prestaties op verschillende wijze gehaald kunnen worden. Zo is figuur 1 een bouwmuur met een dikte van 150 mm kalkzandsteen toegepast, terwijl in figuur 2 de kalkzandsteen bouwmuur maar 120 mm dik is, waarbij echter wel een zwevende dekvloer is toegepast.

2. Gevel - bouwmuur

Ontwerper
Schrijf uitsluitend elementen voor met een akoestische prestatie van Ilu;k ≥ 0 dB, wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven. Geef per element de verankering aan. Dit beperkt de geluidsoverdracht. De leverancier verstrekt de informatie over plaats, aantallen en afmetingen. Geef, ter beperking van geluidsoverdracht en brandoverslag, een strook minerale wol ter plaatse van de woningscheidende vloerranden en bouwmuren aan.

Werkvoorbereider / uitvoerder
Vermijd akoestische koppelingen, door de elementen apart te verankeren.

Figuur 3: detail 204.1.1.01.G1 ankerloze spouwmuur van 120 mm beton, houtskeletbouw binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad.

3. Dak - bouwmuur

Ontwerper
Schrijf uitsluitend elementen voor met een akoestische prestatie van Ilu;k ≥ 0 dB, wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven. Geef een maximale maat van 40 mm tussen onderzijde panlat en bovenzijde bouwmuur aan. Dit verbetert de akoestische prestatie.

Werkvoorbereider / uitvoerder
Bestel voor de onder de panlatten aan te brengen minerale wol, ter plaatse van de bouwmuur, een minimum dikte van 40 mm. In verband met de maatvoering ook voor de kopgevels. Dit beperkt de geluidsoverdracht. De minerale wol moet wel een goed indrukbaar product zijn, zodat het opdrukken van de pannen voorkomen wordt. Werk eventuele beschadigingen aan de bovenzijde van de bouwmuur af om omloopgeluid te vermijden. Vul vanwege de akoestische eisen de ruimte tussen bovenzijde bouwmuur en onderzijde panlat zorgvuldig met minerale wol en ga in het attest na of er daarnaast nog stroken minerale wol tussen de panlatten nodig zijn (geluidsbarrière).

Figuur 4: dakdetail 402.1.0.01.G1 ankerloze spouwmuur van 120 mm beton, geïsoleerd dakelement.

Voorkom inwendige condensatie onder de waterwerende dampdoorlatende folie (w.w.d.d.-folie) door de dampremmende folie vanuit de dakelementen door te zetten en luchtdicht met elkaar te verbinden of door een in PE-folie verpakte minerale wol aan te brengen.

4. Woningscheidende vloeren

Een zwevende dekvloer (figuur 5) verbetert vooral de contactgeluidisolatie. Echter, de luchtgeluidsisolatie zal ook hoger worden. Dit komt door de grotere massa en door de verminderde aanstoting (bij boven elkaar gelegen woningen) en afstraling (bij naast elkaar gelegen woningen) van de draagvloer. Een contactgeluidsisolatie-index van 0 dB is met een massieve betonnen draagvloer zonder zwevende dekvloer haalbaar (figuur 6). De woningscheidende vloer moet dan wel voldoende massa hebben en de flankerende geluidsoverdracht moet beperkt blijven. Een zwevende dekvloer verbetert de contactgeluidsisolatie sterk. De verbetering van de luchtgeluidsisolatie is echter beperkt, maar kan voldoende zijn om aan hogere eisen te voldoen (DuBo: luchtgeluid ten minste 5 dB hoger dan het niveau van het Bouwbesluit en contactgeluid 10 dB hoger).

Ontwerper
De massa van de constructieve vloer is afhankelijk van de kwaliteit van de toe te passen dekvloer. Ontwerp een hogere verdiepingshoogte in verband met de zwevende dekvloer. Houd bij het bepalen van de vloerafwerking rekening met de doorbuiging, indien de constructie een grotere overspanning heeft dan 6 m.

Werkvoorbereider / uitvoerder
Bestel in verband met optredende toleranties EPS-, minerale wol- of foamstroken met een overmaat. Vermijd koppelingen tussen dekvloer en constructievloer en breng de randstroken zorgvuldig aan. Breng folie zorgvuldig aan, zodanig dat lekwater niet in het isolatiemateriaal dringt. Breng vanwege de gevraagde (extra) akoestische prestatie de plint vrij van de dekvloer aan. Breng EPS-, minerale wol- of foam-stroken kort voor het aanbrengen van de dekvloer aan om beschadiging te voorkomen.

Figuur 5: detail 367.1.0.01 woningscheidende vloer met massieve bouwmuur 250 mm.

Figuur 6: detail 367.1.0.01.G1 woningscheidende vloer met massieve bouwmuur 280 mm. 1 directe transmissie 2 t/m 4 flankerende transmissie.

ACHTERGROND

Veel mensen worden gehinderd door buren. In de bestaande bouw met meergezinswoningen is de hinder het grootst. De markt vraagt tegenwoordig steeds vaker om een hogere geluidwering. Dit wordt ook wel 'comfortklasse' genoemd.

AANDACHTSPUNTEN

 • Vermijd contactbruggen in de zwevende dekvloer. Hierdoor kan de akoestische prestatie van een heel vloerveld nadelig beïnvloed worden.
 • Vrije vervormingen worden door koppelingen vermeden. Hierdoor kan scheurvorming ontstaan.
 • Stem isolatiemateriaal van de verende laag en het materiaal van de zwevende dekvloer op elkaar af. Cementgebonden dekvloeren kunnen bijvoorbeeld in combinatie met (zacht) akoestisch isolatiemateriaal vrijwel niet verdicht worden.
 • Gebruik voor dekvloeren op zwaluwstaartplaten kifbeton (kwaliteit B15).
 • Gebruik voor zwevende dekvloeren alleen materialen die daarvoor bestemd zijn. Voor de geluidsisolatie is de dynamische stijfheid bepalend. Pas isolatiematerialen toe met een dynamische stijfheid (s) tussen 5 en 20 MN/m3. Over het algemeen ligt de resonantiefrequentie dan onder 80 Hz.
 • Breng een folie aan bovenop het isolatiemateriaal. Hierdoor worden starre koppelingen voorkomen.
 • Ter plaatse van de bouwmuur zijn kanaalafdichtingen van kanaalplaatvloeren uit akoestisch oogpunt niet per se noodzakelijk. Echter indien sprake is van sparingen in de vloer kan een afdichting van de kanalen met minerale wol noodzakelijk zijn.
 • Bij woningscheidende vloeren worden binnenwanden op de zwevende dekvloeren geplaatst. Dit vereenvoudigt de uitvoering en waarborgt de vrije indeelbaarheid.