0

Koudebruggen bij dakranden voorkomen - 068

Het voorkomen van koudebruggen bij dakranden bij ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Cellenbeton of cellulair glas (foamglas) toepassen

Metsel de dakrand of de borstwering op met cellenbeton (figuur A) of maak een kim van speciaal gecacheerd cellulair glas.

Figuur A Gemetselde dakrand met cellenbeton (SBR-Referentiedetail).

2. Isolatiemaatregelen treffen bij houten kozijnen

Zorg ervoor dat het hout zoveel mogelijk wordt geïsoleerd. De isolatie wordt hoger doorgezet dan de bovenzijde van de dakvloer (figuur B). De isolatie moet zorgvuldig worden aangebracht

Figuur B Dakrand met kozijnaansluiting en houten frame.

ACHTERGROND

Dakranden (en ook borstweringen voor dakterrassen) worden vaak opgemetseld en met een betonband afgedekt. In deze situatie is een koudebrug-onderbreking vaak noodzakelijk. Ook wanneer er kozijnen aan de dakvloer worden bevestigd is de f-factor (binnen-oppervlakte-temperatuurfactor) veelal kritisch.
Deze f-factor, die (in dit geval) de thermische kwaliteit van de constructie aangeeft en daarmee ook de kans op de vorming van allergenen als gevolg van condensatie aan het binnenoppervlak van een koudebrug, moet volgens het Bouwbesluit minstens 0,65 zijn voor gebouwen met een woonfunctie, en minstens 0,50 voor andere in het Bouwbesluit genoemde functies.

AANDACHTSPUNTEN

  • Besteed zorgvuldige aandacht aan de waterkering (figuur A). Voorkomen moet worden dat de isolatie in de gemetselde borstwering voortdurend vochtig wordt.
  • Let op een juiste maatvoering van de dakvloer. Een terugliggende vloer kan leiden tot een onbedoelde spouw en daarmee een vermindering van de isolatiewaarde. Een uitstekende vloer kan ertoe leiden dat er te weinig ruimte overblijft voor isolatie, waardoor de isolatielaag te dun uitvalt.