0

Eisen Bouwstoffenbesluit - 372

Aan welke milieu-eisen moeten bouwstoffen voldoen volgens het Bouwstoffenbesluit?

OPLOSSINGRICHTINGEN

Alleen steenachtige materialen
Het Bouwstoffenbesluit geeft de regels voor het gebruik van steenachtige materialen in (bouw)werken. Voor andere materialen geeft dit besluit geen eisen. 'Steenachtig' zijn volgens het Bouwstoffenbesluit materialen die voor 10 procent of meer bestaan uit silicium, calcium of aluminium. Bijvoorbeeld beton, asfalt, dakpannen, puin, tegels en bakstenen, maar ook grond, zoals klei en zand.
Het Bouwstoffenbesluit noemt twee materialen die wel aan het criterium hierboven voldoen, maar toch niet worden gerekend tot de categorie 'steenachtig': vlakglas en metallisch aluminium. De materialen die onder het Bouwstoffenbesluit vallen, worden in dit infoblad verder aangeduid met ‘bouwstof’.
Alleen buitentoepassingen
Het Bouwstoffenbesluit heeft alleen betrekking op bouwstoffen die buiten worden toegepast. Daar kunnen deze materialen namelijk in aanraking komen met bodem, regenwater, grondwater en oppervlaktewater. Bouwstoffen die worden verwerkt in daken, buitenmuren, funderingen, grondophogingen en dergelijke vallen dus wel onder het Bouwstoffenbesluit, maar materialen in bijvoorbeeld binnenmuren of binnenvloeren niet.
Het tijdelijk buiten opslaan van een bouwstof rekent het Bouwstoffenbesluit niet als buitentoepassing. Ook een bouwstof die voor onderhoud uit het werk wordt weggenomen en later weer wordt teruggeplaatst, valt niet onder het Bouwstoffenbesluit.
Categorieën bouwstoffen
Afhankelijk van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de bouwstof valt die volgens het Bouwstoffenbesluit in 'categorie 1', 'categorie 2' of de 'bijzondere categorie'. De meeste bouwstoffen vallen in categorie 1. In categorie 2 vallen de stoffen die een beperkte hoeveelheid milieuschadelijke bestanddelen bevatten, maar toch een te hoge emissie hebben als geen maatregelen worden getroffen.

Naast deze categorie-indeling maakt het Bouwstoffenbesluit onderscheid in 'grond' en 'overige bouwstoffen'. Verder noemt het besluit 'schone grond'. Dit wordt niet aangeduid als aparte categorie, maar is wel zo op te vatten.
Bij elke bouwstof hoort een bewijsmiddel dat aangeeft in welke categorie volgens het Bouwstoffenbesluit die bouwstof valt.
Eisen aan toepassing bouwstoffen
Een bouwstof mag worden toegepast mits de milieubelasting door schadelijke stoffen die uit die bouwstof vrij kunnen komen, binnen bepaalde grenzen blijft.
Stoffen van categorie 1 en schone grond mogen altijd worden toegepast. Bij toepassing van stoffen van categorie 2 en de bijzondere categorie moeten altijd isolerende voorzieningen worden getroffen. Die bestaan uit een afdichting die periodiek wordt gekeurd en onderhouden. Isolerende maatregelen moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijn IBC-maatregelen. Daarbij staat IBC voor 'isoleren, beheren en controleren'.
Bepaalde bouwstoffen mogen volgens het besluit alleen in grote hoeveelheden worden toegepast. Dit om te voorkomen dat kleine hoeveelheden voor het milieu schadelijke bouwstoffen door het hele land worden verspreid. Enkele grote hoeveelheden zijn beter te controleren. De minimale hoeveelheid is vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit; alleen bij grond van categorie 1 mag de gemeente een hogere grens stellen aan de hoeveelheid toe te passen stof.
Verwijderingsplicht
Op het moment dat een (bouw)werk niet meer wordt gebruikt en niet meer wordt onderhouden, verplicht het Bouwstoffenbesluit tot het verwijderen van bouwstoffen die onder het besluit vallen. Om dit mogelijk te maken moeten bouwstoffen verwijderbaar zijn aangebracht. Dat betekent dat de stof ‘los’ moet zijn te verwijderen, dus zonder te vermengen met andere schone stoffen. Deze verwijderingsplicht geldt niet voor schone grond. Voor licht verontreinigde grond kan een gemeente vrijstelling verlenen van de plicht tot verwijderen.
Meldingsplicht sommige bouwstoffen
Het gebruik van sommige bouwstoffen die onder het Bouwstoffenbesluit vallen, moet worden gemeld bij het bevoegd gezag. Meer hierover in SBR-Infoblad 373 ‘Meldingsplicht (Informatieplicht) Bouwstoffenbesluit’
Eigenaar/opdrachtgever verantwoordelijk
De eigenaar/opdrachtgever van het (bouw)werk is eigenaar van de bouwstoffen. Volgens het Bouwstoffenbesluit moet de eigenaar/opdrachtgever ervoor zorgen dat de stoffen voldoen aan de regelgeving. Door deze verantwoordelijkheid zullen eigenaren/opdrachtgevers verlangen dat andere partijen in het bouwproces hen voorzien van de nodige informatie. Via deze privaatrechtelijke weg krijgen ook alle andere partijen in het bouwproces te maken met het Bouwstoffenbesluit.

