0

Keuze en uitvoering van plaatgevels - 287

Het kiezen van het juiste plaatmateriaal voor plaatgevels, in combinatie met de juiste detaillering en opbouw van de gevelconstructie.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

5 ontwerpaspecten

De volgende ontwerpaspecten zijn belangrijk bij de keuze en uitvoering van een plaatgevel.

 1. Geschiktheid van de beplating voor buitentoepassing.
 2. Duurzaamheid van de achterconstructie.
 3. Corrosievaste bevestigingsmiddelen.
 4. Beluchting tussen beplating en achterconstructie.
 5. Goede afvoer van vocht uit de luchtspouw.

1. Geschiktheid van de beplating voor buitentoepassing
Er zijn vele verschillende bekledingsmaterialen geschikt voor een buitentoepassing. Voorbeelden zijn: HPL (high pressure laminate), vezelcement, steenvezels en houtachtige materialen. Bij een houtachtige beplating moet in het bijzonder worden gelet op de keuze van de houtsoort, de duurzaamheid van de toplaag (indien aanwezig) en de randafwerking van de platen.

Foto: Plastica Plaat bv.

2. Duurzaamheid van de achterconstructie
De duurzaamheid van de achterconstructie is erg belangrijk. Houten achterconstructies waarop de beplating wordt bevestigd moeten verduurzaamd zijn óf bestaan uit een houtsoort van minimaal duurzaamheidsklasse II. De voorkeur gaat uit naar thermisch verduurzaamd hout (door-en-door verduurzaamd).
Een slechte materiaalkeuze (bijvoorbeeld onbehandeld hout) in combinatie met een hoge waterbelasting in de spouw leidt op korte of lange termijn altijd tot schade. Het toepassen van triplex stroken in een vochtige luchtspouw wordt ontraden vanwege mogelijke delaminatie.

3. Corrosievaste bevestigingsmiddelen
Wanneer een gevelbeplating mechanisch wordt bevestigd, dan moeten corrosievaste bevestigingsmiddelen worden toegepast, bijvoorbeeld roestvast staal type 1.4401 of AISI 316. Na montage mag de beplating niet onder spanning staan en moeten de platen vrij kunnen werken.

4. Beluchting tussen beplating en achterconstructie
Bij bijna alle type beplatingen die geschikt zijn voor buitentoepassingen is een geventileerde luchtspouw achter de beplating noodzakelijk (zie afbeelding). De luchtspouw voorkomt dat regenwater doorslaat en voert tevens de waterdamp af die via diffusie van binnen naar buiten gaat. Verder voorkomt een luchtspouw dat vocht zich achter de panelen accumuleert en dat isolatiemateriaal nat wordt.
Bij elk type beplating moeten de verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikant of leverancier worden opgevolgd. De volgende algemene richtlijnen zijn te geven.

 • De luchtspouw moet met de buitenlucht in verbinding staan.
 • De luchtspouw moet minimaal 20 mm breed zijn. Geadviseerd wordt een nominale maat aan te houden van 40 mm. Hierbij is rekening gehouden met bouwtoleranties.
 • Aan de boven- en onderzijde van de gevelbekleding én bij raam- en deuropeningen moeten beluchtingsopeningen aanwezig zijn. Bij een systeem met open voegen tussen de platen zijn deze beluchtingsopeningen niet nodig.
 • Per strekkende meter gevelbreedte moeten zowel aan de boven- als aan de onderzijde minimaal de volgende beluchtingsopeningen aanwezig zijn:
  • 2000 mm2 bij een hoogte van de gevelbekleding van maximaal één meter;
  • 5000 mm2 bij een hoogte van de gevelbekleding van meer dan één meter.
 • Beluchtingsopeningen breder of hoger dan 10 mm moeten zodanig worden uitgevoerd dat insecten en ongedierte niet achter de beplating kunnen komen. De beluchting van de onderaansluiting is bijvoorbeeld uit te voeren met een geperforeerd profiel.
 • Geadviseerd wordt de gevelplaten te monteren op verticale stijlen. Wanneer horizontale regels worden toegepast met plaatselijk openingen is de beluchting minder en wordt de waterafvoer gehinderd.
 • Bij hoogbouw wordt geadviseerd deskundig advies in te winnen, zodat ook bij luchtspouwen met een grote hoogte een goede vocht- en waterhuishouding in de luchtspouw blijft gewaarborgd.

Foto: Beluchting tussen de stijlen en/of door de regels.

5. Goede afvoer van vocht uit de luchtspouw
Bij plaatgevels is het aannemelijk dat er water achter de platen komt. Bij een houtachtige achterconstructie wordt vaak gekozen voor een waterwerend membraan (waterkerend dampdoorlatend of waterdicht damp-open) tussen de isolatie en de luchtspouw. Dit membraan voert vocht in de spouw gecontroleerd naar buiten af. Vooral bij onderaansluitingen moet erop worden gelet dat de overgang naar eventuele waterkerende slabben op een goede wijze dakpansgewijs (schubvormig) wordt uitgevoerd.

ACHTERGROND

Een plaatgevel is een gevelconstructie waarbij de gevelafwerking bestaat uit een beplating. Er zijn veel materialen geschikt voor toepassing in een plaatgevel. De typen beplatingen waarop dit informatieblad betrekking heeft zijn: HPL (high pressure laminate), vezelcement, steenvezel en houtachtige materialen.
Gevelbeplatingen kunnen worden geschroefd, opgehangen of gelijmd tegen een achterconstructie van hout of aluminium. De wijze van montage heeft weinig invloed op de eisen die aan de achterconstructie worden gesteld.

Foto: Plastica Plaat bv

AANDACHTSPUNTEN

Bij toepassing van een plaatgevel is de opbouw van de totale constructie van belang. Het uitgangspunt daarbij is dat de gevelbeplating geen waterdichte schil vormt. Er kan dus regenwater achter de beplating komen via ventilatieopeningen en naden tussen de platen. Ook waterdamp binnen in het gebouw kan zich via diffusie naar buiten verplaatsen en tegen de beplating condenseren. Water in de spouw kan echter leiden tot houtrot, lekkage en tot ontoelaatbare vervorming van de beplating. Het is daarom van belang de verwerkingsvoorschriften van de betreffende producent of leverancier van de beplating op te volgen.

OVERIGE INFORMATIE

 • BRL 4101, deel 1 (Gevelbekleding met panelen), 2004
 • BRL 4101, deel 7 ( Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen), 2003
 • SBR-Referentiedetails