0

Groenverkleuring van hele gevelvlakken beperken - 208

Het risico van groenverkleuring door bealging van hele gevelvlakken beperken door een zorgvuldiger ontwerp en uitvoering.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Materiaalkeuze

Bouwproducten blijken sterk te kunnen verschillen in hun gevoeligheid voor bealging. Deze gevoeligheid is niet in zijn algemeenheid te verbinden aan categorieën materialen. Het is dus niet zo dat kunstharsgebonden pleisters gevoeliger zijn dan mineraalgebonden, of dat een gele baksteen sneller bealgt dan een rode. De weerstand tegen bealging is vooral productafhankelijk. Het maken van een bewuste keuze tijdens het ontwerpproces is dus van belang.

2. Bouwproces

De realisatie van gebouwen kan ook een rol spelen in het ontstaan van bealgingsproblemen. Zo morst de metselaar wel eens mortel en kunnen bestanddelen uit de verse mortel uitspoelen, waardoor er mortelsmet op de steen ontstaat. Om dit te verwijderen werd vroeger gebruik gemaakt van zoutzuur, maar dit mag vanwege de veronderstelde risico's voor mens en milieu niet meer worden toegepast. Daarom wordt nu gebruik gemaakt van organische zuren. Het reinigen gebeurt op de steiger. Het zuur wordt aangebracht en vervolgens al dan niet gelijk nagespoeld met water. In een aantal probleemsituaties is een duidelijke relatie te zien met steigerslagen. Ook is in een aantal van deze gevallen aangetoond dat de betreffende stenen fosforhoudende resten van reinigingsmiddelen bevatten, die bealging gevorderen (Figuur 1). Zorgvuldigheid in het hanteren van dergelijke middelen is dus geboden.

ACHTERGROND

Groenverkleuring door bealging heeft directe invloed op de esthetische waarde van een gebouw, en veroorzaakt een toename van de exploitatiekosten door extra onderhoud. Veel problemen door bealging doen zich plaatselijk voor, maar tegenwoordig treedt ook in toenemende mate groenverkleuring van volledige gevelvlakken op. Door in de ontwerpfase en de uitvoering aandacht te besteden aan materiaalkeuze en gebruik van middelen tijdens de bouw is het risico van bealging te reduceren.

AANDACHTSPUNTEN

  • De omgeving speelt ook een rol in het ontstaan van groenverkleuring. De mate en omvang van de vochtbelasting, de aanwezigheid van algen en voedingsstoffen zijn afhankelijk van de locatie waar een gebouw staat en de oriëntatie van het gebouw.
  • Naast zorgvuldigheid gedurende het ontwerpen en de bouw, kan het risico van groenverkleuring ook beperkt worden door preventief behandeling van een gevel met een algbestrijdingsmiddel of hydrofobeermiddel.

OVERIGE INFORMATIE