0

Tuindaken volgens het omgekeerd-dakprincipe - 061

Het zodanig ontwerpen van een tuindak volgens het omgekeerd-dakprincipe dat de te verwachten inwendige condensatie in de XPS-isolatie ('waterplaten') geen aanleiding kan geven tot een te geringe warmteweerstand van de dakconstructie.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Bij ontwerp tuindak uitgaan van een 'overwaarde' van de warmteweerstand

Met behulp van de aangepaste berekeningsmethodiek, bedoeld in het Informatieblad Een omgekeerd dak zonder 'waterplaten', is het mogelijk de hoeveelheid inwendige condensatie in de XPS-platen te berekenen.
Het effect daarvan op de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambdawaarde) van het XPS-schuim is bekend. Het verband tussen vochtgehalte en lambdawaarde van XPS-schuim is ondermeer aangegeven in het BDA Dakboekje 2000; zie Overige informatie. Met deze gegevens is het mogelijk te berekenen hoelang het duurt voordat de warmteweerstand beneden een bepaalde waarde komt.
Het idee is dus dat men bij het ontwerpen van het tuindak uitgaat van een 'overwaarde' van de warmteweerstand (en daarmee de isolatiedikte; zie de figuren A en B) zodanig gekozen dat de warmteweerstand van het dak niet binnen een te korte termijn onder de minimaal vereiste warmteweerstand kan dalen. Uit de bedoelde berekeningen blijkt dat wanneer 50% extra isolatiedikte wordt toegepast, het circa 25 jaar duurt voordat een warmteweerstand wordt bereikt die gelijk is aan die van een 'normaal' goed drogend omgekeerd dak (met de 'normale' vereiste isolatiedikte).

Figuur A Systeemopbouw tuindak met sedum-moskruiden volgens het omgekeerd-dakprincipe.

ACHTERGROND

De vegetatie van een plat tuindak levert geen enkele bijdrage aan de waterdichtheid. Deze moet dan ook geheel gewaarborgd worden door het dakbedekkingssysteem. Een goede bescherming van het dakbedekkingssysteem is bij een tuindak buitengewoon belangrijk. Immers, een tuin is na aanleg niet 'af'; het resultaat ontwikkelt zich verder en wortels kunnen op den duur de dakbedekking binnendringen.
Bij eventuele schade (hoe dan ook ontstaan) aan de waterdichte laag – die zich uiteraard altijd ergens onder de vegetatie bevindt – zal onderzoek en herstel naar verhouding tot zeer grote, zo niet onherstelbare schade aan het tuindak leiden. Het ligt daarom voor de hand om het tuindak op te bouwen volgens het omgekeerddakprincipe. Van het omgekeerd dak is immers bekend dat de waterdichte laag optimaal beschermd wordt door de XPS-isolatielaag erboven. Probleem is echter dat een omgekeerd dak waarvan de bovenkant niet of nauwelijks kan drogen te kampen heeft met inwendige condensatie in de XPS-isolatie. Zo'n situatie doet zich bij een tuindak per definitie voor. Dit probleem is beschreven in het Infoblad 038 Een omgekeerd dak zonder 'waterplaten'.

AANDACHTSPUNTEN

  • Pas een omgekeerd-dakconstructie toe met een extra isolatiedikte (bovenop de normaliter benodigde dikte) van 50%. Hierbij wordt het dakbedekkingssysteem volledig gekleefd op de (direct op afschot gestorte betonnen) onderconstructie. De gebruikelijke beschermingslaag van rubbergranulaat op de dakbedekkingsconstructie kan dan achterwege blijven.
  • Pas bij voorkeur een tweelaags dakbedekkingssysteem toe van (gemodificeerde) bitumen banen met een wapening van polyestermat.
  • Als volledig gekleefde dakbedekkingen (bedoeld in beide vorige punten) komen in aanmerking: code FBSMeS, code FBSMS, code FBSS.
  • Pas een dakbedekkingssysteem toe met een bewezen wortelwerendheid conform prEN 13948:2000-10 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to root penetration of een aparte wortelwerende laag boven het dakbedekkingssysteem, zoals aangegeven in de SBR-publicatie Daken in 't Groen .

OVERIGE INFORMATIE