0

Verantwoordelijkheden voor het bouwbedrijf - 381

Het bepalen van de verantwoordelijkheden voor het bouwbedrijf bij het bouwen, op grond van de Woningwet.

OPLOSSINGRICHTINGEN

Bouwbedrijf is projectontwikkelaar én bouwer
Doordat het bouwbedrijf in dit geval zelf eigenaar/opdrachtgever is en de omgevingsvergunning aanvraagt, wordt het ook de 'houder van de omgevingsvergunning'. Die wordt door de overheid als eerste aangesproken op naleving van de bouwregels en het bouwen volgens de verleende omgevingsvergunning.
Het bouwbedrijf, in de rol van projectontwikkelaar, is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, het voldoen aan de bouwvoorschriften (Bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplan, enzovoort) en het bouwen volgens de omgevingsvergunning. Als ‘houder van de omgevingsvergunning’ krijgt het bouwbedrijf te maken met het gemeentelijk bouwtoezicht.
Bouwbedrijf is alleen bouwer
In dit geval bouwt het bouwbedrijf in opdracht van een opdrachtgever volgens een aannemingsovereenkomst en verricht geen taken in het kader van de omgevingsvergunning. Het bouwbedrijf is niet de ‘houder van de omgevingsvergunning’ en komt in principe niet of veel minder met het gemeentelijk bouwtoezicht in aanraking.
Bouwbedrijf is gemachtigde voor omgevingsvergunning én bouwer
In dit geval verricht het bouwbedrijf namens de opdrachtgever sommige taken bij de omgevingsvergunningaanvraag en bouwt het volgens een aannemingsovereenkomst met de opdrachtgever. De gemachtigde vraagt de omgevingsvergunning aan als vertegenwoordiger of gemachtigde namens de eigenaar/opdrachtgever. Dat betekent dat het contact en de correspondentie van de gemeente over de omgevingsvergunning via de gemachtigde loopt. Maar de gemachtigde is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de bouwvoorschriften en de uitvoering van het bouwplan volgens de omgevingsvergunning. Dat is altijd de ‘houder van de omgevingsvergunning’, dus de opdrachtgever. In plaats van het bouwbedrijf kan ook een ander de gemachtigde zijn, bijvoorbeeld de architect.
Eigenaar/opdrachtgever schuift bewijsplicht door
Vaak worden in de omgevingsvergunning niet alle toe te passen bouwproducten precies omschreven. De bouwinspecteur van de gemeente kan op de bouw komen kijken en aangeven dat hij geen vertrouwen heeft in een bepaald product. Dan kan de bouwinspecteur aan de eigenaar/opdrachtgever vragen om aan te tonen dat het product wel voldoet aan de voorschriften. Die is immers verantwoordelijk voor naleving van de bouwregels en het bouwen volgens de omgevingsvergunning. De eigenaar/opdrachtgever kan deze bewijsplicht 'doorschuiven' naar het bouwbedrijf.
Dat moet dan wel zo zijn geregeld in het contract tussen opdrachtgever en aannemer of de administratieve voorwaarden die onderdeel hiervan uitmaken. De uitvoerder van het bouwbedrijf zal dan bijvoorbeeld moeten nagaan of van de geleverde bouwstoffen en -producten erkende kwaliteitsverklaringen of andere bewijsmiddelen, zoals keuringen beschikbaar zijn (zie SBR Infoblad 370 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’).
Ook al wordt de plicht tot het leveren van bewijs op deze manier 'doorgeschoven', de opdrachtgever/eigenaar blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels.
Eigen verantwoordelijkheden bouwbedrijf
Het bouwbedrijf is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen bouwproces en de vergunningen die aan hem zijn toegewezen. Bijvoorbeeld voor het storten van afval, bronbemaling, lozen van water, V&G-plan en dergelijke.
Het bouwbedrijf zal ook met de gemeente in contact moeten treden over bouwverkeer, opslag van bouwmaterialen in het openbaar gebied, precario, sloopwerkzaamheden en dergelijke. Voor sommige daarvan is vergunning nodig van de gemeente. Hierbij krijgt het bouwbedrijf te maken met verschillende gemeentelijke instanties. Bijvoorbeeld de afdelingen ‘verkeer’ of ‘milieu’ en diensten, zoals de Arbeidsinspectie.

ACHTERGROND INFORMATIE

Sommige verantwoordelijkheden die een bouwbedrijf heeft bij het bouwen volgen rechtstreeks uit publiekrechtelijke voorschriften (Woningwet, gemeentelijke bouwverordening en dergelijke). Andere verantwoordelijkheden volgen uit het privaatrechtelijke contract tussen opdrachtgever en bouwbedrijf. In het contract kan ook worden overeengekomen dat de opdrachtgever een deel van zijn verantwoordelijkheden 'doorschuift' naar het bouwbedrijf. Op die manier kan een bouwbedrijf al dan niet bewust verplichtingen van de gebouweigenaar/opdrachtgever overnemen bij het omgevingsvergunnings- en uitvoeringsproces.

AANDACHTSPUNTEN

Geen bijzondere aandachtspunten.

OVERIGE INFORMATIE

  • Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen, SBR publicatie 319.
  • SBR-Infoblad 370: ‘Erkende kwaliteitsverklaring’.