0

Geluid en trillingen bij gebalanceerde ventilatie tegengaan - 002

Het voorkomen van geluid- en trillingshinder bij gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Stromingsruis voorkomen d.m.v. een juist ontwerp van het kanalenstelsel

Stromingsruis is te voorkomen door goed afgeronde kanalen zonder scherpe bochten toe te passen en door de luchtsnelheden in de kanalen beperkt te houden. De luchtsnelheid wordt begrensd door geluidproductie en weerstanden.

De volgende snelheden mogen niet overschreden worden:

  • hoofdkanalen: toevoer 3 m/s, afvoer 3,5 m/s
  • aftakkingen naar roosters: toevoer 3 m/s, afvoer 3,5 m/s

Dit leidt tot de kanaalafmetingen die in de tabel zijn weergegeven.

Tabel van maximaal toegestane luchtvolumestromen (in dm3/s) door kanalen

kanaal hoofdkanaal aftakkingen
naar roosters
rond 80 mm 14 7
rond 100 mm 28 14
rechthoekig
70x170 mm
28 14
rond 125 mm 42 21
rond 150 mm 70 35
2. Overige maatregelen
  • Ventilatiegeluid is met geluiddempers voldoende tegen te gaan. Flexibele slangen - die zoveel mogelijk vermeden moeten worden vanwege de grote stromingsweerstand - mogen wel worden toegepast voor de geluiddempers. Een lengte van 1 meter volstaat meestal. Als deze flexibele slangen náást geluiddempende slangen worden gebruikt, dan moet de lengte van de flexibele slangen beperkt blijven tot 0,5 meter. Bochten mogen een hoek hebben, mits kleiner dan 45°.
  • Trillingen zijn onder meer te voorkomen door de juiste bevestigingsmiddelen voor te schrijven. Als het warmteterugwinapparaat wordt opgehangen aan een steenachtige constructie met een massa van minder dan 200 kg/m2, dient dit trillingsgeïsoleerd te gebeuren. En situeer zo'n apparaat niet in een verblijfsruimte of verblijfsgebied van woningen.

ACHTERGROND

Woningen worden steeds vaker uitgevoerd met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (tegenwoordig in de vorm van een warmtewiel of een tegenstroomwisselaar). Gebalanceerde ventilatie veroorzaakt (net als mechanische afzuiging) systeemgeluid; warmteterugwinning gaat soms gepaard met trillingen. Voorkomen moet worden dat de bewoners hiervan hinder ondervinden.

AANDACHTSPUNTEN

Let bij gestapelde bouw op geluidlekken bij de doorvoer van kanalen.