ACHTERGROND INFORMATIE

De milieueisen voor bouwstoffen zijn te vinden in het Bouwstoffenbesluit. Dit heet voluit het ‘Bouwstoffenbesluit bodem en oppervlaktewaterenbescherming’. Het doel daarvan is milieu-hygiënische randvoorwaarden te stellen voor het gebruik van bouwstoffen in de bodem, op de bodem en in het oppervlaktewater. Het besluit stelt beperkingen aan de toepassing van bouwstoffen, zodat er niet te veel schadelijke stoffen in het milieu komen.
Het Bouwstoffenbesluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De regels uit het Bouwstoffenbesluit zijn op grond van deze twee wetten rechtstreeks werkende regels.

AANDACHTSPUNTEN

In 2008 wordt het Bouwstoffenbesluit in twee fasen vervangen door het Besluit bodemkwaliteit (zie SBR-Infoblad 371 ‘Besluit bodemkwaliteit: verschillen met Bouwstoffenbesluit.).

OVERIGE INFORMATIE

 • VROM Brief, kenmerk BWL/2001098415, titel: ‘Bouwstoffenbesluit: het gebruik van ‘overige bewijsmiddelen’ in het bijzonder bij toepassingen met grond’,
  http://www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/bodem/Circ_OB_210901.pdf.
 • VROM dossier Bouwstoffenbesluit, http://www.vrom.nl/bouwstoffenbesluit.
 • Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, www.wetten.overheid.nl.
 • Richtlijn IBC-maatregelen, te vinden in bijlage H van de Uitvoeringsregeling Bouw-stoffenbesluit, www.wetten.overheid.nl.
 • VROM publicatie ‘Het Bouwstoffenbesluit’. Uitgegeven door het ministerie van VROM, te vinden op www.vrom.nl/bouwstoffenbesluit onder ‘publicaties’.
 • VROM publicatie ‘Bewijsmiddelen bij het bouwstoffenbesluit’. Uitgegeven door het ministerie van VROM, te vinden op www.vrom.nl/bouwstoffenbesluit, onder ‘publicaties’.
 • SBR-Infoblad 370 ‘Erkende kwaliteitsverklaringen bij bouwproducten en bouwstoffen’
 • SBR-Infoblad 371 ‘Besluit bodemkwaliteit: verschillen met bouwstoffenbesluit
 • SBR-Infoblad 373 ‘Meldingsplicht (Informatieplicht) Bouwstoffenbesluit’