0

Voorkomen van mechanische glasbreuk - 275

Het voorkomen van mechanische glasbreuk door een juiste plaatsingstechniek.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Met onbeschadigde glasranden is de kans op mechanische breuk klein. De ruit mag nergens direct contact maken met de sponning. Vooral metaal/glas contact is uit den boze. Men moet de ruitafmetingen zodanig kiezen dat rondom de glasrand een ruimte van 5 mm vrij blijft. Hierdoor wordt een redelijke zekerheid verkregen dat er geen glasbreuk door knelling in de sponning ontstaat.

De stijfheid en stabiliteit van metalen regels moeten zodanig zijn, dat deze het gewicht van de beglazing kunnen dragen. Hiertoe worden de steunblokjes op een afstand tenminste 100 mm van het hoekpunt gepositioneerd. De rand van de ruit mag nergens contact met de sponning maken. De dikte van de steunblokjes moet minimaal 5 mm bedragen.

ACHTERGROND

De overlast en hoge kosten die door glasbreuk ontstaan, kunnen door het treffen van eenvoudige maatregelen worden voorkomen. De oorzaak van glasbreuk is meestal:

  • glasrand beschadigingen;
  • onjuiste plaatsing in de sponning.

Beschadigingen aan de glasrand
De sterkte van glas wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de snijranden van de ruit. Indien een afschilfering (bijvoorbeeld door onoordeelkundig manipuleren of opslag) optreedt, zullen kleine barstjes het begin van glasbreuk vormen. Op foto 1 is een voorbeeld gegeven.

Foto 1 De mosselachtige beschadiging leidde tot een glasbreuk.

Onjuiste plaatsing in de sponning
Indien de ruitrand in direct contact komt met een metalen sponning, zal afschilfering en uiteindelijk glasbreuk ontstaan. Op foto 2 is schade ontstaan doordat er tussen de stalen sponning en de glasrand geen ruimte was. Men noemt dit een gebrek aan omtrekspeling.

Foto 2 Glasbreuk door het contact van de glasrand met de stalen sponning.

De situatie in de sponning is op foto 3 afgebeeld. De glasrand schuurt tegen de stalen sponning.

Foto 3 Sponning detail, de gelaagde ruit schuurt tegen de stalen sponning.

Op foto 4 is de afschilfering van de ruitrand bij een metalen profiel afgebeeld.

Foto 4 Ter plaatse van het glas/metaal contact is een afschilfering van de glasrand ontstaan.

AANDACHTSPUNTEN

De navolgende aspecten kunnen bijdragen aan het voorkomen van glasbreukschade:

  • zorgvuldig snijden van de ruiten;
  • opslag en vervoer zodanig dat geen contact glas/metaal of glas/glas ontstaat;
  • plaatsing met een omtrekspeling (= ruimte tussen glasrand en sponning) van minimaal 5 mm;
  • gebruik en plaatsing van de steunblokjes op zodanige wijze dat de ruitrand vrij blijft van de sponningbodem.