0

Gezonde stukadoorsmaterialen voor de binnen-afbouw kiezen - 265

Het kiezen van stukadoors-materialen in de binnen-afbouw die een gezond binnenmilieu bevorderen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Voor stukadoorwerk is de volgende maatregel van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen van toepassing: S257/U258 Gebruik voor pleisterwerk binnen: gips (conform S066/U066) of kalk; hier kan ook leem gebruikt worden Met gips (conform S066/U066) wordt rogips of natuurgips bedoeld. Rogips is rookgasontzwavelingsgips; dit is kwalitatief volwaardig gips afkomstig van het reinigen van rookgassen. Rogips bevat geen schadelijke stoffen; rogips en natuurgips hebben een lage uittreding van radioactief radon.

Rogips vindt toepassing in tal van gangbare gipsbevattende bouwproducten, zoals gipskartonplaten, gipsvezelplaten etc. De fabrikant/leverancier van dergelijke producten heeft de informatie of er rogips is toegepast. In verband met herbruikbaarheid van bouwmaterialen wordt aanbevolen om gips in een dunne laag van circa 1 mm op te brengen.

Kalk en leem moeten in een dikkere laag van circa 10 mm worden aangebracht; voor de herbruikbaarheid van materialen levert dit geen probleem op. Leem is vooralsnog een minder gangbare afwerking. Voordelen zijn dat leem bijdraagt aan een goede vochtregulatie van het binnenmilieu. Bovendien kan al het afval dat vrijkomt opnieuw worden gebruikt en leem kan onbeperkt worden gerecycleerd. Er zijn enkele bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de levering en verwerking van leem.

ACHTERGROND

Bij de keuze van materialen voor de binnen-afbouw, inclusief afwerkingen, moet rekening gehouden worden met de gezondheidsaspecten. Radon is een radioactief edelgas dat onder andere vrijkomt uit bouwmaterialen en uit de bodem onder het gebouw. Radon is niet te zien, ruiken of proeven, maar wel te meten met speciale apparatuur. In woningen en gebouwen (vooral in kruipruimten) kan radon zich in de binnenlucht ophopen, waardoor de concentratie hier veelal hoger is dan buiten. Wordt radon (of fijn stof met radon) ingeademd, dan komt de radioactiviteit rechtstreeks in de longen. Bovendien kunnen radioactieve stofdeeltjes zich in de longen vasthechten.

Naar schatting van de Gezondheidsraad zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 800 sterfgevallen van longkanker toe te schrijven aan radon. Mogelijke oplossingen zijn het gebruik van radon-arme bouwmaterialen zoals glas, staal en gips (rogips of natuurgips) og leem, alsmede goed ventileren. Toepassing van materialen zoals rogips, natuurgips, leem etc. heeft de voorkeur aangezien deze in de regel weinig of geen emissies geven. Rookgasontzwavelingsgips (rogips) en natuurgips dragen door hun relatief lage radioactiviteit bij tot een beter binnenklimaat. Rogips is bovendien een nuttige toepassing van een afvalstof.

AANDACHTSPUNTEN

Behalve materiaalkeuze heeft het creeren van een gezond binnenmilieu nog andere aspecten, zoals:
• voldoende daglicht;
• voldoende frisse lucht;
• behaaglijkheid (warmte, geen tocht);
• beperking geluidhinder.
• Verder moeten bouwdelen en ruimten goed schoongemaakt kunnen worden.

OVERIGE INFORMATIE

  • Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen voor Woningbouw en voor Utiliteitsbouw.
  • Het Nationaal Dubo Centrum.