0

Voorkomen van thermische glasbreuk - 276

Het voorkomen van thermische glasbreuk in geplaatste beglazing door sterk verschillende temperaturen in een ruit.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Het voorkomen van glasbreuk door thermische oorzaken is relatief eenvoudig. Als er een ongelijkmatige opwarming van de ruit is te verwachten, moet men de temperatuurverschillen kwantificeren. Met onbeschadigde glasranden en plaatsing van de ruit overeenkomstig de beglazingsrichtlijnen (NPR 3577) kan de ruit een temperatuurverschil tot 35 ºC zonder schade doorstaan. Indien men van voorgespannen glas gebruik maakt, zijn zelfs temperatuurverschillen tot 150 ºC toelaatbaar!

Voorkomen temperatuurverschillen
Ongelijkmatige opwarming van de ruit moet in ieder geval zoveel mogelijk worden beperkt. Temperatuurverschillen kunnen worden veroorzaakt door:

Bezonning in combinatie met een absorberend oppervlak op of nabij de ruit.
Voorbeeld: donker gekleurde jaloezieën, aangebracht op korte afstand van de ruit, kunnen tijdens zoninstraling een sterke temperatuurverhoging in het glas veroorzaken.

Tip: Het is raadzaam tussen de zon- respectievelijk lichtwering en de ruit steeds een geventileerde ruimte ter breedte van minimaal 100 mm open te laten. Als dit op grond van bouwkundige aspecten niet mogelijk is, verdient het aanbeveling de te verwachten temperatuur van de ruit te laten berekenen.

Foto 1 Een te korte afstand tussen ruit en lamellen zonwering.

Foto 2 Glasbreuk door thermische spanning in de ruit, gecombineerd met een gebrek aan speling.

Temperatuurverschillen in isolatieglas, dat onder een helling in een lichtkap is geplaatst.
Voorbeeld: Als een schuin geplaatste ruit aan de onderzijde tot over de sponning doorsteekt, zal een deel van de binnenruit in buiten conditie verkeren. Deze strook wordt dan in de winterperiode sterk gekoeld. Het temperatuurverschil ten opzichte van het deel van de binnenruit dat de ruimte temperatuur krijgt, is dan kritisch.

Verwarmingselementen in de nabijheid van de beglazing.
Voorbeeld: verwarmingselementen respectievelijk convectoren moeten zodanig zijn ontworpen en gemonteerd dat een sterke opwarming van het glasoppervlak wordt voorkomen.

ACHTERGROND

Thermische breuk kan optreden bij temperatuurverschillen tussen verschillende delen van een ruit. Ten gevolge van een temperatuurverhoging zullen (indien de opwarming niet gelijkmatig is) spanningen in het materiaal ontstaan. Omdat glas een slechte warmtegeleider is, tracht het warme deel uit te zetten, terwijl het koude deel dit probeert te verhinderen. In plastisch materiaal zou dit tot vervorming leiden. In glas is dit echter niet mogelijk. Het koude deel staat het warme deel geen lengteverandering toe. Hierdoor zullen in het koele glasvlak trekspanningen ontstaan, omdat het warme deel zich van het koude deel tracht los te scheuren.

Een thermische breuk ontstaat zodra het maximaal toelaatbare temperatuurverschil tussen twee delen van het glas is bereikt, respectievelijk wordt overschreden. Die grens ligt bij circa 35°C voor ongehard en bij 150°C voor thermisch versterkt glas. Het toelaatbare temperatuurverschil is afhankelijk van de buigbreeksterkte van de ruit. Omdat de buigbreeksterkte van draadglas circa 70% van die van floatglas bedraagt, is de kans op thermische (en mechanische) breuk van deze glassoort vrij groot.

De buigbreeksterkte van glas wordt voor een belangrijk deel bepaald door de toestand van de glasranden. Kleine beschadigingen in de glasrand (bijvoorbeeld door onzorgvuldig snijden of door onoordeelkundige opslag) kunnen al invloed hebben op de buigbreeksterkte van het glas en daarmee op het maximaal toelaatbare temperatuurverschil. Zonder speciale zorg voor de afwerking van de glasranden moet rekening worden gehouden met een waarde van 21 x 106 N/m1 als toelaatbare buigbreeksterkte.

AANDACHTSPUNTEN

In de fase waarin schade preventie mogelijk is, moet aan de navolgende aspecten specifieke aandacht worden besteed:

  • Geen (donker gekleurde) opschriften aanbrengen op de beglazing.
  • Bij schuin geplaatste beglazing ervoor zorgen dat de binnenruit een gelijkmatige temperatuur krijgt.
  • Vermijden van grote temperatuurverschillen in de ruit door het ventileren van de spouw tussen binnenzonwering en ruit en het aanhouden van een spouwbreedte van circa 100 mm.